Detail předmětu

Kolejová vozidla

FSI-QK0Ak. rok: 2023/2024

Předmět seznamuje studenty se základními úkony a požadavky při vývoji kolejových vozidel, a to z pohledu celku, tak i se zaměřením na jednotlivé konstrukční uzly jejich účel, princip funkce, konstrukci a současný stav vývoje. Je sledováno hledisko teoretické, konstrukční a provozní. Při výuce jsou využívány prezentační materiály funkční vzorků poskytnutých průmyslovými partnery a experimentální technika v laboratořích.

Jazyk výuky

čeština

Počet kreditů

2

Garant předmětu

Vstupní znalosti

Základní znalosti odpovídající předmětům teoretického základu bakalářského studia FSI VUT v Brně, primárně statika, kinematika, dynamika, pružnost a pevnost.

Pravidla hodnocení a ukončení předmětu

Udělení zápočtu je podmíněno:
- aktivní účastí ve cvičeních,
- složením zápočtového testu.

Zápočtový test ověřuje znalosti získané ve cvičeních, může být doplněn ústní rozpravou.


Výuka ve cvičení a v laboratořích je povinná, kontrolu účasti provádí vyučující. Forma nahrazení výuky zameškané z vážných důvodů se řeší individuálně s garantem předmětu, většinou vypracováním dodatečných úloh z dané problematiky.

Učební cíle

Cílem předmětu je seznámení studentů s problematikou kolejových vozidel. Student získá znalosti o konstrukci nákladních, osobních vozů a hnacích vozidel. Pozornost je věnována i klíčovým konstrukčním celkům z pohledu požadavků na ně kladených, jejich konstrukce, způsob vývoje i následného testování.


Student si osvojí znalosti, které jsou předpokladem pro samostatnou koncepční či konstrukční činnost, dále schopnost hodnotit a optimalizovat konstrukční návrhy dílčích konstrukčních celků kolejových vozidel, přičemž důraz je kladen na praktickou využitelnost.

Základní literatura

KOLÁŘ, Josef. Teoretické základy konstrukce kolejových vozidel. ČVUT v Praze, 2009. ISBN 978-80-01-04262-5.

(CS)

HELLER, Petr. Kolejová vozidla I. 1. vydání. Západočeská univerzita v Plzni, 2017.  ISBN 978-80-261-0693-7.

(CS)

HELLER, Petr. Kolejová vozidla II. 1. vydání. Západočeská univerzita v Plzni, 2019. ISBN 978-80-261-0773-6.

(CS)

HELLER, Petr. Kolejová vozidla III. 1. vydání. Západočeská univerzita v Plzni, 2021. ISBN 978-80-261-1047-7.

(CS)

Doporučená literatura

KOLÁŘ, Josef. Teoretické základy konstrukce kolejových vozidel. ČVUT v Praze, 2009. ISBN 978-80-01-04262-5.

(CS)

HELLER, Petr. Kolejová vozidla I. 1. vydání. Západočeská univerzita v Plzni, 2017. ISBN 978-80-261-0693-7.

(CS)

HELLER, Petr. Kolejová vozidla II. 1. vydání. Západočeská univerzita v Plzni, 2019. ISBN 978-80-261-0773-6.

(CS)

HELLER, Petr. Kolejová vozidla III. 1. vydání. Západočeská univerzita v Plzni, 2021. ISBN 978-80-261-1047-7.

(CS)

eLearning

Zařazení předmětu ve studijních plánech

 • Program N-ADI-P magisterský navazující, 2. ročník, zimní semestr, volitelný

Typ (způsob) výuky

 

Cvičení

26 hod., povinná

Vyučující / Lektor

Osnova

 1. Kolejová vozidla – historie, klíčové milníky, současnost
 2. Názvosloví a pojmy používané u kolejových vozidel, požadavky kladené na kolejová vozidla
 3. Přenos výkonu v pohonech kolejových vozidel
 4. Pomocné pohony kolejových vozidel
 5. Konstrukce skříně kolejových vozidel
 6. Problematika prostoru pro osobní přepravu
 7. Stabilita pohybu podvozku v koleji, primární a sekundární vypružení
 8. Problematika kontaktu kola a kolejnice
 9. Konstrukce náprav
 10. Problematika převodového ústrojí a přilehlých komponent
 11. Tramvaje a vozidla metra
 12. Vysokorychlostní kolejová vozidla
 13. Vývojové trendy v oblasti kolejových vozidel

eLearning