Detail předmětu

Stavební právo (V, E)

FAST-BZA001Ak. rok: 2023/2024

Systém práva českého státu. Stavební právo jako součást správního práva. Stavební zákon. Prováděcí vyhlášky ke stavebnímu zákonu. Právní úprava správních deliktů. Problematika vyvlastnění. Podnikání fyzických a právnických osob ve stavebnictví. Základní pracovněprávní vztahy.

Jazyk výuky

čeština

Počet kreditů

2

Zajišťuje ústav

Ústav společenských věd (SPV)

Vstupní znalosti

Předmět navazuje na znalosti získané na střední škole.

Pravidla hodnocení a ukončení předmětu

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění stanoví každoročně aktualizovaná vyhláška garanta předmětu.

Učební cíle

Cílem předmětu je seznámení studentů s právním řádem České republiky se zaměřením na stavební zákon a jeho prováděcí předpisy.
Absolvováním předmětu získají studenti znalosti právní problematiky v oblasti stavebního práva.

Zařazení předmětu ve studijních plánech

  • Program BPC-SI bakalářský

    specializace E , 4. ročník, letní semestr, povinný
    specializace V , 4. ročník, letní semestr, povinný

Typ (způsob) výuky

 

Přednáška

26 hod., nepovinná

Vyučující / Lektor

Osnova

1. Úvod do předmětu, základní právní pojmy. Právní řád České republiky. Evropská legislativa. 2. Územní plánování, nástroje územního plánování. 3. Územní řízení, druhy územního rozhodnutí. 4. Stavební řád, ohlašování a povolování staveb, stavební řízení. Autorizovaný inspektor. 5. Provádění staveb. Užívání a odstraňování staveb. Energetická náročnost budov. 6. Vybrané činnosti ve výstavbě. Autorizace dle zákona č. 360/1992 Sb., o výkonu povolání autorizovaných architektů a o výkonu povolání autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě. 7. Správní delikty. Vyvlastnění. 8. Zákon č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon). 9. Zákon č. 274/2001 Sb., o vodovodech a kanalizacích pro veřejnou potřebu a o změně některých zákonů (zákon o vodovodech a kanalizacích). 10. Odpadové hospodářství, nakládání s odpady. 11. Ochrana ovzduší. Ochrana zemědělského půdního fondu. 12. Základní pracovněprávní vztahy, náležitosti pracovní smlouvy. 13. Obchodní korporace, jejich základní znaky, postavení společníků. Podnikání na základě živnostenského zákona.