Detail předmětu

Elektrotechnické materiály a výrobní procesy II

FEKT-BKC-EMV2Ak. rok: 2023/2024

Povrchové úpravy, ochranné vrstvy, korozní odolnost, tenké vrstvy, využití tenkých vrstev, montážní technologie, propojovací technologie, speciální výrobní procesy, tj. elektronové, iontové, rentgenové, jaderné, radiační, laserové, ultraakustické a elektroerozivní procesy.

Jazyk výuky

čeština

Počet kreditů

3

Vstupní znalosti

Předpokládají se znalosti z předmětu BPC-MPE - Materiály pro elektrotechniku.
Práce v laboratoři je podmíněna platnou kvalifikací „osoby poučené“, kterou musí studenti získat před zahájením výuky. Informace k této kvalifikaci jsou uvedeny ve Směrnici děkana Seznámení studentů s bezpečnostními předpisy.

Pravidla hodnocení a ukončení předmětu

Podmínkou udělení zápočtu je zpracování samostatných prací. Dílčí část semestrální zkoušky se uskuteční formou písemného testu, který je hodnocen maximálně 40 body. Test je nutné absolvovat nejpozději do konce výukové části semestru, Semestrální zkouška se uskuteční v řádném zkouškovém období. Zkouška je písemná.
10 bodů samostatné práce
40 bodů dílčí část zkoušky formou testu
50 bodů závěrečná zkouška
Účast na cvičeních je povinná.

Učební cíle

Cílem předmětu je seznámit studenty se speciálními moderními technologickými postupy s vazbou na klasické technologie
Student po absolvování předmětu:
- umí popsat základní výrobní procesy v oblasti elektrotechnických technologií
- umí vysvětlit základní principy činnosti systémů využívající elektronové svazky, iontové svazky, rentgenové záření, jaderné transmutace, lasery, ultrazvuk a elektroerozi, jejich přednosti a omezení z hlediska výrobních procesů
- je schopen vysvětlit základní principy činnosti zdrojů elektronových svazků, iontových svazků, laserů a ultrazvukových měničů.

Základní literatura

Kazelle J. a kol.: Elektrotechnické materiály a výrobní procesy. Elektronická skripta 2015 (CS)
Kazelle J.: Elektrotechnické materiály a výrobní procesy - Kapitola 6. Elektronická skripta 2015 (CS)

Doporučená literatura

Šavel J.: Materiály a technologie v elektronice a elektrotechnice. BEN - technická literatura Praha 1999 (CS)
Šesták j. a kol.: Speciální materiály a technologie. Academia Praha 1993 (CS)
Kreibich V.: Teorie a technologie povrchových úprav (CS)

eLearning

Zařazení předmětu ve studijních plánech

 • Program BKC-MET bakalářský, 2. ročník, letní semestr, povinný

Typ (způsob) výuky

 

Přednáška

26 hod., nepovinná

Vyučující / Lektor

Osnova

   - Výroba kovových konstrukčních dílů elektrických a elektronických zařízení-výroba
      polotovarů, spojování, kompletace
   - Zpracování plastických hmot pro konstrukční účely – vstřikování, lisování, kompletace
   - Povrchové úpravy: hlavní principy tvorby ochranných vrstev, výběr technologií, výrobní
      zařízení, materiály. Korozní odolnosti. Testování kvality
   - Tenké vrstvy: základní dělení, teoretický rozbor tvorby vrstev, výběr substrátů, speciální
      technologie. Využití tenkých vrstev.
   - Montážní technologie: základní systémy montážních procesů, propojovací technologie
      elektrických a elektronických zařízení, testovací metody. Antistatické zabezpečení.
   - Úvod do oblasti speciálních výrobních procesů. Elektronové procesy, zdroje a účinky
      elektronového svazku, používané systémy a využití elektronových procesů.
   - Iontové procesy, zdroje iontů, účinky a možnosti využití iontových procesů.
   - Rentgenové procesy. Zdroje a vlastnosti RTG záření. Radiační technologie.
   - Jaderné procesy a jejich aplikace, transmutace polovodičových materiálů.
   - Laserové procesy, princip činnosti laserů, rozdělení laserů, výkonové lasery,
   - Laserové procesy, vlastnosti a některé aplikace laserů.
   - Ultraakustické procesy, fyzikální základy ultraakustiky, zdroje ultrazvuku.
   - Ultraakustické procesy, využití účinků ultrazvuku v technologii, ultrazvuková defektoskopie.
   - Elektroerozivní procesy a jejich využití.

    

   Laboratorní cvičení

   14 hod., povinná

   Vyučující / Lektor

   Osnova

   - Výroba konstrukčních částí elektrických a elektronických částí-organizace, kritéria pro výběr
      způsobu výroby, investice vs. kooperace, logistika       
   - Organizace výrobního procesu elektrických a elektronických zařízení – plánování, uspořádání
      finalizačních procesů, finanční rozvaha, provázanost výzkumu a výroby, projektová činnost
   - Výpočty z oblasti elektronových procesů, Výpočty z oblasti iontových procesů   
   - Výpočty z oblasti rentgenových procesů, Výpočty z oblasti jaderných procesů   
   - Výpočty z oblasti laserových procesů. Výpočty z oblasti ultraakustických procesů.

    


   eLearning