Detail předmětu

Speciální metodika SoI - SoI ve stavebnictví

ÚSI-DSNC02Ak. rok: 2023/2024

Předmět připravuje studenty pro řešení složitých znaleckých problémů spojených s posuzováním vad a poruch ve stavebnictví se zaměřením na typické případy znaleckých analýz při objasňování příčin vzniku vad a poruch vzniklých při výrobě stavebních hmot a prefabrikaci, v pozemním stavitelství, v dopravním stavitelství a v dalších oborech.

Jazyk výuky

čeština

Počet kreditů

0

Zajišťuje ústav

Ústav pozemního stavitelství (PST)

Vstupní znalosti

Znalost stavebnictví v rozsahu stavební fakulty – magisterské studium.

Pravidla hodnocení a ukončení předmětu

Zkouška bude sestávat z obhajoby semestrální práce vztahující se k vybranému problému z oblasti posuzování vad a poruch ve stavebnictví. Závěrečné hodnocení se provede zkouškou podle Studijního a zkušebního řádu VUT v Brně.

Učební cíle

Studijním cílem předmětu je, aby studenti získali znalosti a dovednosti nutné pro posuzování vad a poruch ve stavebnictví, naučili se pracovat s ujasněnou strukturou pojmů, při vzniku negativních jevů ve stavebnictví se byli schopni účinně podílet na zajištění důkazů pro další znalecké zkoumání, uměli aplikovat současné metody pro soudně znalecké analýzy v oblasti stavebnictví na řešení konkrétních znaleckých problémů a byli schopni samostatně zpracovávat znalecké posudky, a to i pro potřeby řízení před orgány veřejné moci. Současně je studijním cílem předmětu rozvíjet tvůrčí schopnosti studentů tak, aby dokázali formulovat výzkumné úkoly v dané oblasti a poznatky získané z expertních posouzení a dalšího výzkumu dokázali zobecňovat pro potřeby zpracovávání doktorské práce.
Student získá teoretické znalosti metod pro řešení nepřímých příčinných problémů spojených s analýzou vad a poruch stavebních konstrukcí. Bude schopen samostatně řešit praktické znalecké problémy ve stavebnictví, formulovat výzkumné úkoly a na základě znalostí používaných speciálních znaleckých metod tyto dále rozvíjet v rámci vlastní výzkumné činnosti.

Základní literatura

OŠLEJŠEK, J., BRADÁČ, A. Znalecká činnost ve stavebnictví. VUT v Brně - ÚSI, 1994
WITZANY, J a kol. PDR – poruchy, degradace a rekonstrukce. ČVUT v Praze, 2010
TEPLÝ, B., NOVÁK, D. Spolehlivost stavebních konstrukcí. AKADEMICKÉ NAKLADATELSTVÍ CERM s.r.o., 2004
MANN, R. Defects – free buildings. McGgraw – Hill professional, New York, 2007

Doporučená literatura

Příslušné právní předpisy
Časopis Soudní inženýrství, AKADEMICKÉ NAKLADATELSTVÍ CERM s.r.o.
BRADÁČ, A a kol. Soudní inženýrství. AKADEMICKÉ NAKLADATELSTVÍ CERM s.r.o., 1997
MARSHALL, D., WORTHING, D., HEATH, R. Understandig Housing Defects. EG Books, London, 2009
ČSN ISO 13822 Zásady navrhování konstrukcí – Hodnocení existujících konstrukcí

Zařazení předmětu ve studijních plánech

  • Program DSP SoI_P doktorský, 2. ročník, zimní semestr, povinně volitelný
  • Program DSP SoI_K doktorský, 2. ročník, zimní semestr, povinně volitelný

Typ (způsob) výuky

 

Přednáška

12 hod., nepovinná

Vyučující / Lektor

Osnova

1. Názvosloví posuzování vad a poruch ve stavebnictví.
2. Systémové komplexní pojetí posudku a expertízy (systémová analýza děje, matice hypotéz, matice stop, matice odrazu, matice korespondence poškození, metoda zpětného odvíjení děje, aplikace zákonů logiky, presumpce neviny v aplikaci do technické analýzy).
3. Metody soudně znalecké analýzy (analýza dějů v čase a prostoru, soudně inženýrská komparace, metoda zužování mezí, analýza havárií, odvození souvislosti mezi příčinou a následkem, nedodržení norem ve vztahu k následku).
4. Aplikace předpisů ve znaleckém posudku, pravděpodobnost při znaleckém posuzování.
5. Skladba znaleckého posudku a expertízy.
6. Specifika znalecké činnosti oboru stavebnictví v jednotlivých druzích řízení (trestní, občanskoprávní, správní). Týmová práce při znalecké analýze ve stavebnictví.
7. Prvotní znalecké úkony, podíl znalce při zajištění důkazu.
8. Zásady provádění ohledání, odběry vzorků pro rozbory.
9. Typické případy znalecké analýzy v pozemním stavitelství.
10. Typické případy znalecké analýzy v dopravních stavbách.
11. Typické případy znalecké analýzy při výrobě stavebních hmot a prefabrikaci.
12. Problematika zjištění výše majetkové újmy ve stavebnictví.
13. Praxe znalecké činnosti v oboru stavebnictví, vady znaleckých posudků.

Konzultace v kombinovaném studiu

6 hod., nepovinná

Vyučující / Lektor

Konzultace

12 hod., nepovinná

Vyučující / Lektor