Detail předmětu

Právo v obchodních vztazích

FAST-HV53Ak. rok: 2023/2024

Přehled obchodního zákoníku, jeho zásady. Návaznost obchodního a občanského práva. Základní ustanovení obchodního zákoníku. Podnik a obchodní jmění, obchodní jméno, obchodní tajemství, obchodní rejstřík. Hospodářská soutěž a nekalá soutěž. Obchodní společnosti a družstva, jejich založení, změny a likvidace. Veřejná obchodní společnost, komanditní společnost, společnost s ručením omezeným, akciová společnost, 4 typy družstva. Společníci, základní jmění, společenské smlouvy a zakladatelské listiny. Obchodní závazkové vztahy, srovnání s občanskoprávními závazkovými vztahy. Ustanovení dispozitivní a kogentní. Jednotlivé smluvní typy nominátní uvedené v obchodním zákoníku, jejich praktické tvoření, vzory smluv a jejich použití. Zajištění závazků.

Jazyk výuky

čeština

Počet kreditů

2

Zajišťuje ústav

Ústav stavební ekonomiky a řízení (EKR)

Vstupní znalosti

Předpokládají se obecné znalosti práva na úrovni a v rozsahu středoškolského studia.

Pravidla hodnocení a ukončení předmětu

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění stanoví každoročně aktualizovaná vyhláška garanta předmětu.

Učební cíle

Rozšířit si právní znalosti o poznatky související s podnikateli, podnikáním a úpravou obchodních závazkových vztahů včetně organizačně právních forem kapitálových a osobních společností.
Základní znalosti související s obchodním právem a jejich iterpretace a aplikace v konkrétním podnikatelském prostředí.

Základní literatura

DAVIDSON, Daniel: Business law principles and cases in the legal environment. Mason, Ohio: Thomson/South-Western/West, 2004. ISBN 0324153635. (EN)
PELIKÁNOVÁ, Irena: Obchodní společnosti. Praha: ASPI, 2006. ISBN 978-80-735-7149-8. (CS)
KOTÁSEK, Josef a kol.: Kurs obchodního práva. Právo cenných papírů. Praha: C.H. Beck, 2008. ISBN 978-80-7179-454-7. (CS)
MAREK, Karel: Smluvní obchodní právo: kontrakty . Brno: Masarykova universita , 2008. ISBN 978-80-201-4619-1. (CS)
BEJČEK, Josef a kol.: Kurs obchodního práva obchodní závazky. Praha: C.H. Beck, 2010. ISBN 978-80-7400-337-0. (CS)

Zařazení předmětu ve studijních plánech

  • Program N-P-C-GK magisterský navazující

    obor GD , 1. ročník, zimní semestr, povinně volitelný

Typ (způsob) výuky

 

Cvičení

26 hod., povinná

Vyučující / Lektor

Osnova

1. Podnikání 2. Podnikatelé 3. Obchodní společnosti 4. Družstva 5. Srovnání obchodních společností a družstev 6. Formy obchodních společností a družstev 7. Společníci obchodních společností a družstev 8. Orgány obchodních společností a družstev 9. Druhy a formy cenných papírů emitovaných akciovou společností 10.Obchodní rejstřík 11.Smluvní vztahy 12.Náležitosti nejčastěji užívaných smluvních typů 13.Obchodní soud