Detail předmětu

Diplomový seminář (S-PST)

FAST-CH008Ak. rok: 2023/2024

V rámci semináře student vypracuje studii stavebně konstrukčního řešení stavby, která bude sloužit jako podklad pro zpracování dokumentace k provádění stavby včetně analýzy možných variant řešení.


Jazyk výuky

čeština

Počet kreditů

3

Zajišťuje ústav

Ústav pozemního stavitelství (PST)

Vstupní znalosti

Předpokladem pro absolvování předmětu je stavebně teoretický a konstrukční přehled o stavebních konstrukcích a schopnost skloubení znalostí z předcházejících předmětů Pozemní stavitelství, Betonové a zděné konstrukce, Vybrané stati z nosných konstrukcí, Technologie staveb, Dřevěné konstrukce, Stavební fyzika a Stavební hmoty.

Pravidla hodnocení a ukončení předmětu

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění stanoví každoročně aktualizovaná vyhláška garanta předmětu.

Učební cíle

Cílem předmětu Diplomový seminář, je příprava studenta na další návaznost výuky předmětu CH06 Specializovaný projekt (S-PST) v zimním semestru 2.ročníku studia navazujícího magisterského programu a současně na zpracovávání diplomové práce.
Student vypracuje celkem dvě objemové studie stavby pro odlišný účel (např. administrativní budova a budova s ubytovací kapacitou). Pro tyto stavby vypracuje půdorysy jeden charakteristický řez a pohledy v měř. 1:100. Grafickou část doplní textovou částí v podobě Technické zprávy ke stavební části a situace osazení stavby

Zařazení předmětu ve studijních plánech

  • Program N-K-C-SI (N) magisterský navazující

    obor S , 1. ročník, letní semestr, povinný

  • Program N-P-C-SI (N) magisterský navazující

    obor S , 1. ročník, letní semestr, povinný

Typ (způsob) výuky

 

Seminář

26 hod., povinná

Vyučující / Lektor

Osnova

1.Zadání studií 2.Vyhodnocení vhodných variant 3.-6.Vypracování půdorysů M1:100 7.Modulová koordinace nosných konstrukcí 8.-9.Řezy 1:100 10.Pohledy 1:100 11.Situace 1:200 12.Technická zpráva 13.Odevzdání práce