Detail předmětu

Ekologie výroby

FEKT-MKC-EKVAk. rok: 2024/2025

Globální oteplování, skleníkový efekt a vliv člověka, relevantní data a možnosti predikce. Celosvětová reakce, COP konference, Kjótský protokol, Pařížská dohoda. Základní terminologie ekologie, životní prostředí, ekosystém, ekologická stabilita, stresory. Trvale udržitelný rozvoj.  Stockholmská úmluva. Ekologie výroby, negativní dopad produkce na životní prostředí. Čistší produkce a formy její aplikace v praxi. Odpady, zákon o odpadech, koncepce odpadového hospodářství, materiálová a energetická recyklace odpadu. Odpadní vody při povrchové úpravě kovů. Použité transformátorové a kondenzátorové oleje. Toxické odpadní materiály. Odpady při výrobě zářivek, výbojek a obrazovek. Odpadní materiály při výrobě plastů, elektrochemických zdrojů elektrické energie. Výroba elektrické energie, jednotlivé technologie a jejich enviromentálního aspekty. Značky a označení ekologických a trvale udržitelných výrobků a služeb. Emise, imise, znečištění ovzduší, Losangeleský a Londýnský smog. Zpracování nebezpečného radioaktivního odpadu 

 

Jazyk výuky

čeština

Počet kreditů

5

Garant předmětu

Vstupní znalosti

Student, který si zapíše předmět by měl být schopen vysvětlit základní principy elektrotechnických postupů při výrobě izolantů, polovodičů a kovů, diskutovat základní pojmy z oblasti ekologie, globálního oteplování a vlivu lidské populace na okolní prostředí.Obecně jsou požadovány znalosti na úrovni bakalářského, resp. středoškolského studia. Práce v laboratoři je podmíněna platnou kvalifikací „osoby znalé pro samostatnou činnost“, kterou musí studenti získat před zahájením výuky. Informace k této kvalifikaci jsou uvedeny ve Směrnici děkana Seznámení studentů s bezpečnostními předpisy.

Pravidla hodnocení a ukončení předmětu

Prezentovaná semestrální práce (projekt) max. 20b
Elaborát: max. 10b
Závěrečná zkouška: max. 70b
Podmínky pro úspěšné ukončení předmětu mohou být každoročně aktualizovány vyhláškou garanta předmětu.
Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění stanoví každoročně aktualizovaná vyhláška garanta předmětu.

Učební cíle

Cílem předmětu je uplatnění ekologických poznatků a postupů při výrobě, provozu a recyklaci elektrotechnických výrobků. Při výrobě se jedná v rámci poznatků čistší produkce o minimalizaci jeho negativního vlivu na životní prostředí. Během recyklace vyrobků se jedná o zajištění minimalního vlivu technologie na životní prostředí a snahu o maximální podíl recyklovaných komponent při jejich druhotném použití.
Absolvent předmětu Ekologie výroby – EKV je schopen:
- charakterizovat jednotlivé druhy odpadů, vyjmenovat rozdělení a způsoby recyklace odpadů.
- definovat chemické toxické látky anorganické a organické.
- popsat (na základě stávajících znalostí) hlavní mechanismy podílející se na globálním oteplování, umí popsat princip skleníkového efektu.
- diskutovat rozdílné světové pohledy na životní prostředí se zaměřením na evropskou legislativu, americkou legislativu a legislativu rozvojových zemí.
- vysvětlit pojem trvalé udržitelnosti a popsat vývoj i stávající stav platné legislativy.
- popsat mechanismy působení koroze kovů a definovat základy povrchových úprav kovů.
- popsat základní projevy elektrostatického, magnetického a elektromagnetického pole a jejich vliv na biologické systémy.
- umí popsat životní cyklus výrobku a popsat poruchový model výrobku. Umí charakterizovat poruchy, definovat pravděpodobnost poruchy.

Základní literatura

US Environmet Protection Agency:Profile of the Electronic and Computer Industry,EPA/310-R-95-002, 1995 (EN)
Elektronická skripta předmětu (CS)

Doporučená literatura

CBI Rotterdam:Environmental Quick Scan Electronic Components,The Netherlands 1997 (EN)

Zařazení předmětu ve studijních plánech

  • Program MKC-EVM magisterský navazující, 1. ročník, zimní semestr, povinně volitelný

Typ (způsob) výuky

 

Přednáška

26 hod., nepovinná

Vyučující / Lektor

Osnova

Ekologie výroby, negativní dopad produkce na životní prostředí.
Čistší produkce a formy její aplikace při výrobních procesech.
Ekologicky šetrné technologie provozu elektrotechnických výrobků.
Recyklace produktů a výrobků elektrotechnických výrob.
Zpracování odpadních vod při povrchové úpravě kovů.
Zpracování použitých transformátorových a kondenzátorových olejů.
Toxické materiály při výrobě a recyklaci elektrotechnických výrobků.
Odpadní materiály při výrobě a recyklaci plastů.
Odpady při výrobě zářivek, výbojek a obrazovek a jejich recyklace.
Ekologické procesy při výrobě elektrochemických zdrojů.
Ekologicky šetrné technologie při provozu elektrochemických zdrojů.
Ekologicky šetrné technologie recyklace elektrochemických zdrojů.

Cvičení odborného základu

26 hod., povinná

Vyučující / Lektor

Osnova

Řešení projektu čistší produkce ve výrobních podnicích.
Ekologicky šetrné aplikace elektrochemických zdrojů v elektrických vozidlech a při akumulaci elektrické energie z obnovitelných zdrojů.