Detail předmětu

Technická diagnostika I

FSI-XT1-KAk. rok: 2023/2024

Předmět je zaměřen na moderní poznatky z technické diagnostiky strojů a zařízení. Důraz je kladen na problematiku teoretických poznatků z technické diagnostiky, jako je začlenění technické diagnostiky do kvality produktu, objasnění a popis diagnostických systémů, dále rozbor diagnostických modelů, diagnostických signálů a rozdělení technické diagnostiky podle různých hledisek. Následně je pozornost soustředěna na vybrané diagnostické metody, jako je zejména termodiagnostika a dále jsou nastíněné další metody, které budou podrobně probrány v navazujícím předmětu. Vždy je kladen důraz na použití jednotlivých diagnostik k posouzení stavu technického objektu. V tomto předmětu vybrané a probírané metody jsou důležité pro pochopení multiparametrické diagnostiky. Výuka předmětu je doplněna cvičením, kde jsou nejdůležitější probíraná témata náležitě procvičena. Ve cvičeních je také vedena diskuze k získaným výsledkům a závěrům. Na předmět Technická diagnostika I navazuje předmět Technická diagnostika II, který je pokračováním popisu a rozboru dalších diagnostických metod vhodných k posouzení stavu technických objektů. Studiem obou předmětů získá student komplexní znalosti z multiparametrické diagnostiky strojů a zařízení. Sdělované poznatky také vychází z obsahu Průmysl 4.0.

Jazyk výuky

čeština

Počet kreditů

5

Garant předmětu

Vstupní znalosti

Předpokládají se znalosti z matematiky a fyziky na úrovni dosud absolvovaného bakalářského studia.

Pravidla hodnocení a ukončení předmětu

Předmět se skládá ze cvičení a přednášek. Cvičení je ukončeno zápočtem (je udělován ve 13. výukovém týdnu). K jeho získání je nutná 100% účast na cvičení a dále aktivita ve cvičení. Student zpracuje k zápočtu samostatnou práci v předepsaném rozsahu a kvalitě. Na základě kvality práce ve cvičení, získává student až 30 bodů ke zkoušce Práce musí být odevzdána v písemné formě a učitelem zkontrolována a uznána. Zkouška je realizována písemným testem, student může z tohoto testu získat až 70 bodů, kde 30 bodů získává ze cvičení. Hodnocení výsledku zkoušky je dáno klasifikační stupnicí dle ECTS.
Výuka je kontrolována ve cvičeních z hlediska účasti a aktivity. Předpokládá se 100% účast na cvičeních, v případě nepřítomnosti je student povinen výuku nahradit, způsob náhrady určí vyučující.

Učební cíle

Cílem předmětu je získání základních znalostí z diagnostiky technických systémů.
Student získá rozšířené znalosti z technické diagnostiky, které mu umožní se zapojit v průmyslové strojírenské a elektrotechnické praxi do řešení různých problémů, které s danou problematikou souvisí.

Základní literatura

KREIDL,M; ŠMÍD,R. Technická diagnostika. Senzory-metody-analýza signálu. 1. vydání. Praha: BEN-technická literatura, 2006,408 s. ISBN 80-7300-158-6.
HELEBRANT,F; ZIEGLER,J. Technická diagnostika a spolehlivost, II. Vibrodiagnostika. 1. vydání-dotisk. VŠB – Technická univerzita Ostrava, 2005. 178 s. ISBN 80-248-0650-9.

Doporučená literatura

HAMMER,Miloš. Metody umělé inteligence v diagnostice elektrických strojů. 1. vydání. Praha: BEN – technická literatura, 2009. 400 s. ISBN 978-80-7300-231-2.
THOMPSON, M.; VAN DEN BRUEL. Diagnostic Tests Toolkit (EBMT-EBM Toolkit Series). Wiley-Blackwell. 2011. 112 s. ISBN 978-0470657584.
BLACK, H., DOCKRELL, W. Diagnostic Assessment in Technical Education: A Teacher's Handbook. 1980. 75 s. ISBN 978-0901116253.

Zařazení předmětu ve studijních plánech

  • Program N-KSB-K magisterský navazující, 1. ročník, letní semestr, povinný

Typ (způsob) výuky

 

Konzultace v kombinovaném studiu

17 hod., povinná

Vyučující / Lektor

Osnova

1. Základní pojmy z technické diagnostiky.
2. Diagnostické systémy a jejich popis.
3. Senzory, parametry senzorů. Inteligentní senzory (smart senzory).
4. Technická diagnostika, rozdělení, metody a prostředky.
5. Sběr dat pro diagnostiku strojů a zařízení, způsoby jejich vyhodnocení. Statistická analýza dat.
6. Určení stavu strojů a zařízení v technické diagnostice, metody klasifikace, frekvenční analýza dat.
7. Určení stavu strojů a zařízení v technické diagnostice, expertní systémy, fuzzy systémy, neuronové sítě.
8. Technická diagnostika v rámci Průmysl 4.0 (Industry 4.0), cloudové systémy, IoT systémy.
9. Termodiagnostika - fyzikální vlastnosti senzorů.
10. Termodiagnostika - kontaktní metody.
11. Termodiagnostika - bezkontaktní metody, termografie.
12. Nedestruktivní diagnostika s využitím termografie.
13. Ostatní metody technické diagnostiky (výška hladiny, průtok a jiné).

Konzultace

35 hod., nepovinná

Vyučující / Lektor

Osnova

1. Úvod, organizační záležitosti, bezpečnost práce, základy technické diagnostiky, přístrojové diagnostické prostředky.
2. Vlastnosti přístrojové techniky používané dále ve cvičení. Základní parametry přístrojů, základní obsluha přístrojů.
3. Ověření vlastností senzorů pro kontaktní měření teploty - statické vlastnosti.
4. Ověření vlastností senzorů pro kontaktní měření teploty - dynamické vlastnosti
5. Ověření vlastností termokamery - základní měření, zpracování v SW.
6. Ověření vlastností termokamery - měření zaměřené na optické vlastnosti termokamery.
7. Určování emisivity různých materiálů na základě měření.
8. Termodiagnostika točivých strojů.
9. Termodiagnostika točivých strojů.
10. Nedestruktivní diagnostika s využitím termografie.
11. Dálková diagnostika strojů, on-line diagnostika strojů.
12. Kompletace a hodnocení technických zpráv (protokolů).
13. Zápočet.