Detail předmětu

Aplikovaná fyzika

FAST-CB001Ak. rok: 2023/2024

Pórovitá struktura látek, sorpční izotermy, hydrostatika třífázového systému, Fourierovy a Fickovy rovnice tranportu tepla a vlhkosti, kombinovaný transport tepla a vlhkosti v pórovitých stavebních materiálech, klasický Glaserův kondenzační model, zobecněný Glaserův kondenzační model v neizotermických podmínkách.

Jazyk výuky

čeština

Počet kreditů

3

Zajišťuje ústav

Ústav fyziky (FYZ)

Vstupní znalosti

Základní znalosti fyziky, základní znalosti matematické analýzy, základní znalosti tepelné techniky budov, základní znalosti akustiky vnitřních prostor.

Pravidla hodnocení a ukončení předmětu

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění stanoví každoročně aktualizovaná vyhláška garanta předmětu.

Učební cíle

1) Osvojení pokročilejších výpočetních metod tepelného odporu stavebních konstrukcí se zahrnutím teplotně závislého součinitele tepelné vodivosti.
2) Osvojení pokročilejších výpočetních metod kondenzace ve stavebních konstrukcích pomocí zobecněných neizotermálních transportních rovnic.
Studenti zvládnou cíl předmětu, tj. osvojí si pokročilejší výpočetní metody tepelného odporu stavebních konstrukcí se zahrnutím teplotně závislého součinitele tepelné vodivosti. Osvojí si také pokročilejší výpočetní metody kondenzace ve stavebních konstrukcích pomocí zobecněných neizotermálních transportních rovnic.

Zařazení předmětu ve studijních plánech

 • Program N-K-C-SI (N) magisterský navazující

  obor S , 1. ročník, letní semestr, povinný
  obor S , 1. ročník, letní semestr, povinný

 • Program N-P-C-SI (N) magisterský navazující

  obor S , 1. ročník, letní semestr, povinný
  obor S , 1. ročník, letní semestr, povinný
  obor S , 1. ročník, letní semestr, povinný

 • Program N-K-C-SI (N) magisterský navazující

  obor S , 1. ročník, letní semestr, povinný

Typ (způsob) výuky

 

Přednáška

26 hod., nepovinná

Vyučující / Lektor

Osnova

1. Typy pórů, pórovitost, vzdušná vlhkost absolutní a relativní, fyzisorpce a chemisorpce. 2. Sorpční izotermy: (a) Harkinse a Juryho, (b) Langmuira, (c) Brunauera, Emmeta a Tellera (BET). 3. Třífázový systém, potenciál pórové vody, retenční čára vlhkosti. 4. Měřící metody, hystereze retenční čáry, rozbor retenčních čar. 5. Základy nerovnovážné termodynamiky. 6. Fenomenologické transportní rovnice, Fourierovy rovnice vedení tepla. 7. Nelineární teplotní profily ve stavebních konstrukcích. 8. Fickovy rovnice difúze a jejich řešení. 9. Izotermická a neizotermická difúze. 10. Nelineární tlakové profily vodní páry v konstukcích. 11. Termodifúze (Soretův jev), transport vlhkosti ve třech vlhkostních oblastech: pod-hygroskopické, hygroskopické a nad-hygroskopické. 12. Klasický a zobecněný Glaserův kondenzační model. 13. Vnitřní akustika

Cvičení

13 hod., povinná

Vyučující / Lektor

Osnova

Témata a náplň laboratorních cvičení: 1. Stanovení měrné tepelné kapacity pevných látek kalorimetrem (měření) 2. Stanovení součinitele teplotní roztažnosti pevných látek (měření) 3. Stanovení měrné tepelné vodivosti cihly nestacionární metodou (měření) 4. Stanovení adiabatické Poissonovy konstanty vzduchu (měření) 5. Stanovení topného faktoru tepelného čerpadla (měření) 6. Frekvenční závislost činitele zvukové pohltivosti (měření) 7. Frekvenční analýza zvuku (měření) 8. Doba dozvuku v místnosti (měření) 9. Stanovení drsnosti lomových ploch konfokálním mikroskopem (měření) Během celého semestru studenti řeší zadaný soubor numerických problémů a svoje výsledky průběžně odevzdávají ke kontrole učitelům, aby provedli kontrolu výsledků.