Detail předmětu

Academic Writing

FAST-VYA002Ak. rok: 2023/2024

Obeznámení se s kanonickými částmi odborného článku v mezinárodních časopisech a sbornících (postup IMRAD, apod.).
Jak strukturovat text, členit do ostavců a jak správně citovat, uvádět zdroje.
Nácvik psaní abstraktů a kratších odborných článků.
Jak přesně používat odbornou slovní zásobu a frazeologii.

Jazyk výuky

čeština

Počet kreditů

2

Garant předmětu

Zajišťuje ústav

Ústav společenských věd (SPV)

Vstupní znalosti

Znalost obecné angličtiny na úrovni B1 dle CEFR.

Pravidla hodnocení a ukončení předmětu

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění stanoví každoročně aktualizovaná vyhláška garanta předmětu.

Učební cíle

Seznámit studenty se zásadami anglického odborného textu (cíle, přístupy, styl), strukturou a uváděním zdrojů
Studenti budou obeznámeni s postupem vypracování odborného článku v angličtině a budou aktivně ovládat frekventované fráze používané v odborném anglickém textu.

Základní literatura

Academic Skills, Terry Wilson, London: Pearson Longman, 2006

(EN)

Zařazení předmětu ve studijních plánech

  • Program BPC-VP bakalářský, 1. ročník, zimní semestr, volitelný

Typ (způsob) výuky

 

Cvičení

26 hod., povinná

Vyučující / Lektor

Osnova

1. CHARAKTERISTIKA A TYPY AKADEMICKÝCH ČLÁNKŮ Zkušenosti studentů s akademickou angličtinou – charakteristika a typy akademických článků – funkční styl – zkratky, akronymy 2. VĚDECKÉ ČLÁNKY: FORMÁT + ZPŮSOB PSANÍ Formát typických vědeckých článků – způsob psaní článků – definice termínů – vztažné věty 3. ÚVOD Charakteristika úvodu – minulý čas x přítomný průběhový čas – fráze pro klasifikaci – fráze pro popis příčiny a důsledku 4. LITERÁRNÍ REŠERŠE Charakteristika literární rešerše – fráze pro kritiku – fráze pro uvádění příkladů – odkazy, citace, parafráze 5. SLOVNÍ ZÁSOBA A PRAVOPIS Akademická slovní zásoba – zaměňovaná slova – britská x americká angličtina – slovníky a lingvistické korpusy 6. MATERIÁLY A METODY Charakteristika sekce materiálů a metod – trpný rod – trpní x činný rod ve vědeckých článcích 7. VÝSLEDKY Charakteristika sekce výsledků – fráze pro popis trendů – obrázky, grafy, tabulky – fráze pro porovnávání a kontrastování 8. NÁVAZNOST A PROPOJOVÁNÍ Zajištění návaznosti a srozumitelnosti textu – úvod/shrnutí sekce textu – spojovací slova a případy, kdy je nepoužívat – vyhýbání se neurčitostem a nejasnostem 9. DISKUSE A ZÁVĚR Charakteristika sekcí diskuse a závěr – fráze pro popis veličin – modální slovesa pro dedukci – zjemňující výrazy (tzv. hedging) 10. NÁZVY A NADPISY Názvy, nadpisy a podnadpisy – velká písmena – určitý a neurčitý člen 11. ABSTRAKT Charakteristika abstraktu – stručnost (vyhýbání se přílišnému množství slov) – gerundia x infinitivy 12. REVIZE A ÚPRAVA Revize a úprava – interpunkce – shoda podmětu s přísudkem