Detail předmětu

Přehled dějin umění 19. století

FaVU-1PDU-19Ak. rok: 2023/2024

Přednáškový cyklus seznamuje studující s malířstvím, sochařstvím, architekturou a urbanismem 19. století a s určujícími soudobými teoriemi. Výklad je uveden představením základních kulturních tezí a ideových konceptů konce 18. a počátku 19. století v euroamerickém kontextu. V oblasti malířství, sochařství a užitého umění se zaměřuje na převládající tendence – klasicismus, preromantismus, romantismus, biedermeier, realismus, impresionismus či symbolismus – v oblasti architektury pak na stylové polohy doznívajícího baroka, státního klasicismu, neopalladianismu, romantického a přísného historismu až k nástupu moderny. Pozornost je věnována také otázkám stylu, funkce, umělecké úlohy, archeologie či památkové péče. Sledována jsou rovněž témata jako zrod občanské společnosti a vznik jejích institucí, utváření veřejného prostoru nebo vztah umění a architektury k reprezentaci politického uspořádání se zvláštním důrazem na revoluční aspekt doby. Světové trendy jsou srovnávány s lokálním středoevropským vývojem. Výklad zahrnuje rovněž téma vzniku a etablování veřejných muzeí umění a obrazáren jako součásti procesu zpřístupňování kultury a vzdělanosti širší společnosti.

Jazyk výuky

čeština

Počet kreditů

3

Vstupní znalosti

Znalosti z dějin umění a architektury 19. století na středoškolské úrovni; všeobecný přehled o kulturních a politických dějinách daného období.

 

Pravidla hodnocení a ukončení předmětu

Pro udělení hodnocení jsou stanoveny následující podmínky:

 • aktivní účast ve výuce (70 %)
 • absolvování závěrečného písemného testu
 

Výuka probíhá v učebnách Katedry teorií a dějin umění Fakulty výtvarných umění VUT v Brně v hodinách určených rozvrhem. Exkurze může být s ohledem na časovou náročnost situována do pracovních dní, kdy neprobíhá standardní výuka. Účast na výuce je povinná (3 povolené neomluvené absence). Vyšší množství absencí lze po dohodě s vyučujícími kompenzovat předložením alternativního úkolu.

 

Učební cíle

Cílem kurzu je zprostředkovat studujícím přehled o určujících uměleckých směrech, teoretických konceptech, vývojových tendencích a autorských přístupech v oblasti malířství, sochařství, užitého umění a architektury 19. století. Zvláštní důraz je při tom kladen na provázanost umění a architektury se společenskopolitickým rámcem, na otázky funkce uměleckého díla, reprezentace a postavení umělce. Sledována jsou rovněž témata jako modernita, národně osvobozenecká a obrozenecká hnutí, demokratizace společnosti či autonomie umění. Studující se v kurzu s uvedenými okruhy seznámí prostřednictvím přednášek, četby a interpretace dobových i aktuálních textů, prezentací s diskusemi a exkurzí. Zorientují se v politickém, společenském a ideovém pozadí umělecké produkce sledovaného období, jejíž projevy budou schopni kriticky reflektovat, analyzovat a interpretovat z hlediska současné teorie a metodologie dějin umění.


Studující budou schopni definovat základní pojmy z oblasti malířství, sochařství, užitého umění a architektury „dlouhého devatenáctého století“ v širším společenském, kulturním a politickém kontextu. Současně dokážou identifikovat, popsat a interpretovat základní stylové tendence a klíčová díla umění a architektury sledované epochy a usouvztažnit je se soudobými teoretickými koncepty na pozadí aktuální teorie a metodologie dějin umění.

 

Po absolvování kurzu si studující osvojí schopnost:

 • identifikovat, popsat a interpretovat hlavní stylové charakteristiky uměleckých děl 19. století
 • pochopit historické, politické a filozofické souvislosti, které formovaly tvorbu a recepci umění a architektury sledované epochy, a způsoby, jimiž byly reflektovány a manifestovány, nebo naopak zpochybňovány převládající kulturní normy a hodnoty
 • analyzovat a porovnávat různé styly, média a techniky uplatňované v umění a architektuře 19. století a rozpoznat jejich regionální a časové rozdíly, jakož i jejich kulturní a sociální významy
 • znát významné umělce, mecenáše a instituce ustavující vývoj umění a architektury 19. století
 • definovat společenskopolitické a mocenské vztahy, které umožnily tvorbu a šíření uměleckých děl
 • myslet kriticky a posílit komunikační dovednosti prostřednictvím studia odborných textů, vizuálních materiálů a aktivní účasti na skupinových projektech a diskusích
 • uvědomit si etické, estetické a epistemologické otázky, které vyvolává studium umění a architektury 19. století, a způsoby, jimiž se prolínají s širšími debatami v oblasti dějin umění, kulturních studií a obecněji v oblasti humanitních věd
 • zasvěceně mluvit a psát o umění a architektuře 19. století
 

Základní literatura

Veronika Hulíková – Otto M. Urban – Filip Wittlich (eds.), Umění dlouhého století 1796–1918. Portrét sbírky NGP. Praha 2019.
Vojtěch Lahoda – Mahulena Nešlehová, (eds), Dějiny českého výtvarného umění 1890/1938 (IV/ 1, 2), Praha 1998.
Helena Lorencová – Taťána Petrasová (eds.), Dějiny českého výtvarného umění 1780/1890 (III/1, 2), Praha 2001.
Jindřich Vybíral, Česká architektura na prahu moderní doby. Devatenáct esejů o devatenáctém století, Praha 2002.

Doporučená literatura

Katarína Beňová, Z akademie do přírody. Podoby krajinomalby ve střední Evropě 1860–1890, Brno 2018.
Naděžda Blažíčková-Horová (ed.), České malířství 19. století. Katalog stálé expozice Sbírky umění 19. století Národní galerie v Praze, Klášter sv. Anežky České, Praha 1998.Naděžda Blažíčková-Horová – Šárka Leubnerová – Tomáš Sekyrka, Umění 19. století v Čechách (1790–1910). Malířství, sochařství a užité umění. Národní galerie v Praze, Klášter sv. Jiří na Pražském hradě. Průvodce expozicí, Praha 2009.
Pavla Cenková, Vkusné a solidní. Měšťanské sochařství v Brně 1800–1880, Brno 2013.
Thijs Dekeukeleire – Henk de Smaele – Marjan Sterckx, Male Bonds in Nineteenth-century art, Leuven 2022.
Ebenezer Howard, Garden Cities of To-morrow, London 1902.
Lada Hubatová Vacková – Tomáš Zapletal (eds.), Gottfried Semper. Věda, průmysl a umění
Věda, průmysl a umění, Praha 2016.
René Huyghe et al., Umění nové doby, Praha 1974.
Tomáš Jiránek – Milena Lenderová – Marie Macková, Z dějin české každodennosti. Život v 19. století, Praha 2017.
Michal Konečný, Zámek Lednice, Kroměříž 2017.
Michal Konečný, Zámek Valtice, Kroměříž 2018.
Jiří Kuthan, Aristokratická sídla v českých zemích 1780–1914, Praha 2014.
Robin Middleton – David Watkin, Architecture of the Nineteenth Century, London – New York 2003.
Helena Musilová, Pražská Pallas a moravská Hellas 1902. Auguste Rodin v Praze a na Moravě, Brno 2022.
Roman Prahl et al., Umění náhrobku v českých zemích let 1780–1830, Praha 2004.
Robert Rosenblum – Horst Woldemar Janson, 19th-Century Art, New Jersey 2005. (EN)
John Ruskin, Pre-Raphaelitism and Notes on the Principal Pictures in the Royal Academy, the Society of Painters in Water Colours, etc., London 1910. (EN)
Milan Řepa (ed.), 19. století v nás: modely, instituce a reprezentace, které přetrvaly, Praha 2008.
Edward W. Said, Orientalismus. Západní koncepce Orientu, Praha 2008.
Camillo Sitte, Stavba měst podle uměleckých zásad, Brno 2012.
Virginia Smith, Dějiny čistoty a osobní hygieny, Praha 2011.
David Venclík, Schmidtův Karlštejn. Neogotická rekonstrukce středověkého hradu na pozadí doby, Umění LXI, 2013, č. 5, s. 422–436.
Vojtěch Volavka, České malířství a sochařství 19. století, Praha 1968.
Radim Vondráček (ed.), Biedermeier. Umění a kultura v českých zemích 1814–1848, Praha 2008.
Jindřich Vybíral (ed.), Síla i budoucnost jest národu národnost/The Stregth and Future of the Nation is National Identity, Praha 2020.
Petr Wittlich, Auguste Rodin, Praha 2021.
Pavel Zatloukal, Příběhy z dlouhého století. Architektura let 1750–1918. Architektura let 1750–1918 na Moravě a ve Slezsku, Olomouc 2002.
Pavel Zatloukal, Brněnská architektura 1815–1915. Průvodce, Brno 2006.
Pavel Zatloukal, Meditace o architektuře. Olomouc – Brno – Hradec Králové 1815–1915, Řevnice 2016.

Zařazení předmětu ve studijních plánech

 • Program VUM_B bakalářský, 2. ročník, letní semestr, povinný

 • Program VUB bakalářský

  obor VU-IDT , 2. ročník, letní semestr, povinný
  obor VU-IDT , 2. ročník, letní semestr, povinný
  obor VU-IDT , 2. ročník, letní semestr, povinný
  obor VU-IDT , 2. ročník, letní semestr, povinný
  obor VU-IDT , 2. ročník, letní semestr, povinný
  obor VU-IDT , 2. ročník, letní semestr, povinný
  obor VU-VT , 2. ročník, letní semestr, povinný
  obor VU-VT , 2. ročník, letní semestr, povinný
  obor VU-VT , 2. ročník, letní semestr, povinný
  obor VU-VT , 2. ročník, letní semestr, povinný
  obor VU-VT , 2. ročník, letní semestr, povinný
  obor VU-VT , 2. ročník, letní semestr, povinný

Typ (způsob) výuky

 

Přednáška

24 hod., povinná

Vyučující / Lektor

Osnova

   1. Francouzská revoluce. Otřes aristokracií a vznik nových sociálních vrstev. Společenská a hospodářsko-politická situace konce 18. a počátku 19. století jako východisko a pozadí pro uměleckou tvorbu. Osvícenství: umění, filosofie, věda. Vznik veřejných (výstavních) institucí.
   2. Neoklasicismus. Kosmopolitní náhled světa, obraz a apropriace prvků „exotických“ kultur.
   3. Pokládání základů národních identit. Formy romantismu, fenomén nostalgie.
   4. Pád a zrod impérií. Umění a politika prvního francouzského císařství, regentství a období vlády Jiřího IV.
   5. Průmyslová revoluce. Vliv technologického pokroku na společnost a umění. Předchůdci fotografie a železnice jako „internet své doby“.
   6. Umění ve službách adorace a manipulace: symbol, alegorie, pomník. Masové šíření užitého umění v zaalpských zemích: Biedermeier. Popkulturní formáty (karikatura, „komiks“) coby komentáře neklidné doby a jejího vyvrcholení v revolučním roce 1848.
   7. Velká světová výstava v Londýně (1851), vznik hnutí Arts and Crafts (Morris, Burne-Jones, Webb), Bratrstvo Prerafaelitů (Ruskin, Millais, Rossetti), architektura historizujících stylů a počátky památkové péče (Pugin, Semper, Viollet le Duc, Ruskin, von Schmidt, Mocker)
   8. Urbanismus a rozvoj měst v 19. století (Haussman, Förster, Sitte, Howard), brněnská okružní třída, její architekti a umělci (Förster, Hansen, Ferstel, Břenek, Loos st., Tomola aj.)
   9. Barbizonská škola, počátky plenérismu (Corot, Rousseau, Constable, Chittussi aj.), impresionismus (Manet, Monet, Degas, Sisley) a post-impresionismus (Cézanne, Toulouse-Lautrec, Seurat, Gogh, Gauguin)
   10. Generace národního divadla (Zítek, Schulz, Hynais, Aleš, Brožík, Schnirch, Myslbek aj.)
   11. Auguste Rodin a sochařství 2. poloviny 19. století (Carpeaux, Claudel‎, Rosso, Bartholdi, Bourdelle)
   12. Malířství a sochařství 2. poloviny 19. století v českých zemích (Mánes, Pinkas, Purkyně, Kosárek, Čermák, Marold, Myslbek, S. V. U. Mánes)
   13. Exkurze: společná procházka Brnem – komentovaná prohlídka architektury 19. století; alternativa: návštěva vybrané expozice (Moravská galerie v Brně, Národní galerie v Praze) nebo oborově zaměřené výstavy v Brně či Praze dle aktuální nabídky.
 1.  

Exkurze

4 hod., povinná

Vyučující / Lektor