Detail předmětu

Fyzikální chemie silikátů

FAST-DCB010Ak. rok: 2023/2024

Záladní pojmy termodynamiky.
Jedna látka v několika fázích.
Chemické rovnováhy v homogeních systémech.
Chemické a fázové rovnováhy v heterogeních systémech.
Heterogenní rovnováhy v kondenzovaných systémech.
Fázová rozhraní a slínování.
Disperze pevných látek v kapalinách.
Difúze a transportní jevy.

Jazyk výuky

čeština

Počet kreditů

8

Zajišťuje ústav

Ústav chemie (CHE)

Vstupní znalosti

Absolvování magisterského studia oboru Materiálové inženýrství na Technické univerzitě nebo oborů fyzikálně-chemicko-přírodovědných na Univerzitních Přírodovědných fakultách.

Pravidla hodnocení a ukončení předmětu

Zkouška z předmětu je a ústní. Při zkoušce musí student prokázat porozumnění danému předmětu. Hodnocení odpovídá systému ECTS.


Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění stanoví každoročně aktualizovaná vyhláška garanta předmětu.

Učební cíle

Technologie silikátů je technologií chemickou, užívá termodynamiku, chemickou kinetiku a vysokoteplotní syntézy a reakce v pevném stavu, jež řídí transport látek, případně tepla k fázovému rozhraní.
Získané znalosti mají ukázat význam teoretických nástrojů při tvůrčí práci a řešení problémů v oblastech termomechanických a termochemic- kých jevů.
Student zvládne cíl předmětu, tj. získá znalosti o využití teoretických nástrojů při tvůrčí práci a řešení problémů v oblastech termomechanických a termochemických jevů.

Základní literatura

Šatava V. Úvod do fyzikální chemie silikátů, SNTL/ALFA, Praha, 1965.

(CS)

Bartovská L., Šišková M., Fyzikální chemie povrchů a koloidních soustav, Vydavatelství VŠCHT, Praha, 2005.

(CS)

Atkins P., De Paula J. Physical chemistry, 8th edition, Oxford University Press, Oxford, 2006.

(EN)

Doporučená literatura

Hlaváč J. Základy technologie silikátů, SNTL, Praha, 1981.

(CS)

Černý R., Rovnaníková P. Transport Processes in Concrete, CRC Press, London, 2002.

(EN)

Zařazení předmětu ve studijních plánech

  • Program DKC-M doktorský, 1. ročník, letní semestr, povinně volitelný
  • Program DPC-M doktorský, 1. ročník, letní semestr, povinně volitelný
  • Program DKA-M doktorský, 1. ročník, letní semestr, povinně volitelný
  • Program DPA-M doktorský, 1. ročník, letní semestr, povinně volitelný

Typ (způsob) výuky

 

Přednáška

39 hod., nepovinná

Vyučující / Lektor

Osnova

1. Záladní pojmy termodynamiky. 2. Termodynamická data. 3. Jedna látka v několika fázích. 4. Chemické rovnováhy v homogeních systémech. 5. Chemické a fázové rovnováhy v heterogeních systémech. 6. Dvousložkové systémy. 7. Třísložkové systémy. 8. Čtyřsložkové systémy. 9. Fázová rozhraní a slínování. 10. Rozhraní tří fází. 11. Disperze pevných látek v kapalinách. 12. Difúze. 13. Úloha transportních jevů v kinetice ustálených heterogenních nekatalytických procesů.