Detail předmětu

Geografické informační systémy

FAST-HE15Ak. rok: 2023/2024

Geografický informační systém (GIS), jeho účel, funkce a struktura; vztah GIS a CAD; geografický (topografický) objekt; informační a databázové systémy, moderní metody práce s údaji (genetické algoritmy, neuronové sítě), různé formy existence geografických dat, jejich vzájemná vazba (homeomorfismus); základní charakteristiky geografických dat; typy dat a modely jejich uložení; topologie v GIS; digitální modely reliéfu, organizace DMT dat v GIS; problematika standardizace v oblasti GIS, “Open GIS”; analýza dat, jejich význam a metody; základy projektování GIS; ZABAGED, DMÚ 25, resortní GISy.

Jazyk výuky

čeština

Počet kreditů

5

Zajišťuje ústav

Ústav geodézie (GED)

Vstupní znalosti

počítačová gramotnost, základy databází, statistika, aplikovaná matematika

Pravidla hodnocení a ukončení předmětu

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění stanoví každoročně aktualizovaná vyhláška garanta předmětu.

Učební cíle

Porozumění informačním systémům a databázím s vazbou na územní identifikaci.
Základní znalosti potřebné pro návrh GIS.
Schopnost realizovat projekt GIS v prostředí Geomedia Intergraph a Arc/Info.

Základní literatura

Tuček, Ján: Geografické informační systémy. Principy a praxe.. Computer Press, 1998. (CS)
Albrecht, Joachim: Key Concepts & Techniques in GIS. SAGE publications, 2007. (EN)

Doporučená literatura

Rana, Sanjay: Topological Data Structures for Surfaces. John Viley & Sons Ltd., 2004. (EN)
Wang, Fahui: Quantitative Methods and Applications in GIS.. Taylor & Francis Group., 2006. (EN)
Charvát, K. - Kocáb, M. - Konečný, M. - Kubíček, P.: Geografická data v informační společnosti. VÚGTK Zdiby, 2007. (CS)

Zařazení předmětu ve studijních plánech

  • Program N-P-C-GK magisterský navazující

    obor GD , 2. ročník, zimní semestr, povinný
    obor GD , 2. ročník, zimní semestr, povinný

Typ (způsob) výuky

 

Přednáška

26 hod., nepovinná

Vyučující / Lektor

Osnova

1. Úvod, definice, interdisciplinární vztahy, geografický objekt, homeomorfismus 2. Informační systémy: typy, metody návrhu 3. Databázové systémy: relační algebra, jazyk SQL, prostorové indexy, prostorové dotazy, dolování dat (shluková analýza, umělé neuronové sítě, genetické algoritmy) 4. Základy teorie grafů, vybrané algoritmy na grafech 5. Topologie (matematická, pragmatická – norma DIGEST) 6. Datové modely v GIS (vektorový, rastrový, maticový) 7. Digitální model terénu (rastrový, vektorový, TIN) 8. Vstup dat, metadata, přesnost a kvalita dat - normy 9. Mapová algebra: model, operátory, funkce, úlohy 10. Prostorové analýzy: historie, účel, typy (měřicí a klasifikační funkce, funkce překrytí, funkce v okolí, spojovací funkce) 11. Současné trendy a vývojové tendence GIS

Cvičení

26 hod., povinná

Vyučující / Lektor

Osnova

I. Práce v prostředí Geomedia Intergraph, řešení základních úloh. 1. založení projektu 2. import rastrových dat 3. import vektorových dat 4. import seznamu souřadnic II. Práce v prostředí ArcGIS, řešení základních úloh. 5. řešení projektu 6. řešení projektu 7. řešení projektu 8. analýza povodí 9. klasifikace obrazu DPZ 10. vzdálenostní analýzy 11. vzdálenostní analýzy - dokončení 12. práce s databázovými tabulkami 13. zápočtový projekt