Detail předmětu

Analytická chemie I

FCH-BC_ANC1Ak. rok: 2023/2024

Cílem předmětu je podat studentům přehled současné struktury a náplně analytické chemie. Náplň předmětu je tvořena následujícími tématickými celky: Definice analytu a analytického vzorku. Analytické aspekty chemických rovnováh. Termodynamické a kinetické aspekty analytických reakcí. Klasifikace analytických metod. Výklad protolytických, komplexotvorných, srážecích, redoxních, katalytických a indukovaných reakcí. Analytické činidlo a principy chemických důkazů anorganických iontů. Gravimetrická analýza a její současný význam. Principy roztokové volumetrie. Teorie titračních křivek, indikace ekvivalenčního bodu titrací a titrační chyby. Tlumiče a jejich analytický význam. Příklady postupů založených na acidobazických, komplexotvorných, srážecích a redoxních titracích významných pro analytickou praxi. Potenciometrie. Základy analytické metrologie. 

Jazyk výuky

čeština

Počet kreditů

6

Vstupní znalosti

Podrobná znalost obecné a anorganické chemie, základy organické chemie.

Pravidla hodnocení a ukončení předmětu

Podmínkou udělení zápočtu je 100% účast na seminářích (případná absence musí být náležitě omluvena).
Zápočet je možno získat za úspěšné zvládnutí průběžných dílčích písemných testů během semestru (tj. úspěšnost alespoň 60 % bodů).
V případě neúspěchu v jednom průběžném dílčím testu (příp. více) lze zápočet získat na základě úspěšného napsání zápočtového testu (tj. získání alespoň 60 bodů ze  100 možných)
při hodnocení alepoň 20% u bodů ze všech dílčích testů. 
Podmínkou pro možnost absolvování zkoušky je získání zápočtu z cvičení z Analytické chemie I.
Zkouška se skládá z písemné a ústní části.
Písemná část obsahuje výpočetní příklady (3) a otázky teoretické (5) i praktické (2).
Pro postup k ústní zkoušce je nutno získat 60 % bodů z celku.
Ústní část zkoušky zahrnuje doplňující a rozšiřující otázky.
Výsledné hodnocení je průměrem z obou částí zkoušky.
V případě nařízení distanční výuky se uskuteční distanční formou písemná část zkoušky, ústní bude on-line.


Účast na přednáškách je doporučená, ale není kontrolována.
Účast na cvičeních je povinná a je kontrolována.
Výuka výpočtů je pro kombinované formy rozvrhována a zajištěna. 
Práce studentů je kontrolována dílčími písemnými testy v průběhu semestru ve výpočtových cvičeních. 
Konzultace jsou poskytovány všem studentům na vyžádání.

Učební cíle

Cílem předmětu je podat studentům přehled o analytickém využití chemické reaktivity, seznámit s principy klasické chemické kvalitativní analýzy a metodami klasické chemické kvantitativní analýzy. Rovněž bude ozřejměno začlenění analytické chemie do kontextu chemických věd.
Zvýšení znalostí, dovedností a kompetence studentů se projeví zejména v následujících oblastech:
1. Studenti pochopí souvislosti mezi chemickou reaktivitou a analytickým chováním prvků a sloučenin, principy chemické reaktivity iontů, prvků a sloučenin.
2. Studenti budou schopni vybrat optimální metodu z oblasti klasické analytické chemie kvalitativní i kvantitativní a tuto aplikovat optimálním způsobem při řešení problémů běžné analytické praxe.
3. Studenti zdokonalí svoje schopnosti při výpočetním řešení řešení jednoduchých i komplikovaných analytických problémů.

Základní literatura

Bartoš M., Šrámková J., Staněk V., Renger F., Kalous J.: Analytická chemie I. Universita Pardubice, 2004. (CS)
Sommer L.: Základy analytické chemie I. Skriptum FCH VUT, VUTIUM Brno 1998
Jančářová I., Jančář L.: Základní chemické výpočty. MZLU, Brno 2002. (CS)
Kotouček M., Skopalová J.: Příklady z analytické chemie. Vydavatelství Univerzity Palackého Olomouc, 1997. (CS)

Doporučená literatura

Crouch S., West D., Holler F., Skoog D.A.: Analytická chemmie, VŠCHT Praha 2021 (CS)
Vláčil F. a kol.: Příklady z chemické a instrumentální analýzy. SNTL Praha, 1978; Informatorium Praha, 1991. (CS)

eLearning

Zařazení předmětu ve studijních plánech

 • Program BPCP_AAEFCH bakalářský, 2. ročník, zimní semestr, povinný
 • Program BKCP_AAEFCH bakalářský, 2. ročník, zimní semestr, povinný
 • Program BPCP_CHTN bakalářský, 2. ročník, zimní semestr, povinný
 • Program BPCP_CHCHTE bakalářský, 2. ročník, zimní semestr, povinný
 • Program BKCP_CHCHTE bakalářský, 2. ročník, zimní semestr, povinný
 • Program BKCP_CHTM bakalářský, 2. ročník, zimní semestr, povinný
 • Program BPCP_CHTM bakalářský, 2. ročník, zimní semestr, povinný
 • Program BKCP_CHTOZP bakalářský, 2. ročník, zimní semestr, povinný
 • Program BPCP_CHTOZP bakalářský, 2. ročník, zimní semestr, povinný

 • Program BKCP_CHTPO bakalářský

  specializace BT , 2. ročník, zimní semestr, povinný

 • Program BPCP_CHTPO bakalářský

  specializace BT , 2. ročník, zimní semestr, povinný

 • Program BKCP_CHTPO bakalářský

  specializace CHPL , 2. ročník, zimní semestr, povinný

 • Program BPCP_CHTPO bakalářský

  specializace CHPL , 2. ročník, zimní semestr, povinný

 • Program BKCP_CHTPO bakalářský

  specializace PCH , 2. ročník, zimní semestr, povinný

 • Program BPCP_CHTPO bakalářský

  specializace PCH , 2. ročník, zimní semestr, povinný

 • Program BPCP_CHMA bakalářský, 2. ročník, zimní semestr, povinný

Typ (způsob) výuky

 

Přednáška

26 hod., nepovinná

Vyučující / Lektor

Osnova

Téma I: Teoretické základy analytické chemie
1. Úvod do analytické chemie, termodynamika analytických reakcí
2. Acidobazické rovnováhy
3. Komplexotvorné rovnováhy
4. Rovnováhy za vzniku sraženin
5. Redoxní rovnováhy
    Principy kinetiky analytických reakcí, katalytické a indukované reakce

Téma II: Klasická analýza kvalitativní
6. Principy chemické kvalitativní analýzy
    Důkazy kationtů a aniontů
    Kvalitativní analýza organických látek

Téma III: Klasická analýza kvantitativní
7. Gravimetrie
8. Volumetrie: Acidobazické titrace
9. Volumetrie: Komplexometrické titrace
10. Volumetrie: Titrace na bázi sraženiny
11. Volumetrie: Redoxní titrace

Téma IV: Úvod do elektrochemie
12. Potenciometrie

Téma V: Základy zpracování analytických dat
13. Základy analytické metrologie

Cvičení

26 hod., povinná

Vyučující / Lektor

Osnova

 1. Základní výpočty - Molární koncentrace, hmotnostní procenta
 2. Základní výpočty - Obsahy analytu ve směsích
 3. Aktivita vs. koncentrace roztoků
 4. Volumetrie
 5. Gravimetrie
 6. pH silných protolytů
 7. pH slabých protolytů I
 8. pH slabých protolytů II
 9. pH solí I
 10. pH solí II
 11. pH amfolytů
 12. pH půfrů I
 13. pH pufrů II

eLearning