Detail předmětu

Diplomová práce

FEKT-MPC-MSKAk. rok: 2023/2024

Cílem práce je zpracování samostatné diplomová práce řešící vybraný problém z nabídky zadání na oborových ústavech nebo z praxe. Zpravidla jde o pokračování Semestrální práce. Téma je zadáno ve shodě s platnými studijními předpisy. Předmět je započten po odevzdání rukopisu diplomové práce. Hodnocení diplomové práce je po obhajobě u státní závěrečné zkoušce.

Jazyk výuky

čeština

Počet kreditů

20

Vstupní znalosti

Prerekvizitou je úspěšné absolvování předmětu MPC-SPK - Semestrální práce.

Pravidla hodnocení a ukončení předmětu

Zápočet uděluje vedoucí práce za práci vypracovanou v souladu se zadáním, odevzdanou ve stanoveném termínu, posuzuje správnost řešení a kvalitu vypracování práce (formální náležitosti).
Vedoucí práce a její oponent vypracují posudek, jehož součástí je bodové hodnocení práce. Při hodnocení může být zohledněn i posudek případného konzultanta. Posudky se předkládají k obhajobě práce.

Kontrola je založená na pravidelných individuálních konzultacích studenta s vedoucím práce.

Učební cíle

Cílem je zpracování diplomové práce vybrané z nabídky ústavu nebo z praxe.
Student by měl prokázat, že umí samostatně řešit inženýrské úkoly na odpovídající úrovni. Absolvent kurzu je schopen:
- samostatně realizovat technický projekt,
- vytvořit k projektu technickou zprávu,
- projekt obhájit.

Prerekvizity a korekvizity

Základní literatura

Biernátová, O., Skůpa, J.: Bibliografické odkazy a citace dokumentů dle ČSN ISO 690:2022 (CS)

Zařazení předmětu ve studijních plánech

  • Program MPC-KAM magisterský navazující, 2. ročník, letní semestr, povinný

Typ (způsob) výuky

 

Vedení diplomové práce

52 hod., povinná

Vyučující / Lektor

Osnova

Samostané zpracování diplomové práce pod odborným vedením.