Detail předmětu

Územní plánování

ÚSI-ERARUAk. rok: 2023/2024

Proces územního rozvoje se projevuje změnami ve využití a uspořádání území. Tyto změny mají svou vnitřní logiku, jsou vyvolávány poptávkou obyvatel, uživatelů území, kteří chtějí dosáhnout uspokojení svých potřeb, realizovat své nároky na bydlení, práci, rekreaci… Ale potřeby uživatelů jsou různé a často mohou být, zejména z pohledu dlouhodobě udržitelného rozvoje, v rozporu s veřejnými zájmy. Proto tu máme územní plánování, jehož cílem je „vytvářet předpoklady pro výstavbu a pro udržitelný rozvoj území, spočívající ve vyváženém vztahu podmínek pro příznivé životní prostředí, pro hospodářský rozvoj a pro soudržnost společenství obyvatel.“

Výukový předmět Vás zasvětí do problematiky rozvoje měst, pomůže Vám porozumět zákonitostem environmentálních, ekonomických a urbánních procesů a možnostem, které nabízí nástroje územního plánování při řízení a koordinování územního rozvoje.

Nabyté vědomosti Vám pomohou jako občanům při prosazování svých oprávněných zájmů, ale jsou také nepostradatelné v managementech měst, investorských a developerských organizacích a realitních kancelářích.

 


Jazyk výuky

čeština

Počet kreditů

3

Vstupní znalosti

Základní všeobecné znalosti z oblasti veřejné správy, ekologie a ekonomie.

 

  

Pravidla hodnocení a ukončení předmětu

Podmínkou získání zápočtu je aktivní účast na seminářích a  vypracování a odprezentování seminární práce.
Zkouška bude písemná a ústní. 

Kontrolovaná výuka (povinná, nelze nahradit) – úvodní přednáška, semináře.

 

Učební cíle

Cílem předmětu je seznámit studenty se základními zákonitostmi a procesy, které probíhají v urbanizovaném území, tak jako i s možnostmi jak tyto procesy nástroji územního plánování ovlivňovat.

Student získá:
- základní znalosti v oblasti udržitelného rozvoje území;
- porozumění hlavním zákonitostem rozvoje měst a  orientaci  v nástrojích, kterými lze tento rozvoj ovlivňovat;
- základní orientaci v problematice územního plánování v prostředí soudobé české legislativy.

Základní literatura

Zákon č. 283/2021 Sb. stavební zákon. (CS)
Ústav územního rozvoje. Územní plánování. On line https://www.uur.cz/uzemni-planovani/ (CS)

Doporučená literatura

Gehl, J. Města pro lidi. 1. české vydání, Partnerství, Brno, 2012. (CS)
Halasová, H.; Šilarová, V. Územní plánování v České republice 2007, MMR ČR a ÚÚR, Brno, 2007. (CS)
Hall, P. Urban and Regional Planning. 5 ed. Routledge, 2011. (CS)
JACOBS, Jane. Ekonomie měst. 1. české vyd. Mox Nox, Dolní Kounice, 2012. (CS)
Maier, K.; Čtyroký, J.: Ekonomika územního rozvoje, Grada, Praha, 2000. (CS)
Maier, Karel. Udržitelný rozvoj území. 1. vyd. Grada, Praha, 2012. (CS)
Urbanismus a územní rozvoj. Odborný recenzovaný časopis. ÚUR, Brno. (CS)
Covan, R. The Dictionary of Urbanism. First publ. Streetwise Press, London, 2006 (EN)
Ecological Urbanism. Editet by Mohsen Mostafavi with Gareth Doherty. Lars Müller Publishers, Baden (Switzerland), 2010. (EN)
MMR ČR. Publikace a odborné texty. On line https://mmr.gov.cz/cs/ministerstvo/stavebni-pravo (CS)
Politika architektury a stavební kultury. On line https://www.uur.cz/uzemni-planovani/politika-architektury-a-stavebni-kultury-cr/ (CS)
Politika územního rozovje ČR. On line https://www.uur.cz/uzemni-planovani/politika-uzemniho-rozvoje-cr/ (CS)
ReSITE. On line https://www.resite.org/ (CS)
Inventura urbanismu. Ústav urbanismu ČVUT Praha. On line http://www.inventuraurbanismu.cz (CS)

Zařazení předmětu ve studijních plánech

  • Program REI_P magisterský navazující, 1. ročník, letní semestr, povinný

Typ (způsob) výuky

 

Přednáška

26 hod., nepovinná

Vyučující / Lektor

Osnova

1. Úvod do předmětu, základní pojmy, literatura. Zadání seminárních prací.
2. Území, územní rozvoj.
3. Ekonomika územního rozvoje.
4. Uspořádání a organizace města.
5. Urbanizace a její souvislosti.
6. Udržitelný rozvoj území.
7. Veřejná správa.
8. Územní plánování v ČR I.
9. Územní plánování v ČR II.
10. Územní plánování v Evropě a ve světě.
11. Seminář 1 – prezentace individuálních studentských prací, kritická diskuze.
12. Seminář 2 – prezentace individuálních studentských prací, kritická diskuze.
13. Seminář 3 – prezentace individuálních studentských prací, kritická diskuze. 

Seminář

13 hod., povinná

Vyučující / Lektor