Detail předmětu

Seminar of Physics

FEKT-BPA-FYSAk. rok: 2023/2024

Předmět nejdříve opakuje na středoškolské úrovni základy mechaniky částic, které jsou pak využity při zkoumání vlivu sil, které na částice působí v jednoduchých elektrických a magnetických polích. Podstatná část předmětu je věnována elektrickému a magnetickému poli a porovnání jejich zjednodušeného středoškolského popisu s popisem, se kterým se postupně seznamují ve Fyzice 1.

Jazyk výuky

angličtina

Počet kreditů

2

Zajišťuje ústav

Vstupní znalosti

Student při vstupu do tohoto předmětu by měl:
mít, byť neúplné, znalosti základních pojmů a zákonů mechaniky, elektřiny a magnetizmu na středoškolské úrovni.

Pravidla hodnocení a ukončení předmětu

Předmět je zakončen zápočtem.
Podmínkou získání zápočtu je účast na 75% cvičení a absolvování závěrečného testu s výběrovými odpověďmi s nejméně 50% úspěšností.
Výuka ve všech cvičeních je kontrolovaná. Způsob provádění kontroly stanoví každoročně aktualizovaná vyhláška garanta předmětu. Toleruje se neúčast na 25% cvičení.

Učební cíle

Cílem předmětu je doplnit a rozšířit středoškolské znalosti fyziky potřebné ke studiu předmětu Fyzika 1. Předmět má vyrovnávací charakter. Náplň jednotlivých cvičení odpovídá časově tématům předmětu Fyzika 1. Absolventům středních odborných škol to umožní porozumět náročnějším oblastem tohoto předmětu.
Absolvent předmětu zná
základní pojmy a zákony mechaniky, elektřiny a magnetizmu na středoškolské úrovni.
Absolvent předmětu je schopen:
základní pojmy a zákony mechaniky, elektřiny a magnetizmu vysvětlit,
popsat vlastními slovy v čem předmět Fyzika 1 středoškolské znalosti rozšiřuje,
aplikovat základní zákony mechaniky na jednoduchý pohyb částice, zákony elektřiny a magnetizmu aplikovat v jednoduchých elektrických obvodech.

Zařazení předmětu ve studijních plánech

  • Program BPA-ELE bakalářský

    specializace BPA-ECT , libovolný ročník, zimní semestr, volitelný
    specializace BPA-PSA , libovolný ročník, zimní semestr, volitelný

Typ (způsob) výuky

 

Cvičení odborného základu

26 hod., povinná

Vyučující / Lektor

Osnova

Úvod. Fyzikální veličiny. Jednotky SI. Úvod do vektorové algebry.
Kinematika; rychlost, zrychlení, přímočarý pohyb.
Kinematika; pohyby v homogenním tíhovém poli, křivočaré pohyby.
Dynamika; Newtonovy pohybové zákony, síla, hybnost, impuls síly, práce.
Dynamika; výkon, energie, účinnost. Moment síly.
Elektrostatika; elektrický náboj, Coulombův zákon, intenzita elektrického pole.
Elektrostatika; potenciál a napětí. Kapacita.
Elektrický proud.
Magnetické pole elektrického proudu; magnetická indukce.
Magnetické pole elektrického proudu; silové působení magnetického pole na proudovodič. Lorentzova síla.
Lineární mechanický oscilátor.
Energie oscilátoru.
Skládání harmonických kmitů.