Detail předmětu

Speciální metodika SoI - analýza rizik

ÚSI-DSNC06Ak. rok: 2023/2024

Předmět je zaměřen na získání odborných znalostí a dovedností v oblasti aplikaci metod analýzy rizika v soudním inženýrství. Pozornost bude zaměřena především na využití vybraných metod jako významného nástroje ve znalecké činnost a na analýzu a zpracování dat pro účely expertních posudků. Aplikace metod inženýrství rizik ve znalecké činnosti poukazuje na význam využívání znalostí v rámci mezioborové činnosti a zároveň zdůrazňuje jejich význam, nejenom v podobě preventivního nástroje. Cílem studia je získání znalostí a dovedností v problematice analýzy rizika a její aplikace v soudním inženýrství.

Jazyk výuky

čeština

Počet kreditů

0

Zajišťuje ústav

Ústav stavebního zkušebnictví (SZK)

Vstupní znalosti

Základní znalosti problematiky analýzy rizika.

Pravidla hodnocení a ukončení předmětu

Předmět bude zakončen ústní zkouškou, kde student prokáže získané znalosti a především schopnost jejich aplikace v praxi.

Učební cíle

Získání znalostí a dovedností v praktickém využití metod analýzy rizika a její aplikace v soudním inženýrství.
Studenti získají speciální odborné znalosti a zejména zkušenosti v aplikaci kvalitativních a kvantitativních metod analýzy rizika. Na základě systémového přístupu dokáží zvolit a aplikovat vhodné metody analýzy rizika, zajistit a analyzovat vstupní data a zpracovat získané výsledky především pro potřeby soudně inženýrské praxe, vč. návrhu řešení.

Základní literatura

AVEN, T. et al. Uncertainty in Risk Assessment: The Representation and Treatment of Uncertainties by Probabilistic and Non-Probabilistic Methods. London: John Wiley & Sons, 2014. 200 p. ISBN: 978-1-118-48958-1 (CS)
KEENEY, R. L, RAIFFA, H. Decision with Multiple Objectives. Cambridge: Cambridge University Press 1976, 1993, 569p. (CS)
PERROW, CH. Normal Accidents: Living with High-Risk Technologies. Princeton: Princeton University Press 1999 (CS)
PROCHÁZKOVÁ, D. Metody, nástroje a techniky pro rizikové inženýrství. Praha: ČVUT, 2011. 369 s. ISBN: 978-80-01-04842-9 (CS)
OSTROM, L. T., WILHELMSEN, CH. A. Risk Assessment – Tools, Techniques, and Their Applications. London: John Wiley & Sons, 2012. 416 p. ISBN: 978-0-470-89203-9 (CS)
TICHÝ, M. Ovládání rizika: analýza a management. Praha: C.H. Beck, 2006, 396 s. ISBN 80-7179-415-5. (CS)

Zařazení předmětu ve studijních plánech

  • Program DSP SoI_P doktorský, 2. ročník, zimní semestr, povinně volitelný
  • Program DSP SoI_K doktorský, 2. ročník, zimní semestr, povinně volitelný

Typ (způsob) výuky

 

Přednáška

12 hod., nepovinná

Vyučující / Lektor

Osnova

1. Úvod do problematiky analýzy rizika, vymezení základních pojmů, legislativa, význam analýzy rizika v soudně inženýrské praxi
2. Systémový přístup k řízení rizik, identifikace zdrojů rizika, klasifikace, hodnocení a snížení míry rizika
3. Význam vstupních dat, jejich zpracování, verifikace a interpretace
4.-5. Aplikace kvalitativních metod analýzy rizika v soudním inženýrství. (WI, CHL, Brainstorming, SWOT, HAZOP)
6.-7. Aplikace semikvantitativních metod analýzy rizika v soudním inženýrství (Matice rizik, RPN, FMEA)
8. Aplikace kvantitativních a semikvantitativních metod analýzy rizika v soudním inženýrství (Markovovy řetězce)
9. Stromové diagramy a jejich aplikace (ETA, FTA, Bow-Tie)
10. Matice rizik v rozhodovacích procesech
11. Aplikace metod analýzy rizika v procesu rozhodování ve znalecké praxi
12. Multikriteriální metody pro analýzu a hodnocení rizika a pro stanovení výše škod
13. Využití SW při analýze rizik

Konzultace v kombinovaném studiu

6 hod., nepovinná

Vyučující / Lektor

Konzultace

12 hod., nepovinná

Vyučující / Lektor