Detail předmětu

Geografické informační systémy (ARS)

FAST-NEA053Ak. rok: 2023/2024

Geografický informační systém (GIS), jeho účel, funkce a struktura; vztah GIS a CAD; geografický (topografický) objekt; informační a databázové systémy, moderní metody práce s údaji (genetické algoritmy, neuronové sítě), různé formy existence geografických dat, jejich vzájemná vazba (homeomorfismus); základní charakteristiky geografických dat; typy dat a modely jejich uložení; topologie v GIS, SDI, INSPIRE, digitální modely reliéfu, organizace DMT dat v GIS; problematika standardizace v oblasti GIS, “Open GIS”, prostorové anylýzy, vývojové trendy v GIS

Jazyk výuky

čeština

Počet kreditů

3

Zajišťuje ústav

Ústav geodézie (GED)

Vstupní znalosti

Základní znalosti z informační technologie

Pravidla hodnocení a ukončení předmětu

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění stanoví každoročně aktualizovaná vyhláška garanta předmětu.

Učební cíle

Porozumění informačním systémům a databázím s vazbou na územní identifikaci. Principy práce se systémy Geomedia Intergraph a ArcGIS.
Základní znalosti potřebné pro návrh GIS.
Schopnost realizovat projekt GIS v prostředí Geomedia Intergraph a Arc/Info.

Zařazení předmětu ve studijních plánech

  • Program NPC-ARS magisterský navazující

    specializace ARA , 2. ročník, zimní semestr, povinně volitelný
    specializace ARP , 2. ročník, zimní semestr, povinný

Typ (způsob) výuky

 

Přednáška

13 hod., nepovinná

Vyučující / Lektor

Osnova

1. Úvod, definice, interdisciplinární vztahy, geografický objekt, homeomorfismus. 2. Informační systémy: typy, metody návrhu, informační systémy ve státní správě. 3. Databázové systémy: relační algebra, jazyk SQL, prostorové indexy, prostorové dotazy, dolování dat (shluková analýza, umělé neuronové sítě, genetické algoritmy). 4. Topologie (matematická, pragmatická – norma DIGEST). 5. Datové modely v GIS (vektorový, rastrový, maticový). 6. Zdroje dat v GIS, webové mapové služby. 7. SDI (Spatial Data for Infrastructure), směrnice INSPIRE. 8. Digitální model terénu (rastrový, vektorový, TIN). 9. Vstup dat, metadata, přesnost a kvalita dat – normy. 10. Mapová algebra: model, operátory, funkce, typické úlohy. 11. Prostorové analýzy: historie, účel, typy (měřicí a klasifikační funkce, funkce překrytí, funkce v okolí, spojovací funkce). 12.–13. Současné trendy a vývojové tendence GIS.

Cvičení

26 hod., povinná

Vyučující / Lektor

Osnova

I. Práce v prostředí Geomedia Intergraph, řešení základních úloh. 1. založení projektu 2. import rastrových dat 3. import vektorových dat 4. import seznamu souřadnic II. Práce v prostředí ArcGIS, řešení základních úloh. 5. řešení projektu 6. řešení projektu 7. řešení projektu 8. analýza povodí 9. klasifikace obrazu DPZ 10. vzdálenostní analýzy 11. vzdálenostní analýzy - dokončení 12. práce s databázovými tabulkami 13. zápočtový projekt