Detail předmětu

Historie a filozofie techniky

FAST-NZB020Ak. rok: 2023/2024

Antika a starověk, filozofie a věda, filozofické myšlení, pojmy, dějiny filozofie, osobnosti ve filozofii, přehled filozofie, filozofické směry, význam filozofického přemýšlení o světě, etika a filozofie, přínos filozofie, podstata filozofie, středověké myšlení, renesanční obrat, racionalismus a věda, novověká filozofie, kapitalismus a technika, průmyslová revoluce, technické vynálezy, vědeckotechnická revoluce, moderní sociální a technický svět, perspektivy do budoucna.

Jazyk výuky

čeština

Počet kreditů

3

Zajišťuje ústav

Ústav společenských věd (SPV)

Vstupní znalosti

Obecné znalosti světových dějin (na středoškolské úrovni, základní přehled o významných meznících ve vývoji lidstva), obecný přehled o dějinách filozofie (významné směry a představitelé), znalost základních kulturních předělů v historii (s návazností na znalosti z oblasti dějin stavitelství a architektury), význam průmyslové a vědeckotechnické revoluce, základní periodizace dějin.

Pravidla hodnocení a ukončení předmětu

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění stanoví každoročně aktualizovaná vyhláška garanta předmětu.

Učební cíle

Prohloubení a zlepšení orientace v dějinách lidstva, společnosti, vědy a techniky. Konkretizace představ o společenském vývoji ve vazbě na filozofii a rozvoj přírodních a technických věd. Ucelená znalost významných epoch, směrů a osobností, které se zasloužily o současný stav vědy a techniky. Analýza historického a filozofického vývoje s ohledem na současnost a perspektivy do budoucna.
Souvislosti historického, filozofického a technického vývoje lidské civilizace. Orientace v základních myšlenkových směrech minulosti i současnosti.

Základní literatura

EFMERTOVÁ, Marcela C. a Antoine MARÉS. Historie vědy a techniky. Praha: Cefres. 2002. ISBN 80-86311-04-X.

(CS)
NEČAS, Ctibor a Otto ZWETTLER. Dějiny věd a techniky. Praha: SPN. 1997. ISBN 80-210-0401-0. (CS)

WESSELY, Emil, ŠEMINSKÝ, Jaroslav a Martin ROVŇÁK. Dějiny a vývoj techniky. Košice: TU. 2007. ISBN 978-80-8073-943-0.

(SK)

STÖRIG, Hans J. Malé dějiny filozofie. Praha: Vyšehrad. 1999. ISBN 80-7113-236-5.

(CS)

JANOUŠEK, Ivo. Věda, technika a kultura. Praha: NTM. 2002. ISBN 80-7037-108-0.

(CS)

SOLOMON, R. C. A short history of philosophy. New York: Oxford University Press. 1996.

(EN)

Zařazení předmětu ve studijních plánech

  • Program NPC-ARS magisterský navazující

    specializace ARA , 2. ročník, zimní semestr, povinně volitelný
    specializace ARP , 2. ročník, zimní semestr, povinně volitelný

Typ (způsob) výuky

 

Přednáška

26 hod., nepovinná

Vyučující / Lektor

Osnova

1. Pojem "filozofie". Úvod do filozofického myšlení a pojmosloví. Antická filozofie, věda a technická vzdělanost. 2. Starověká filozofie. Filozofie v Řecku. Počátky filozofie. Sokrates, Platon, Aristoteles. Helénistická filozofie. Přehled starověkých technických a stavitelských unikátů. 3. Předkřesťanská a raně křesťanská filozofie. Středověké přemýšlení o světě a vědě. Koncepty středověké filozofie. Tomáš Akvinský - pilíř středověké filozofie. 4. Renesanční obrat - cesta k novému pokroku? Renesanční a reformační filozofie. Humanismus. Komenský jako představitel renesanční filozofie. 5. Racionalismus a empirismus a jejich vliv na filozofický a vědecký svět. Descartes, Locke, Hume, Berkeley. Osvícenství a filozofie - Voltaire a Rousseau. Historie vědy v 16. století. 6. Filozofie Immanuela Kanta. Kritika čistého a praktického rozumu. Německá filozofie. Historie vědy v 17. století. 7. Pojetí vědy a techniky v novověku. Nástup kapitalismu a jeho vliv na technický rozvoj. Historie vědy v 18. století. 8. Průmyslová revoluce. Rozvoj vědy, techniky a stavitelství v 19. století. Pozitivistická filozofie. 9. Vývoj filozofie, společnosti a vědy ve 20. století. Fenomenologie a hermeneutika. Filozofie existence. 10. Moderní filozofie 20. století. Směry a reprezentanti. Vídeňský kruh. L. Wittgenstein. 11. Rozmach technických vynálezů po 2. světové válce. Role stavitelství a architektury v technickém pokroku. 12. Vědeckotechnická revoluce, význam pro současnost. 13. Modernismus a postmodernismus ve filozofii a vědeckém světě.

Cvičení

13 hod., povinná

Vyučující / Lektor

Osnova

1. Úvod do obecných a českých dějin, periodizace dějinného vývoje. 2. Významné historické mezníky starověku, jejich vliv na poznání lidstva, zrod přírodní filozofie. 3. Dějiny starověku, shrnutí klíčových událostí. 4. Stěhování národů, středověká filozofie, obecné dějiny středověku. 5. Obecné a české dějiny ve středověku, přehled událostí, osobností a myšlenkových směrů. 6. Obecné a české dějiny v novověku, významné události dějin Evropy. 7. Průmyslová revoluce. Přehled vybraných technických vynálezů a unikátů. 8. Průmyslová revoluce. Historický vývoj vybraného technického vynálezu. Prezentace studentů. 9. Průmyslová revoluce. Historický vývoj vybraného technického vynálezu. Prezentace studentů. 10. Průmyslová revoluce. Historický vývoj vybraného technického vynálezu. Prezentace studentů. 11. Technicko-vědecká revoluce. Historický vývoj vybraného vědeckého problému. Prezentace studentů. 12. Technicko-vědecká revoluce. Historický vývoj vybraného vědeckého problému. Prezentace studentů. 13. Vědeckotechnická revoluce. Historický vývoj vybraného vědeckého problému. Prezentace studentů.