Detail předmětu

Němčina pro začátečníky

FAST-VYN001Ak. rok: 2023/2024

Gramatika: časování sloves sein, haben a jiných základních sloves, odlučitelné předpony, osobní a přivlastňovací zájmena, pořádek slov ve větě, zápor, určitý a neurčitý člen, množné číslo, základní číslovky, časové údaje, způsobová slovesa können a wollen, předložky, minulý čas (perfektum)

Slovní zásoba: seznámení, představení se, rodina, jídlo a pití, bydlení, můj den, volný čas, učení se

Jazyk výuky

čeština

Počet kreditů

2

Garant předmětu

Zajišťuje ústav

Ústav společenských věd (SPV)

Vstupní znalosti

Žádné.

Pravidla hodnocení a ukončení předmětu

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění stanoví každoročně aktualizovaná vyhláška garanta předmětu.

Učební cíle

Základní porozumění jednoduchým výrazům a frázím, zvládnutí jednoduchých komunikačních situací
Výstupní úroveň dle SERR: A1 nižší
Student porozumí jednoduchým výrazům a frázím a bude komunikovat v základních každodenních situacích. Dosáhne výstupní úrovně A1 nižší dle SERR.

Základní literatura

NIEBISCH, Daniela. Schritte International NEU 1. Hueber, 2016.


Zařazení předmětu ve studijních plánech

  • Program BPC-VP bakalářský, 1. ročník, letní semestr, volitelný

  • Program B_A+U bakalářský

    specializace --- (do 2022) , 2. ročník, letní semestr, volitelný
    , 3. ročník, letní semestr, volitelný
    specializace --- (do 2022) , 3. ročník, letní semestr, volitelný

Typ (způsob) výuky

 

Cvičení

26 hod., povinná

Vyučující / Lektor

Osnova

1. týden: osobní zájmena, předložka aus, slovesa sein, kommen, sprechen, abeceda, téma: seznámení a představení 2. týden: opakování, slovesa leben, haben, předložka in, téma: rodina, vyplňování formuláře 3. týden: opakování, číslovky 0-20, přivl. zájmena, téma: rodina, osobní údaje 4. týden: opakování, pořádek slov v otázce, neurč. člen, plurál, sloveso essen, téma: jídlo a pití 5. týden: opakování, číslovky 21 - 100, zápor, určitý člen, hier/dort, téma: bydlení (dům, byt) 6. týden: opakování, otázky, číslovky 100 – 1 000 000, zápor nicht, příd. jména, téma: bydlení a nábytek 7. týden: opakování, odlučitelné předpony, předložky an, um, von, téma: časové údaje, dny v týdnu 8. týden: opakování, slovesa sehen, arbeiten, pozice slovesa ve větě, téma: denní činnosti, počasí 9. týden: opakování, akuzativ, slovesa lesen, treffen, schlafen a další, téma: koníčky 10. týden: opakování, modální slovesa koennen, wollen, perfektum – úvod, téma: plány, cíle 11. týden: opakování, perfektum se sein a haben, téma: cíle studia 12. týden: opakování, test dle domluvy