Detail předmětu

Cizí jazyk pro doktorské studium

ÚSI-DSNJAk. rok: 2023/2024

Ústní zkouška ze znalostí gramatiky a slovních vazeb akad. angličtiny (výjimečně jiného cizího jazyka) a ze znalostí odborné terminologie z prostudované cizojazyčné odborné publikace

Jazyk výuky

čeština

Počet kreditů

0

Garant předmětu

Zajišťuje ústav

Ústav společenských věd (SPV)

Vstupní znalosti

Znalost obecné angličtiny (výjimečně jiného cizího jazyka) minimálně na úrovni B1 dle CEFR.

Pravidla hodnocení a ukončení předmětu

Zkouška sestává z četby a překladu úryvku odborného textu, a následně z konverzace na téma prostudované publikace a doktorandovy disertační práce.
Ke zkoušce doktorand předkládá písemně zpracovaný přehled klíčové odborné slovní zásoby z prostudované publikace a její překlad do češtiny.
K úspěšnému zvládnutí zkoušky musí doktorand prokázat, že je schopen rozumět na přijatelné úrovni čtenému odbornému textu a dokáže se plynule a spontánně účastnit odborně zaměřené diskuse ve svém oboru.

Učební cíle

Cílem předmětu je získání:
a) znalostí gramatických charakteristik, slovní zásoby, větných vazeb a spojovacích výrazů z oblasti akademické angličtiny,
b) znalostí odborné terminologie daného vědního oboru na úrovni B1+ a vyšší dle CEFR.
Doktorand je schopen si přečíst cizojazyčnou odbornou publikaci ze svého oboru a přesně porozumět tezím, myšlenkám a řešením uvedeným v textech.
Dokáže aktivně používat získané znalosti v písemném i mluveném projevu, tj. dokáže vlastními slovy popsat, objasnit a shrnout svoje myšlenky, názory a postoje.
Je schopen rozumět cizojazyčnému mluvenému odbornému projevu / přednášce a spontánně na ně ústně reagovat.

Základní literatura

COUBILD, C. English Grammar, Harper Collins Publishers 1992
MC CARTHY, M., O´DELL, F. Academic Vocabulary in Use, Cambridge University Press 2012
ŠTĚPÁNEK, L., DE HAFF, J. a kol. Academic English / Akademická angličtina, Grada 2011
FRONEK, J. Velký anglicko-český slovník, Leda 2006

Doporučená literatura

BORSKÁ, Z., GROSS, Z. Anglicko-český a česko –anglický stavební slovník, Montanex 1996
Kolektiv pracovníků. Odborné texty a studijní materiály připravené Ústavem SPV, FAST VUT Brno, 2009 – 2012; uloženo v Moodle

Zařazení předmětu ve studijních plánech

  • Program DSP SoI_P doktorský, 2. ročník, letní semestr, povinný
  • Program DSP SoI_K doktorský, 2. ročník, letní semestr, povinný

Typ (způsob) výuky

 

Konzultace v kombinovaném studiu

6 hod., nepovinná

Vyučující / Lektor

Osnova

6 x 2 hod. individuálních konzultací v termínech domluvených s doktorandy

Konzultace

8 hod., nepovinná

Vyučující / Lektor

Cvičení jazykové

24 hod., nepovinná

Vyučující / Lektor