Detail předmětu

Pozemní stavitelství 4

FAST-BHA008Ak. rok: 2023/2024

Předmět pokračuje v prohlubování základních znalostí z pozemního stavitelství. Zaměřuje se především na doplňující informace z rozličných částí pozemního stavitelství a dotváří celkový přehled. Rozvíjí především dokončovací práce v podobě podlah, podhledů a povrchových úprav.

Jazyk výuky

čeština

Počet kreditů

5

Zajišťuje ústav

Ústav pozemního stavitelství (PST)

Nabízen zahraničním studentům

Všech fakult

Vstupní znalosti

V předmětu student získává nové a prohlubuje stávající znalosti v oboru pozemní stavitelství. Předpokládá se proto, že student má základní znalosti z Pozemního stavitelství 1, 2 a 3.

Pravidla hodnocení a ukončení předmětu

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění stanoví každoročně aktualizovaná vyhláška garanta předmětu.

Učební cíle

Získání základních znalostí z oblasti konstrukcí zastřešení, obvodových stěn budov, oken, dveří a vrat v obvodových stěnách, oken ve střechách budov, osvojení si teoretických i funkčních souvislostí k získání potřebných dovedností a schopností pro navrhování.
Student bude schopen zpracovat návrh řešení konstrukcí zastřešení budov, obvodových stěn, oken, dveří i vrat v obvodových stěnách a střešních oken.

Základní literatura

ČSN EN 13119. Lehké obvodové pláště. 2018.
ČSN 74 7251. Skládané pláště, obklady a pláště z panelů – Požadavky na přesnost osazení, kvalitu a vzhled. 2018.
ČSN 74 7250. Skládané pláště – Požadavky na zabudování. 2018.
ČSN 73 0540-1. Tepelná ochrana budov – Část 1: Terminologie. 2005.
ČSN 73 0540-2. Tepelná ochrana budov – Část 2: Požadavky. 2011.
ČSN 73 0540-3. Tepelná ochrana budov – Část 3: Návrhové hodnoty veličin. 2005.
ČSN 73 0540-4. Tepelná ochrana budov – Část 4: Výpočtové metody. 2005.
ČSN 73 0540-2 ZMĚNA Z1. Tepelná ochrana budov – Část 2: Požadavky. 2012.
ČSN EN ISO 717-1. Akustika – Hodnocení zvukové izolace stavebních konstrukcí a v budovách – Část 1: Vzduchová neprůzvučnost. 2013.
ČSN EN ISO 717-2. Akustika – Hodnocení zvukové izolace stavebních konstrukcí a v budovách – Část 2: Kročejová neprůzvučnost. 2013
ČSN 73 3610. Navrhování klempířských konstrukcí. 2008.
ČSN 73 3610 ZMĚNA Z1. Navrhování klempířských konstrukcí. 2008. ​

Doporučená literatura

KILMER, Rosemary a W. Otie KILMER. Construction Drawings and Details for Interiors [ISBN 978-0470190418], 2011.
ALLEN, Eward a Joseph LANO. Fundamentals of Building Construction: Materials and Methods [ISBN 978-1-118-13891-5], 2011.
REID, Esmond. Understanding Buildings. A Multidisciplinary Approach [ISBN 978-1-138-83691-4]. 2016.
MAEKAWA, Zyun-iti, Jens H. RINDEL a Peter LORD. Environmental and Architectural Acoustics [ISBN 978-0-415-44900-7]. 2011.
Fire Protection Association. Fire Safety and Risk Management: for the NEBOSH National Certificate in Fire Safety and Risk Management [ISBN 978-0-415-81731-8]. 2017.
BERGMAN, Theodore L., Adrienne S. LAVINE, Frank P. INCROPERA a David P. DeWITT. Fundamentals of Heat and Mass Transfer, 8th Edition [ISBN 978-0470-50197-9]. 2017.

Zařazení předmětu ve studijních plánech

  • Program BPC-EVB bakalářský, 2. ročník, letní semestr, povinný
  • Program BPA-SI bakalářský, 3. ročník, letní semestr, povinný
  • Program BKC-SI bakalářský, 3. ročník, letní semestr, povinný

  • Program BPC-SI bakalářský

    specializace S , 3. ročník, letní semestr, povinný

  • Program NPC-SIE magisterský navazující, 1. ročník, letní semestr, povinný

Typ (způsob) výuky

 

Přednáška

26 hod., nepovinná

Vyučující / Lektor

Osnova

1. Podlahy – funkční a provozní požadavky (tep. technické, akustické, provozní, požární, atd.), vlastnosti podlah a jejich zkoušení, navrhování a provádění. 2. Podlahy – funkce dílčích vrstev, materiály, nášlapná vrstva, detaily v kritických místech, dilatace 3. Podlahy – průmyslové podlahy, jejich specifika a materiálová řešení. 4. Podhledy – funkční požadavky, konstrukční zásady, uživatelské požadavky a metodika navrhování (akustika, tepelná technika, požární bezpečnost, statika, hygiena). 5. Podhledy – typy podhledů (optické, akustické, protipožární, atd.), materiály, provádění, detaily. 6. Vnitřní povrchy stěn a stropů – omítky, obklady, nátěry, malby – funkční, provozní a hygienické požadavky, dilatace. Předstěny – technicko-funkční a akustické (způsob navrhování, provádění pro dané funkční požadavky), pro vedení ZTI, VZT provozní technologie atd. 7. Truhlářské a zámečnické práce, výpisy výrobků, nutná specifika a grafické řešení. 8. Výplně otvorů – legislativní požadavky, navrhování a konstrukční vazby na HSV z hlediska stavební fyziky – tepelná technika, akustika, denní osvětlení a oslunění – vliv okrajových podmínek na splnění hygienických, provozních a funkčních požadavků, volba optimálního řešení v případě dvou vzájemně se vylučujících legislativně závazných požadavků. 9. Výplně otvorů stěnového obvodového pláště: okna - varianty, materiálová řešení, požadavky na zabudování. Způsoby osazení výplní otvorů. 10. Výplně otvorů stěnového obvodového pláště: vnější dveře a vrata - varianty, materiálová řešení, požadavky na zabudování. Způsoby osazení výplní otvorů. Střešní okna. Vnitřní výplně otvorů, dveře, niky apod. 11. Komínová a ventilační tělesa – zásady pro navrhování a provádění, vazba na dispoziční řešení, konstrukční požadavky, typy a způsoby řešení. 12. Specifické vlastnosti a druhy materiálů a chemie používané ve stavebnictví, typy kotevních prvků a způsoby montáže. 13. Garáže, garážová stání, parkovací systémy – stavebně konstrukční systémy, konstrukční řešení.

Cvičení

26 hod., povinná

Vyučující / Lektor

Osnova

1. Skladby konstrukcí (podlahy). 2. Skladby konstrukcí (ostatní konstrukce). 3. Výpisy prvků klempířské. 4. Výpisy prvků truhlářské a zámečnické. 5. Výkres spárořezů podlah a obkladů. 6. Výkres podhledů. 7. Konzultace. 8. Výpis výplní otvorů. 9. Zadání souhrnné, průvodní a technické zprávy. 10. Konzultace. 11. Výkres pohledů a 3d vizualizace budovy. 12. Konzultace. 13. Zápočet.