Detail předmětu

Počítačová aplikace stavební fyziky

FAST-CH003Ak. rok: 2023/2024

Reálné využití softwaru pro stavební fyziku v návrhu a posouzení stavby v souladu s platnou legislativou.
Jedná se zejména o posouzení stavebních konstrukcí z hlediska tepelné techniky a akustiky
Ověřování tepelného komfortu, akustického a světlotechnického mikroklimatu budov.
Součástí výpočtu a návrhu je optimalizace konstrukčního řešení obvodového pláště a otvorových výplní, včetně řešení jednotlivých konstrukčních detailů.

Jazyk výuky

čeština

Počet kreditů

3

Garant předmětu

Zajišťuje ústav

Ústav pozemního stavitelství (PST)

Vstupní znalosti

Teoretické znalosti z oblasti tepelné techniky a denního osvětlení budov včetně výpočtových postupů. Znalosti materiálových charakteristik a řešení konstrukčních detailů. Základní přehled v oblasti platné legislativy.

Pravidla hodnocení a ukončení předmětu

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění stanoví každoročně aktualizovaná vyhláška garanta předmětu.

Učební cíle

Získání znalostí s využitím softwaru pro takový návrh konstrukcí, aby nedocházelo ke vzniku tepelně technických vad a aby byla zajištěna nízká energetická náročnost celé budovy. Součástí bude optimalizace otvorových výplní z hlediska zajištění tepelné pohody místnosti, požadovaného osvětlení interiéru denním světlem i jeho proslunění.
Student zvládne s využitích dostupných výpočetních programů návrh stavebních konstrukcí, splňujících požadavky z hlediska vyloučení tepelně technických vad nebo poruch. Naučí se projektovat budovy, ve kterých bude zajištěna tepelná pohoda a jejichž obalové konstrukce budou zajišťovat nízkou energetickou náročnost navrhované budovy. Dále se studenti naučí s využitím softwaru provést optimalizaci otvorových výplní z hlediska zajištění tepelné pohody místnosti, požadovaného osvětlení interiéru denním světlem i jeho proslunění.

Zařazení předmětu ve studijních plánech

 • Program N-P-C-SI (N) magisterský navazující

  obor S , 1. ročník, zimní semestr, povinný

 • Program N-K-C-SI (N) magisterský navazující

  obor S , 1. ročník, zimní semestr, povinný
  obor S , 1. ročník, zimní semestr, povinný

 • Program N-P-C-SI (N) magisterský navazující

  obor S , 1. ročník, zimní semestr, povinný

Typ (způsob) výuky

 

Přednáška

13 hod., nepovinná

Vyučující / Lektor

Osnova

1. Funkční požadavky v tepelné ochraně budov, energetická legislativa 2. Praktické využití programového vybavení pro stavební tepelnou techniku řešením jednorozměrného teplotního pole za neustáleného stavu 3.-4. Modelování a posuzování vybraných detailů pomocí dvojrozměrného teplotního pole. 5.-6. Tepelná stabilita místnosti – posouzení kritické místnosti z hlediska nejvyššího denního vzestupu teploty i z hlediska maximální teploty v místnosti v letním období 7. Funkční požadavky z oblasti denního osvětlení a proslunění budov 8. Hodnocení činitele denní osvětlenosti 9. Stavebně energetické vlastnosti budovy, prostup tepla obálkou budovy 10. Energetická náročnost budov 11. Funkční požadavky z hlediska akustiky 12. Hodnocení neprůzvučnosti dělících konstrukcí 13. Ověření vhodnosti návrhu konstrukcí včetně otvorových výplní z hlediska stavebně fyzikálního (celková koncepce budovy i jednotlivé konstrukce – optimalizace požadavků z hlediska tepelné techniky, akustiky i denního osvětlení a proslunění budov)

Cvičení

26 hod., povinná

Vyučující / Lektor

Osnova

1. Programy, legislativa, zadání – bakalářský projekt, podmínky udělení zápočtu, nové požadavky v ČSN 73 0540-2:2011/Z1:2012. 2.Podrobné seznámení s programem Teplo 2011. Součinitel prostupu tepla se započítáním tepelných mostů, bilance kondenzace a vypařování vodních par s uvažováním skutečné účinnosti parotěsné vrstvy, pokles dotykové teploty podlahy. 3., 4.Řešení vybraných detailů ( min. počet 2 detaily) pomocí dvojrozměrného teplotního pole – program AREA 2011. 5., 6.Program Stabilita 2011 a Simulace 2011. Posouzení kritických místností v zimním i letním období. 7., 8. Posouzení činitele denní osvětlenosti pomocí programu WDLS (nutná návaznost na programy Stabilita a Simulace). Optimalizace velikosti oken tak, aby byly splněny požadavky z hlediska tepelné stability i činitele denní osvětlenosti. 9.Prostup tepla obálkou budovy dle ČSN 73 0540-2:2011, průměrný součinitel prostupu tepla, energetický štítek obálky budovy (programy Ztráty 2011). 10., 11. Hodnocení energetické náročnosti dle aktuálně platné legislativy - novela zákona č. 406/2000 Sb. o hospodaření energií (zákon č. 318/2012 Sb.) a novela vyhlášky č. 148/2007 Sb. - program ENERGIE 12. Posouzení vnitřních dělících konstrukcí z hlediska vduchové a kročejové neprůzvučnosti v programu "Neprůzvučnost". 13.Zápočty.