Detail předmětu

Požární bezpečnost staveb

FAST-BHA009Ak. rok: 2023/2024

Absolvent získá základní znalosti z problematiky požární bezpečnosti staveb. Po úspěšném ukončení předmětu získá znalosti z oblasti právních předpisů v oblasti požární ochrany, postupu návrhu a posouzení požární bezpečnosti nevýrobních objektů, určení požadavků na stavební konstrukce, řešení únikových cest, určení požárně nebezpečného prostoru a zařízení pro protipožární zásah.

Jazyk výuky

čeština

Počet kreditů

5

Garant předmětu

Zajišťuje ústav

Ústav pozemního stavitelství (PST)

Nabízen zahraničním studentům

Všech fakult

Vstupní znalosti

Základní znalosti problematiky urbanistického, architektonicko-dispozičního, materiálového a konstrukčního řešení staveb, zejména staveb občanských a bytových.

Pravidla hodnocení a ukončení předmětu

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění stanoví každoročně aktualizovaná vyhláška garanta předmětu.

Učební cíle

Právní předpisy a požadavky požární ochrany; hlavní zásady požární bezpečnosti staveb.
Požadavky z hlediska požární bezpečnosti kladené na stavby nevýrobní a výrobní, včetně specifických požadavků na stavby bytové, zdravotnické, zemědělské, skladovací, určené pro shromažďování osob a pro změny staveb.
Schopnost sestavení požárně bezpečnostního řešení stavby – postup návrhu a posouzení nevýrobních a výrobních objektů zahrnující: metodiku stanovení požárního a ekonomického rizika; určení požadavků na stavební konstrukce; způsoby zlepšování vlastností konstrukcí a hmot; řešení únikových cest; určení požárně nebezpečného prostoru; zařízení pro protipožární zásah.
Student zvládne cíl předmětu a to získání znalosti a orientaci v oblasti protipožárních požadavků na stavební konstrukce, řešení únikových cest a určení zařízení pro protipožární zásah.

Základní literatura

Úřad pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví, Požární kodex norem ČSN 73 08xx..  (CS)
BENEŠ, Petr, Markéta SEDLÁKOVÁ, Marie RUSINOVÁ, Romana BENEŠOVÁ a Táňa ŠVECOVÁ, Požární bezpečnost staveb, Studijní opora FAST VUT, 2020, ISBN 978-80-7204-943-1  (CS)
KUPILÍK, Václav, Stavební konstrukce z požárního hlediska,  Grada Praha, 2006, ISBN 80-247-1329-2   (CS)

Doporučená literatura

NYYSSONEN, Tata, On the reliability of fire detection and alarm systems, Helsinki: VTT Technical Research Centre of Finland 2005 ISBN 951-38-6569-X

(EN)

Zařazení předmětu ve studijních plánech

  • Program BPA-SI bakalářský, 4. ročník, zimní semestr, povinný
  • Program BPC-EVB bakalářský, 4. ročník, zimní semestr, povinný
  • Program BKC-SI bakalářský, 4. ročník, zimní semestr, povinný

  • Program BPC-SI bakalářský

    specializace S , 4. ročník, zimní semestr, povinný

Typ (způsob) výuky

 

Přednáška

26 hod., nepovinná

Vyučující / Lektor

Osnova

1. Zákonné a normativní zakotvení požární bezpečnosti staveb, kodex norem požární bezpečnosti. 2. Základní pojmy a názvosloví. Teorie požáru, chování nejdůležitějších materiálů v ohni. 3. Požadavky na zajištění požární bezpečnosti, požárně bezpečnostní řešení stavby. Technická zpráva požární ochrany. 4. Požární zatížení stálé a nahodilé, požární riziko. 5. Požární úseky a jejich rozměry, prostory bez požárního rizika, požární riziko. 6. Stupeň požární bezpečnosti, požárně dělící konstrukce. 7. Požární pásy. Požárně ochranné materiály. 8. Požární odolnost stavebních materiálů a konstrukcí. Prokazování požární odolnosti stavebních hmot a konstrukcí. 9. Únikové cesty – druhy a jejich použití, dimenzování, vybavení a provedení. Obsazení objektu osobami. 10. Odstupy – vymezení požárně nebezpečného prostoru objektu a určení odstupové vzdálenosti. 11. Zajištění protipožárního zásahu, zásobování požární vodou, technická a technologická zařízení. 12. Požární bezpečnost staveb budov pro bydlení a ubytování. 13. Odborná přednáška realizační firmy.

Cvičení

26 hod., povinná

Vyučující / Lektor

Osnova

1. Postup návrhu a posouzení PBS. 2. Výkresy požární bezpečnosti staveb. 3. Zásady pro rozdělení objektu na požární úseky. 4. Výpočet požárního rizika. 5. Určení stupně požární bezpečnosti. 6. Určení požadavků na požární odolnost stavebních konstrukcí. 7. Stanovení skutečné požární odolnosti stavebních konstrukcí. 8. Navrhování a dimenzování únikových cest. 9. Stanovení odstupových vzdáleností. 10.Zásobování objektu požární vodou. 11.Požadavky na technická zařízení. 12.Návrh požárně-bezpečnostních zařízení, závěrečná korekce projektu. 13.Zápočet.