Detail předmětu

Inženýrská pedagogika

FAST-CZ54Ak. rok: 2023/2024

Inženýrská pedagogika, obecná didaktika, oborová a předmětová didaktika, kurikulum, klíčové kompetence, rámcový vzdělávací program, interakce a komunikace v edukačním prostředí, vyučovací metody, aktivizační metody, cíle výuky, didaktické zásady, organizační formy vyučování, didaktické prostředky, literatura s didaktickou funkcí, příprava učitele na výuku, pedagogická diagnostika, didaktické testy, analýza a tvorba učebnic, výzkum v edukačních vědách, řízení ve školství.

Jazyk výuky

čeština

Počet kreditů

2

Zajišťuje ústav

Ústav společenských věd (SPV)

Vstupní znalosti

Obecný přehled o inženýrské pedagogice a didaktice, dovednost komunikace v edukačním prostředí a na veřejnosti, zvládání trémy, odpozorování některých edukačních metod od učitelů, popis hlavních didaktických zásad, znalost organizačních forem výuky, schopnost zpracovat si přípravu k veřejnému vystoupení, schopnost provádět jednodušší průzkumy v edukačním prostředí a jejich zpracování, snaha poznávat edukační realitu.

Pravidla hodnocení a ukončení předmětu

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění stanoví každoročně aktualizovaná vyhláška garanta předmětu.

Učební cíle

Orientace v teoretických pedagogických a didaktických pojmech, procesech a směrech potřebných pro techniky oreintované na oblast školství. Seznámení se základy učitelské profese. Vhodné pro studenty, kteří v budoucnu uvažují o učitelské dráze, event. chtějí externě vyučovat na odborných školách.
Znalost didaktických principů ve výuce odborných předmětů. Teoretický vhled do problematiky realizace vyučovacího procesu v odborných inženýrských předmětech na středních školách.

Základní literatura

MAŇÁK, J. Nárys didaktiky. Brno: PdF (skriptum), 2003. ISBN 80-210-3123-9. (CS)

SKALKOVÁ, Jarmila. Obecná didaktika. Praha: ISV. 1999. ISBN 80-85866-33-1.

(CS)
LINDR, Jaroslav. Inženýrská pedagogika, M01 Pedagogika. Brno: FAST, studijní opory. 2007. 44 s. (CS)

LINDR, Jaroslav. Inženýrská pedagogika, M02 Didaktika. Brno: FAST, studijní opory. 1997. 44 s.

(CS)

LINDR, Jaroslav. Inženýrská pedagogika, M03 Moderní pedagogika. Brno: FAST, studijní opory. 1997. 44 s.

(CS)

Doporučená literatura

GALTON, M. (ed.): Curriculum Change. Leicester University Press, 1980.
CHRÁSKA, M.: Statistika pro pedagogy. Olomouc: UP (skriptum), 1990.
PELIKÁN, J.: Výchova jako teoretický problém. Ostrava: Amosium, 1995.
DRAHOVZAL, J., KILIÁN, O., KOHOUTEK, R.: Didaktika odborných předmětů. Brno: CERM, 1997.
SKALKOVÁ, J.: Obecná didaktika. Praha: ISV, 1999.
OURODA, S.: Oborová didaktika. MZLU Brno, 2001.

Zařazení předmětu ve studijních plánech

  • Program N-P-C-GK magisterský navazující

    obor GD , 2. ročník, letní semestr, povinně volitelný
    obor GD , 2. ročník, letní semestr, povinně volitelný

Typ (způsob) výuky

 

Přednáška

26 hod., nepovinná

Vyučující / Lektor

Osnova

1. Úvod do inženýrské pedagogiky a její vztah k oborové didaktice. Souvislost s ostatními vědními disciplínami. 2. Didaktika obecná, oborová a didaktiky předmětové. Historie pedagogiky. 3. Kurikulum a jeho význam pro pedagogiku. Moderní realizace kurikula v pedagogické praxi. 4. Vyučovací proces a jeho zákonitosti. Didaktické principy a zásady. Výběr učiva a jeho strukturace. 5. Typologie a struktura vyučovací hodiny. Fáze výuky. Typy výuky. Didaktické modely. 6. Vyučovací metody - přehled a klasifikace. Aktivizační metody výuky. 7. Didaktické prostředky. Organizační formy výuky. Přehled a klasifikace. Charakteristika vybraných forem a prostředků. 8. Cíle výuky. Příprava učitele k jeho působení. Řízení školství, školský management. 9. Pedagogická diagnostika, pedagogická evaluace a konstrukce didaktických testů. 10. Literatura s didaktickou funkcí. Učební texty, jejich analýza, tvorba a hodnocení, optimalizace. 11. Osobnost učitele odborných předmětů a teorie učitelské profese. Profesiogram učitele odborných předmětů. 12. Antropogenní činitelé výuky. Tradiční a alternativní školství. 13. Specifika a zvláštnosti vyučovacího procesu v odborných předmětech.