Detail předmětu

Začleňování staveb do krajiny

FAST-AR051Ak. rok: 2023/2024

Návrh a projektové zpracování stavby je pouze částí v celém souboru nutných činností jež vedou ke konečné a úspěšné realizaci díla. Po ukončení vlastních stavebních prací je velmi důležité objekt vhodně začlenit do okolního prostředí. Stavba by měla nenásilně splynout s okolní krajinou, případně alespoň v krajině nepůsobit rušivě.K tomu kromě vlastního vzhledu stavby mohou výrazně napomoci také vhodné terénní úpravy a správná volba vegetační doprovodu.

Jazyk výuky

čeština

Počet kreditů

3

Vstupní znalosti

Základní znalosti z pozemního stavitelství, stavební fyziky, základy ekologie, biologie (v rozsahu středních škol).

Pravidla hodnocení a ukončení předmětu

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění stanoví každoročně aktualizovaná vyhláška garanta předmětu.

Učební cíle

Cílem předmětu je problematika vhodného začlenění nové stavby do krajiny. Návrh úprav okolí stavby odpovídající krajinnému prostředí (městské, industriální, venkovské, lesní...)
Znalosti v následujících oblastech:
- problematika vhodného začlenění nové stavby do krajiny,
- návrh úprav okolí stavby odpovídající krajinnému prostřed (městské, industriální, venkovské, lesní...)

Zařazení předmětu ve studijních plánech

  • Program B-P-C-APS (N) bakalářský

    obor APS , 4. ročník, zimní semestr, povinně volitelný

Typ (způsob) výuky

 

Přednáška

13 hod., nepovinná

Vyučující / Lektor

Osnova

1. Životní prostředí-základní informace, terminologie 2. Péče o životní prostředí-hodnocení vlivů,složky životního prostředí,strategické problémy 3. Hlavní zásady krajinné ekologie 4. Krajinně ekologické funkce lesů - úvod (funkce produkční, půdoochranná, klimatická, biotická, estetická, sociální...) 5. Ekologie krajiny-koncepce krajinné ekologie 6. Vývoj a členění krajiny, struktura a dynamika krajiny 7. Teorie stresu, stabilita krajiny 8. Stavby v krajině 9. Problematika začlenění staveb do krajiny 10. Konstrukční prvky používané pro terénní úpravy(rampy, schodiště, opěrné zdi, terénní lavice, chodníky...) 11. Materiály konstrukčních prvků 12. Realizace konečných terénních úprav, prostorová a druhová skladba doprovodné vegetace 13. Technologický postup práce projektanta při doplňování, obnově nebo zakládání nových porostů výsadbou

Cvičení

26 hod., povinná

Vyučující / Lektor

Osnova

1.– 2. Rozdělení individuálních zadání, prohlídka a úprava situací. 3. Výběr objektů úpravy. 4.-5. Návrh terénních úprav, rozvržení komunikací. 6.-7. Návrh zatravnění – úprava pláně, výběr semenného materiálu, výsevy, údržba. 8.-9. Způsoby výběru dřevin a návrh a údržba živých plotů. 10.-11. Návrh vodního prvku – umělý potok, jezírko, bazén. 12.-13. Konečná úprava situace, technická zpráva, odevzdání projektu .