Detail předmětu

Environmentální management

FCH-MC_ENMAk. rok: 2023/2024

Předmět je zaměřen na odborné teoretické znalosti z oblasti udržitelného rozvoje a dobrovolných nástrojů životního prostředí zaváděných v podnicích. Cílem předmětu je poskytnout studentům základní znalosti o environmentálních, sociálních a ekonomických aspektech, které by měly být respektovány na všech stupních řízení podniků. Hlavní důraz je kladen na dobrovolné nástroje životního prostředí a jejich aplikaci v podnikových podmínkách (environmentální systémy řízení dle ISO a EMAS, čistší produkci, posuzování životního cyklu výrobku, environmentální značení, environmentální tvrzení, posuzování vlivu na životní prostředí EIA) a environmentální podnikovou ekonomikou, včetně reportingu. Na základě získaných vědomostí a dovedností by studenti měli být schopni v rámci týmového projektu aplikovat a řešit vybrané environmentální, sociální a ekonomické problémy v podniku. V přednáškách je podtržen environmentální, sociální a ekonomický aspekt dané problematiky a je kladen důraz na osvojení odborné terminologie.

Jazyk výuky

čeština

Počet kreditů

4

Pravidla hodnocení a ukončení předmětu

Odborné znalosti jsou ověřovány písemným testem max. 50 bodů.

Dovednosti studenta jsou ověřovány na základě vypracování a obhajoby týmového projektu na zadané téma max. 40 bodů

Prezentace aktuality max. 10 bodů 

V písemném testu dostane student odborné otázky z teoretické části vymezené přednáškami z oblasti environmentálního managementu.
Klasifikační stupnice:

Stupeň Bodové ohodnocení

A             100 - 90

B             89 - 80

C             79 - 70

D             69 - 60

E             59 - 50

F             49 - 0

 


Učební cíle

Cílem předmětu je poskytnout studentům základní znalosti o environmentálních, sociálních a ekonomických aspektech, které by měly být respektovány na všech stupních řízení podniků.
Na základě získaných vědomostí a dovedností by studenti měli být schopni v rámci týmového projektu aplikovat a řešit vybrané environmentální, sociální a ekonomické problémy v podniku. V přednáškách je podtržen environmentální, sociální a ekonomický aspekt dané problematiky a je kladen důraz na osvojení odborné terminologie.

Základní literatura

KOCMANOVÁ, Alena. Management životního prostředí.[online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně, Fakulta podnikatelská, 2014. 62 s. Dostupné z: Aktuality předmětu. (CS)
HADRABOVÁ, Alena. Environmentální aspekty podnikání. Praha: Oeconomica, 2010. ISBN 978-80-245-1709-4. (CS)
VEBER, Jaromír. Environmentální management. 1. vyd. Praha: Oeconomica, 2002. 94 s. ISBN 80-245-0336-0. (CS)
NOVÁČEK Pavel. Udržitelný rozvoj. 2.vyd. Univerzita Palackého v Olomouci, 2012. 432 s. ISBN 978-80-244-2795-9. (CS)
ČERVINKA, Pavel a kol. Ekologie a životní prostředí. Praha: Nakladatelství České geografické společnosti, 2012. ISBN 978-80-86034-97-3. (CS)
REMTOVÁ, Květoslava. Posuzování životního cyklu – Metoda LCA. 1. vyd. Praha: Ministerstvo životního prostředí, 2003. 15 s. ISBN 80-7212-232-0. (CS)
REMTOVÁ, Květoslava. Čistší produkce. 1. vyd. Praha: Ministerstvo životního prostředí, 2003. 26 s. ISBN 80-7212-260. (CS)
https://www.mzp.cz/cz/environmentalni_politika_nastroje (CS)
https://www.mzp.cz/cz/dobrovolne_nastroje (CS)
http://www1.cenia.cz (CS)

eLearning

Zařazení předmětu ve studijních plánech

  • Program NKCP_ECHT magisterský navazující, 1. ročník, letní semestr, povinně volitelný
  • Program NPCP_ECHT magisterský navazující, 1. ročník, letní semestr, povinně volitelný

  • Program RRTES_P magisterský navazující

    specializace RRTS , 1. ročník, letní semestr, povinně volitelný

Typ (způsob) výuky

 

Přednáška

26 hod., nepovinná

Vyučující / Lektor

Osnova

1. Úvod do předmětu. Zadání týmového projektu. Udržitelný rozvoj. Indikátory udržitelného rozvoje.
2. Strategie udržitelného rozvoje v rámci Evropské unie a České republiky.
3. Dobrovolné nástroje životního prostředí. Pojetí environmentálního managementu-EN ČSN ISO 14 000 a EMAS I, II, III.
4. Zavádění v podniku EN ČSN ISO 14 000 - praktický příklad.
5. Čistší produkce - praktický příklad.
6. Metoda posuzování životního cyklu-LCA - praktický příklad.
7. Environmentální značení – typ I. Environmentální tvrzení II, III typu - praktický příklad.
8. Environmentální manažerské účetnictví (EMA) v podniku.
9. Posuzování vlivu na životní prostředí EIA.
10. Dobrovolný reporting.
11. Prezentace týmových projektů.
12. Prezentace týmových projektů.
13. Prezentace týmových projektů

Konzultace v kombinovaném studiu

26 hod., povinnost neuvedena

Vyučující / Lektor

eLearning