Detail předmětu

Němčina pro mírně pokročilé

FAST-VYN003Ak. rok: 2023/2024

Gramatika: perfektum sloves s odlučitelnými a neodlučitelnými předponami, préteritum modálních sloves, předložky se jmény, místní předložky s dativem a akusativem, podmiňovací způsob, zvratná slovesa, slovesa s předložkami, tázací slova, předměty v dativu a akusativu a jejich postavení ve větě, spojky weil, dass, wenn

Slovní zásoba: cestování, stravování, v restauraci, svět práce, sport a fitness, vzdělání a kariéra, oslavy a dárky

Jazyk výuky

čeština

Počet kreditů

2

Garant předmětu

Zajišťuje ústav

Ústav společenských věd (SPV)

Vstupní znalosti

Studenti by měli ovládat gramatiku a slovní zásobu probíranou v předmětech VYN001 a VYN002.
Gramatika: časování sloves sein, haben a jiných základních sloves, odlučitelné předpony, osobní a přivlastňovací zájmena, pořádek slov ve větě, zápor, určitý a neurčitý člen, množné číslo, základní číslovky, časové údaje, způsobová slovesa, místní a časové předložky, minulý čas (perfektum), časování slovesa „werden“, přivlastňovací a osobní zájmena ve třetím a čtvrtém pádě, řadové číslovky, stupňování příslovcí, rozkazovací způsob a préteritum pomocných sloves

Slovní zásoba k tématům: seznámení, představení se, rodina, jídlo a pití, bydlení, můj den, volný čas, učení se
zaměstnání, cestování (ptáme se na cestu, na nádraží, dopravní prostředky), části těla a zdraví, oblečení, nakupování a svátky

Pravidla hodnocení a ukončení předmětu

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění stanoví každoročně aktualizovaná vyhláška garanta předmětu.

Učební cíle

Porozumění základním informacím, které jsou vyjádřeny zřetelným standartním způsobem,
vytváření jednoduchých souvislých textů k základním obecným tématům,
výstupní úroveň dle SERR: A2 nižší

Student zvládne porozumnění základním informacím, pokud jsou vyjádřeny zřetelně a standartním způsobem, naučí se vytvářet jednoduché texty týkající se základních témat, dosáhne úrovně A2 nižší dle SERR

Zařazení předmětu ve studijních plánech

  • Program BPC-VP bakalářský, 1. ročník, letní semestr, volitelný

  • Program B_A+U bakalářský

    specializace --- (do 2022) , 2. ročník, letní semestr, volitelný
    , 3. ročník, letní semestr, volitelný
    specializace --- (do 2022) , 3. ročník, letní semestr, volitelný

Typ (způsob) výuky

 

Cvičení

26 hod., povinná

Vyučující / Lektor

Osnova

1. týden - spojka weil, perfektum sloves s odlučitelnými a neodlučitelnými předponami, téma: cestování 2. týden - jména v genitivu, předložky von a bei u jmen, téma: rodina, rodokmen 3. týden - místní předložky s dativem a akusativem a slovesa s těmito předložkami, příslovce rein, raus, ..., téma: udávání směru, sousedi 4. týden - neurčitá zájmena v nominativu a akusativu, téma: domácnost, v restauraci, stravovací návyky 5. týden - podmiňovací způsob Konjunktiv II., spojka wenn, téma: rady 6. týden - reflexivní slovesa, téma: sport a fitness 7. týden - slovesa s předložkami, tázací slova, téma: vyjadřování pocitů 8. týden - préteritum modálních sloves, téma: vzdělání 9. týden - spojka dass, téma: vyjadřování názoru 10. týden - předmět v dativu, téma: nápady, dárky 11. týden - postavení předmětů ve větě, téma: svatební zvyky, plánování večírku 12. týden - opakování, případně opakovací test