Detail předmětu

Etika v podnikání

FAST-CZ052Ak. rok: 2023/2024

Etika, etické pojmosloví, podnikatelská etika, etika a morálka, souvislost etiky, ekonomie a podnikání, historicko-vývojové proměny etiky, přehled základních etických směrů a paradigmat, osobnosti v dějinách etiky, přínos etických kategorií pro život, inspirace etiky pro ekonomii, nové koncepce etiky, společenské události a etika, vztah mezi etikou a podnikáním, ekonomický pragmatismus, utilitarismus a liberalismus, úvod do etiky managementu, etika a strategie firmy, etika ve filozofii firmy, etický management, etický kodex, etický auditing, morální rozvoj osobnosti, etičnost firemní kultury, etická dilemata v činnosti manažerů, neetické projevy jednání, korupce, lobbování, sebezkušenostní cvičení v etice, etická proměna.

Jazyk výuky

čeština

Počet kreditů

2

Zajišťuje ústav

Ústav společenských věd (SPV)

Vstupní znalosti

Předmět navazuje na znalosti získané ve středoškolském vzdělání v předmětu Základy společenských věd nebo Občanská nauka, nepožadují se další technické nebo společenskovědní znalosti, vítána je obecná orientace v základech psychologie, sociální psychologie, sociologie, event. filozofie, zájem o etická témata a o poznávání stavu společnosti.

Pravidla hodnocení a ukončení předmětu

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění stanoví každoročně aktualizovaná vyhláška garanta předmětu.

Učební cíle

Orientace v předmětu, schopnost aplikovat získané znalosti, vědomosti a dovednosti v profesním i osobním životě.
Znalost etických principů a jejich souvislostí s podnikáním. Pochopení humanizační přeměny firemní kultury, osobnosti manažera i firemní strategie.

Základní literatura

LINDR, Jaroslav. Etika v podnikání. M01 Nástin etiky. Brno: FAST, studijní opory. 2007. 48 s.

(CS)

LINDR, Jaroslav. Etika v podnikání. M02 Etická firemní strategie. Brno: FAST, studijní opory. 2007. 48 s.

(CS)

LINDR, Jaroslav. Etika v podnikání. M03 Implementace etiky. Brno: FAST, studijní opory. 2007. 48 s.

(CS)

ARZENBACHER, Arno. Úvod do etiky. Praha: Academia. 2001. ISBN 80-200-0953-1.

(CS)

LUKNIČ, Arnold Steve. Etika - štvrtý rozmer podnikania. Trenčín: SAP. 1994. ISBN 80-85665-30-1.

(SK)

Zařazení předmětu ve studijních plánech

 • Program N-P-C-SI (N) magisterský navazující

  obor S , 2. ročník, zimní semestr, povinně volitelný
  obor S , 2. ročník, zimní semestr, povinně volitelný

 • Program N-K-C-SI (N) magisterský navazující

  obor S , 2. ročník, zimní semestr, povinně volitelný
  obor S , 2. ročník, zimní semestr, povinně volitelný
  obor S , 2. ročník, zimní semestr, povinně volitelný

 • Program N-P-C-SI (N) magisterský navazující

  obor S , 2. ročník, zimní semestr, povinně volitelný

Typ (způsob) výuky

 

Přednáška

26 hod., nepovinná

Vyučující / Lektor

Osnova

1. Úvod do etiky. Význam etiky. Koncepce a přínos etiky. Manažerská a podnikatelská etika. Etika a morálka. 2. Základní prvky etických teorií. Tradiční a moderní pojetí. Úvod do dějin etiky. Člověk a etika. 3. Historicko-vývojové proměny etiky, významné etické směry a osobnosti, odkaz pro současnost. 4. Novověká etika. Relativismus, materiální etika hodnot, pozitivismus, nové koncepce etiky. Soudobé etické směry. 5. Transformace etiky do podnikání. Ekonomický pragmatismus, utilitarismus, liberalismus a neoliberalismus. 6. Úvod do etiky managementu. Etika řízení a odpovědnosti. Etický rozhodovací proces. 7. Vztah mezi etikou a podnikáním. Osobní morálka a hodnoty firmy, eticko-profesní stránky osobnosti. 8. Manažer a etika – perspektivy a proměny. Morální rozvoj osobnosti manažera. Dichotomie v manažerské činnosti. 9. Implementace etiky, podstata a význam. Morální rozvoj firmy. Public relations. 10. Integrace etiky do firemní kultury. Role etické strategie v rozvoji firmy. Společenská odpovědnost firem. 11. Etika v činnosti podnikového managementu. Etika pracovních vztahů ve firmě. Mravní kultura současného podnikatele. 12. Etický kodex, příklady. Etický auditing firmy. Neetické projevy jednání, prevence a jejich řešení. 13. Sebezkušenostní cvičení v oblasti etiky a managementu. Eticko-společenský katechismus.