Detail předmětu

Marketing 1

FAST-BVA015Ak. rok: 2023/2024

Marketingový přístup k podnikání je nezbytným předpokladem pro zajištění dlouhodobé prosperity firem v tržní ekonomice. Znalost a uplatnění marketingu tak představuje jeden z pilířů úspěšně se rozvíjející firmy. Obsahem předmětu Marketingu je objasnění důležitých pojmů a postupů z marketingové teorie a praxe, spojených s přípravou a tvorbou marketingové strategie firmy (např. analýza postavení firmy na trhu, s analýzou zákazníků, jejich segmentací, umístěním a pozicionováním, s problematikou tvorby a uplatnění prvků marketingového mixu apod.)

Jazyk výuky

čeština

Počet kreditů

4

Garant předmětu

Zajišťuje ústav

Ústav stavební ekonomiky a řízení (EKR)

Vstupní znalosti

Znalosti principů ekonomiky stavebního podniku.

Pravidla hodnocení a ukončení předmětu

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění stanoví každoročně aktualizovaná vyhláška garanta předmětu.

Učební cíle

Cílem předmětu je poskytnout studentům znalosti z oblasti marketingu a vést je k pochopení možných způsobů využití marketingových principů při řízení odborných činností/ útvarů ve stavební firmě.
Tento předmět bude rozvíjet znalosti a dovednosti potřebné pro pochopení místa a významu marketingu pro řízení firem jako celku. Půjde zde zejména o pochopení důležitosti zákazníka (poznání jeho potřeb a přání, způsobu rozhodování, faktorů, ovlivňujících jeho nákupní chování), o seznámení se s metodami analýz jejich potřeb a očekávání, o objasnění principů využití nástrojů marketingového řízení pro zajištění dlouhodobého firemního rozvoje.

Základní literatura

KOTLER, Philip a Kevin Lane KELLER. Marketing management. Praha: Grada, 2007. ISBN 9788024713595.


JAKUBÍKOVÁ, Dagmar. Strategický marketing. Praha: Grada, 2008. Expert (Grada). ISBN 9788024726908.


ZAMAZALOVÁ, Marcela. Marketing obchodní firmy. Praha: Grada, 2009. Manažer. ISBN 9788024720494.


Kotler On Marketing. Dotisk. Simon and Schuster, 2012. ISBN 9781471109560. (EN)

Zařazení předmětu ve studijních plánech

  • Program BPC-SI bakalářský

    specializace E , 4. ročník, letní semestr, povinný

Typ (způsob) výuky

 

Přednáška

26 hod., nepovinná

Vyučující / Lektor

Osnova

1. Zařazení marketingu do kontextu manažerských aktivit podnikového vedení.

2. Obecné podmínky efektivního uplatnění marketingu.

3. Segmentace zákazníků.

4. Nástroje marketingového řízení – marketingový mix – produkt a produktová politika.

5. Nástroje marketingového řízení – cena a cenová politika.

6. Nástroje marketingového řízení – distribuce a distribuční politika.

7. Nástroje marketingového řízení – komunikace a komunikační politika.

8. Marketingový výzkum.

9. Marketingová strategie.

10. Soudobé trendy v marketingu – možnosti využití sociálních sítí.

11. Soudobé trendy v marketingu – marketing ve službách.

Cvičení

26 hod., povinná

Vyučující / Lektor

Osnova

1.Sdělení podmínek udělení zápočtu. Rozdělení do pracovních týmu pro zpracování kontinuálního příkladu. Formy a metody marketingového výzkumu, sestavení a vyhodnocení dotazníků, mystery shopping

2. Analýza současného stavu (společnost, konkurence)

3. Analýzy makro a mikro prostředí zvolené společnosti. SLEPTE analýza, Porterova analýza oborového prostředí

4. Analýzy makro a mikro prostředí zvolené společnosti. Analýza konkurence, Analýza dodavatelů, Analýza zákazníků, Marketingový mix, SWOT analýza

5. Východiska k plánování. Definovaní vizi a poslaní podniku a transformace do stavebnictví, Segmentace a targeting, Stanovení marketingových potřeb, Analýza marketingových potřeb, Stanovení cílů

6.Návrh marketingového plánu a jeho aplikace. Definování finančních možností, časového horizontu a cílů, Volba komunikačních nástrojů, Zásady při aplikaci komunikačních nástrojů

7. Marketingový plán v čase

8. Průběh nákladů na marketingový plán

9. Kontrola marketingového plánu v čase. Rizika a jejich opatření

10. Presentace kompletního marketingového plánu po jednotlivých týmech

11. Zápočet