Detail předmětu

Výrobní procesy

FEKT-MKC-VYPAk. rok: 2023/2024

Výroba vinutí, impregnační procesy. Technologie izolačních systémů. Propojovací systémy v elektrotechnických a elektronických zařízeních. Mechanické montážní technologie. Tvorba funkčních vrstev. Vlastnosti a výrobní procesy anizotropních látek, úvod do teorie piezoelektřiny. Elektronové procesy. Iontové procesy. Plazmové technologie. Rentgenové procesy. Radiační procesy. Jaderné procesy. Laserové procesy. Ultraakustické procesy. Počítačové podpory výrobních procesů.

Jazyk výuky

čeština

Počet kreditů

6

Vstupní znalosti

Jsou požadovány znalosti na úrovni bakalářského studia. Předpokládají se znalosti z předmětu "BPC-EVM2 Elektrotechnické materiály a výrobní procesy II". Práce v laboratoři je podmíněna platnou kvalifikací „osoby znalé pro samostatnou činnost“, kterou musí studenti získat před zahájením výuky. Informace k této kvalifikaci jsou uvedeny ve Směrnici děkana Seznámení studentů s bezpečnostními předpisy.

Pravidla hodnocení a ukončení předmětu

DÚčast na cvičeních je povinná.
Dílčí zkouška – max. 40 bodů
Dílčí zkouška bude uznána za absolvovanou, získá-li student alespoň 50 % z max. počtu bodů, tj. 20. Dílčí část semestrální zkoušky se uskuteční písemnou formou a je nutné ji absolvovat nejpozději do konce výukové části semestru.
Závěrečná zkouška: max. 60 bodů
3 otázky – max. 5 bodů za 1 otázku (počítačové podpory výrobních procesů) 
9 otázek – max. 5 bodů za 1 otázku (speciální výrobní procesy)
K závěrečné zkoušce se může student přihlásit, absolvoval-li předepsané úkoly a absolvoval-li úspěšně dílčí zkoušku, tj. získal alespoň 50% z max. počtu bodů, tj. alespoň 20 bodů.

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění stanoví každoročně aktualizovaná vyhláška garanta předmětu.

Učební cíle

Cílem předmětu je seznámit studenty s moderními technologickými procesy v elektrotechnickém průmyslu, jejich přednostmi i omezeními s vazbou na klasické technologie. V úvodu do počítačových podpor výrobních procesů budou studenti seznámeni s možnostmi využití počítačů ve výrobním procesu od návrhu součástí a zařízení až po komplexní automatizaci.
Student po absolvování předmětu:
 zná konstrukční a technologické problémy při výrobě vinutí, cívek a izolačních systémů
 zná základní propojovací systémy v elektrotechnických a elektronických zařízeních
 zná základní operace u mechanických montážních technologií
 zná vlastnosti anizotropních látek a výrobní procesy při jejich realizaci
 umí vysvětlit principy činnosti systémů využívající elektronové svazky, iontové svazky, rentgenové záření, jaderné transmutace, lasery a ultrazvuk a jejich účinky na materiály
 zná principy počítačových podpor výrobních procesů

Základní literatura

Kazelle J. a kol.: Výrobní procesy. Elektronická skripta 2007 (CS)
Kazelle J. a kol.: Výrobní procesy. Elektronická skripta 2015 (CS)

Doporučená literatura

Šavel J.: Materiály a technologie v elektronice a elektrotechnice. BEN - technická literatura Praha 1999 (CS)
Askeland, R. D. The Science and Engineering of Materiále, PWS Publishing Copany Park Plaza, Boston, MA 02116-4324, 1994 (3. vydání), ISBN 0-534-93423-4. (EN)
John Stark, Van Norstrand Reinhold, Engineering Information Management (EN)

eLearning

Zařazení předmětu ve studijních plánech

  • Program MKC-EVM magisterský navazující, 1. ročník, letní semestr, povinný

Typ (způsob) výuky

 

Přednáška

39 hod., nepovinná

Vyučující / Lektor

Osnova

- Výroba vinutí, konstrukční a technologické problémy při výrobě vinutí a cívek,
   materiály pro vinutí, druhy vinutí, navíjecí stroje, impregnační procesy.   
- Technologie izolačních systémů pro aplikaci ve vn. zařízeních       
- Propojovací systémy v elektrotechnických a elektronických zařízeních. Optické přenosové prvky a
   jejich připojování.           
- Mechanické montážní technologie. Základní operace. Předúpravy materiálů. Spojování
   mechanických dílů. Antistatická prevence.           
- Nanášení a tvorba funkčních vrstev. Speciální vrstvy. Propojovací systémy v tenkých
   vrstvách
- Úvod do počítačových podpor výrobních procesů.       
- Počítačové podpory výrobních procesů.                   
- Počítačové podpory výrobních procesů               
- Vlastnosti a výrobní procesy anizotropních látek, úvod do teorie piezoelektřiny, možnosti
   využití vybraných anizotropních materiálů           
- Elektronové procesy, získávání a řízení pohybu elektrických částic, účinky a využití elektronových
   svazků, využití chemických účinků elektronových svazků.
- Iontové procesy, získávání iontových svazků. Iontové procesy, naprašování a leptání, iontová
   implantace a litografie                   
- Rentgenové procesy, vznik a vlastnosti rentgenového záření, rentgenová litografie,
   radiační technologie.
- Jaderné procesy, transmutace polovodičových materiálů, vytváření elektronicky aktivních
   struktur.                               
- Laserové procesy, teoretické základy činnosti laserů, rozdělení, vlastnosti a některé aplikace
   laserů.                           
- Ultraakustické procesy, fyzikální základy ultraakustiky, zdroje ultrazvuku, využití účinků
   ultrazvuku.- Výroba vinutí, konstrukční a technologické problémy při výrobě vinutí a cívek,
   materiály pro vinutí, druhy vinutí, navíjecí stroje, impregnační procesy.   
- Technologie izolačních systémů pro aplikaci ve vn. zařízeních       
- Propojovací systémy v elektrotechnických a elektronických zařízeních. Optické přenosové prvky a
   jejich připojování.           
- Mechanické montážní technologie. Základní operace. Předúpravy materiálů. Spojování
   mechanických dílů. Antistatická prevence.           
- Nanášení a tvorba funkčních vrstev. Speciální vrstvy. Propojovací systémy v tenkých
   vrstvách
- Úvod do počítačových podpor výrobních procesů.       
- Počítačové podpory výrobních procesů.                   
- Počítačové podpory výrobních procesů               
- Vlastnosti a výrobní procesy anizotropních látek, úvod do teorie piezoelektřiny, možnosti
   využití vybraných anizotropních materiálů           
- Elektronové procesy, získávání a řízení pohybu elektrických částic, účinky a využití

Cvičení odborného základu

10 hod., povinná

Vyučující / Lektor

Osnova

- Výroba vinutí a impregnační procesy – exkurze EBS a.s. 
- Technologie izolačních systémů pro aplikaci ve vn. zařízeních – exkurze ABB 
- Montážní a kompletační procesy elektrických a elektrotechnických zařízení, řezání a
   svařování laserem (AB Komponenty) - exkurze 
- Využití plynů v technické praxi – exkurze Linde Gas 
- Elektronové svazky – laboratorní cvičení v ÚPT AV ČR 
- Úvod do počítačových podpor výrobních procesů 
- Počítačové podpory výrobních procesů 
- Počítačové podpory výrobních procesů 
- Anizotropní látky – výpočty z oblasti anizotropních látek 
- Elektronové a iontové procesy – výpočty z oblasti využití elektronových svazků, výpočty z oblasti
   iontových procesů v technologii           
- Rentgenové a jaderné procesy – výpočty z oblasti aplikací rentgenového záření, výpočty z oblasti
   jaderných transmutací 
- Laserové procesy – výpočty z oblasti základů laserové techniky
- Ultraakustické procesy – výpočty z oblasti základů ultraakustiky                

 

Cvičení na počítači

4 hod., povinná

Vyučující / Lektor

Laboratorní cvičení

4 hod., povinná

Vyučující / Lektor

Osnova

Laboratorní cvičení z oblasti elektronových procesů.
Laboratorní cvičení z oblasti počítačové podpory výrobních procesů.

 

Exkurze

8 hod., povinná

Vyučující / Lektor

Osnova

Exkurse v podniku z oblasti výroby vinutí a impregnačních procesů.
Exkurse v podniku z oblasti technologie kovů.
Exkurse v podniku z oblasti povrchových úprav materiálů.

eLearning