Detail předmětu

Bakalářská práce

FEKT-BPC-BAPAk. rok: 2024/2025

Jádrem předmětu je samostatná technická práce, v níž student řeší problém, který si vybral z nabídky zadání programu BPC-EKT. Téma bakalářské práce je pokračováním tématu Semestrální práce BPC-SEP, který student zpracoval v zimním semestru. Předmět je započten po předložení rukopisu bakalářské práce a po jeho akceptování vedoucím práce na programovém ústavu BPC-EKT.

Jazyk výuky

čeština

Počet kreditů

5

Vstupní znalosti

Prerekvizitou je úspěšné absolvování Semestrální práce (BPC-SEP).
Práce v laboratoři je podmíněna platnou kvalifikací „osoby poučené“, kterou musí studenti získat před zahájením výuky. Informace k této kvalifikaci jsou uvedeny ve Směrnici děkana Seznámení studentů s bezpečnostními předpisy.

Pravidla hodnocení a ukončení předmětu

Podmínky udělení zápočtu v předmětu bakalářská práce:
* V závěrečné práci jsou řešeny cíle stanovené ve schváleném zadání.
* Závěrečná práce splňuje formální náležitosti stanovené šablonou práce.
* Obsah práce byl v průběhu řešení dostatečně konzultován s vedoucím práce.
* Rozpracovaná verze textu práce byla poskytnuta vedoucímu práce k nahlédnutí a připomínkování v dostatečném předstihu před jejím odevzdáním.

Bakalářskou práci hodnotí komise pro státní závěrečné zkoušky.
Kontrola je založená na pravidelných individuálních konzultacích studenta s vedoucím práce.

Učební cíle

Cílem předmětu je zpracování závěrečné samostatné technické práce.
Absolvent předmětu je schopen:
- samostatně realizovat technický projekt,
- vytvořit k projektu technickou zprávu,
- projekt obhájit.

Základní literatura

Podle tématu práce.
S. Čmejrková, F. Daneš, J. Světlá: Jak napsat odborný text, Praha, Leda, 1999 (CS)
Směrnice č. 38/2017 Úprava, odevzdávání, zveřejňování a uchovávání vysokoškolských kvalifikačních prací (CS)

Zařazení předmětu ve studijních plánech

  • Program BPC-EKT bakalářský, 3. ročník, letní semestr, povinný

Typ (způsob) výuky

 

Vedení bakalářské práce

52 hod., povinná

Vyučující / Lektor

Osnova

Zpracování individuální technické bakalářské práce.