Detail předmětu

Spolehlivost a údržba technických systémů

FSI-XS1-KAk. rok: 2023/2024

Předmět je zaměřen na nejmodernější poznatky ze spolehlivosti a údržby technických systémů. Student je seznámen s terminologií ve spolehlivosti a údržbě, dále s normami a legislativou z oblasti spolehlivosti a rovněž s managementem spolehlivosti a údržby. Výuka předmětu je doplněna cvičením, kde jsou všechna probíraná témata náležitě na příkladech z průmyslové praxe procvičena. Ve cvičeních je také vedena diskuze k získaným výsledkům a závěrům.

Jazyk výuky

čeština

Počet kreditů

6

Garant předmětu

Vstupní znalosti

Předpokládají se znalosti z matematiky a fyziky na úrovni dosud absolvovaného vysokoškolského studia. Rovněž se předpokládají znalosti v uvedené odborné oblasti v rozsahu předešlého studia bakalářského.

Pravidla hodnocení a ukončení předmětu

Předmět se skládá ze cvičení a přednášek. Cvičení je ukončeno zápočtem (je udělován ve 13. výukovém týdnu). K jeho získání je nutná 100% účast na cvičení a dále aktivita ve cvičení. Student zpracuje k zápočtu samostatnou práci v předepsaném rozsahu a kvalitě. Na základě kvality práce ve cvičení, získává student až 30 bodů ke zkoušce Práce musí být odevzdána v písemné formě a učitelem zkontrolována a uznána. Zkouška je realizována písemným testem, student může z tohoto testu získat až 70 bodů, kde 30 bodů získává ze cvičení. Hodnocení výsledku zkoušky je dáno klasifikační stupnicí dle ECTS.
Výuka je kontrolována ve cvičeních z hlediska účasti a aktivity. Předpokládá se 100% účast na cvičeních, v případě nepřítomnosti je student povinen výuku nahradit, způsob náhrady určí vyučující.

Učební cíle

Cílem předmětu je získání teoretických a praktických znalostí z oblasti spolehlivosti a údržby technických systémů.
Student získá ve smyslu uvedené anotace rozsáhlé a komplexní znalosti z oblasti spolehlivosti a údržby technických systémů, které mu umožní se zapojit v průmyslové strojírenské a elektrotechnické praxi do řešení problémů, které s danou problematikou souvisí.

Základní literatura

MYKISKA,Antonín. Bezpečnost a spolehlivost technických systémů. 1. vydání. Praha: České vysoké učení technické v Praze, 2006,206 s. Učební texty ČVUT v Praze. Fakulta strojní. ISBN 80-01-02868-2.
NOVÁK,M.; ŠEBESTA,V.; VOTRUBA, Z. Bezpečnost a spolehlivost systémů. 1. vydání. Praha: České vysoké učení technické v Praze, 2001, 150 s. Učební texty ČVUT v Praze. Fakulta dopravní. ISBN 80-01-02331-1.

Doporučená literatura

KARPÍŠEK,Zdeněk. Matematika IV, statistika a pravděpodobnost. 3. doplněné vydání. Akademické nakladatelství CERM, s.r.o., 2007. 170 s. ISBN 978-80-214-3380-9.
SUMMERVILLE, N. Basic Reliability: An Introduction to Reliability Engineering. AuthorHouse, 2004. 136s. ISBN 978-1418424183.
MOUBRAY, J. Reliability-Centered Maintenance. A Butterworth-Heinemann Title. 1999. 440 s. ISBN 978-0750633581.

Zařazení předmětu ve studijních plánech

  • Program N-KSB-K magisterský navazující, 1. ročník, letní semestr, povinný

Typ (způsob) výuky

 

Konzultace v kombinovaném studiu

26 hod., povinná

Vyučující / Lektor

Osnova

1. Kvalita a spolehlivost, definice spolehlivosti
2. Terminologie a normy ve spolehlivosti
3. Ukazatele spolehlivosti, predikční analýzy spolehlivosti, prostředky zvyšování spolehlivosti
4. Spolehlivost opravovaných a neopravovaných systémů
5. Vybrané metody analýz spolehlivosti
6. Provozní spolehlivost, požadavky na spolehlivost
7. Management spolehlivosti a udrzby
8. Zkoušky spolehlivosti, informační systémy spolehlivosti
9. Provoz strojů, vztah provozu a údržby, základní pojmy z teorie údržby, normy a legislativa
10. Prostředky zajištěnosti údržby, Reengineering údržby
11. Údržba zaměřená na bezporuchovost (RCM), Komplexní produktivní údržba (TPM)
12. Současné trendy údržby, technická diagnostika, moderní přístupy v údržbě, Industry 4.0
13. Organizace a řízení údržby

Konzultace

52 hod., nepovinná

Vyučující / Lektor

Osnova

1. Matematické výrazy pro ukazatele bezporuchovosti, pohotovosti, udržovatelnosti a zajištěnosti údržby
2. Analýza spolehlivosti, rozbor analýz spolehlivosti
3. Analýza spolehlivosti, rozbor analýz spolehlivosti
4. Prostředky zvyšování spolehlivosti
5. Poruchy technických systémů, způsoby a důsledky poruch
6. Počítačová podpora řízení údržby
7. Sběr dat o spolehlivosti z provozu
8. Kompletace a hodnocení technických zpráv (protokolů).
9. Zápočet.