Detail předmětu

Tepelné pochody a zařízení pro výměnu tepla

FSI-9TPZAk. rok: 2023/2024

Předmět "Tepelné pochody" je jedním ze základních předmětů oboru "Procesní inženýrství" s důrazem na energetiku. Je zaměřen na řešení systémů, v nichž převládá přenos tepla. Aby se zajistily současné priority, jako jsou ochrana životního prostředí a ekologie, snižování energetické náročnosti a redukce škodlivých emisí, popř. ekonomický provoz, je třeba vhodným způsobem realizovat proces, v němž aparáty resp. zařízení pro přenos tepla hrají dominantní roli. Z těchto souvislostí vyplývá znalost teorie, zvláště přenosových jevů (přenos energie, hybnosti a hmoty) a schopnost aplikovat teoretické znalosti na výpočet a modelování aparátů. V přednáškách je rovněž obsaženo ekonomické a ekologické hodnocení z hlediska aparátů i procesů v souladu s trendem trvale udržitelného rozvoje. Koncepce předmětu vychází mj. z výukových modulů získaných v rámci mezinárodních projektů na renomovaných světových pracovištích. Předmět je vyučován v anglickém jazyce.

Jazyk výuky

čeština

Počet kreditů

0

Vstupní znalosti

Termomechanika
Hydrodynamika

Pravidla hodnocení a ukončení předmětu

Předmět je zakončen zkouškou. Podmínkou vykonání zkoušky je odevzdání zadané písemné práce minimálně 2 týdny předem. Zkouška je ústní, hodnocení písemné práce má 50% podíl na výsledném hodnocení.


Účast na přednáškách je doporučená.
Kontrola znalostí zkouškou spojenou s obhajobou vypracované písemné práce. Zameškaná výuka se nahrazuje distanční formou studia s využitím výukových podkladů (studijní literatury) specifikované vyučujícím.

Učební cíle

Účel a cíle výuky předmětu "Tepelné pochody" jsou následující:
- Poskytnout studentům základní teoretické znalosti z dané oblasti
- Získané znalosti mají přímou návaznost na řešení praktických problémů
- Naučit studenty orientovat se v odborné literatuře, především zahraniční
- Zaměřit se na dokonalé zvládnutí základních zákonitostí a porozumění dané problematice.


Posluchači si uvědomí, proč je třeba disponovat znalostí teorie. Teoretické znalosti jsou potřebné pro výpočty aparátů. Vhodným propojením aparátů se realizuje proces tak, aby vyhovoval současným prioritám, jako jsou ochrana životního prostředí a ekologie, snižování energetické náročnosti a redukce škodlivých emisí, popř. ekonomický provoz. Vzhledem ke skutečnosti, že předmět je prezentován v angličtině, je ve výuce předmětu zastoupena i výuka tohoto jazyka.

Základní literatura

Serth, R. W.; Lestina, T. G.: Process Heat Transfer: Principles, Applications and Rules of Thumb, 2nd ed., Academic Press, Waltham, MA, USA (2014) (EN)
Kuppan, T.: Heat Exchanger Design Handbook, 2nd ed., CRC Press, Boca Raton, FL, USA (2013) (EN)
Ledoux, M.; El Hami, A.: Heat Transfer, Volumes 1–4, John Wiley & Sons, Inc., Newark, NY, USA (2021–2023) (EN)

Doporučená literatura

Kakaç, S; Liu, H.: Heat Exchangers: Selection, Rating, and Thermal Design, 3rd ed., CRC Press, Boca Raton, FL, USA (2012) (EN)
Stephan, P. (ed.): VDI Heat Atlas, 2nd ed., Springer, Berlin, Germany (2010) (EN)
Green, D. W.; Perry, R. H.: Perry’s Chemical Engineer’s Handbook, 8th ed., McGraw-Hill, New York, NY, USA (2008) (EN)

Zařazení předmětu ve studijních plánech

 • Program D-ENE-K doktorský, 1. ročník, zimní semestr, doporučený
 • Program D-ENE-P doktorský, 1. ročník, zimní semestr, doporučený

Typ (způsob) výuky

 

Přednáška

20 hod., nepovinná

Vyučující / Lektor

Osnova

 1. Význam tepelných pochodů v procesním inženýrství a energetice, základní teorie
 2. Běžné typy výměníků tepla, volba vhodného typu na základě cílové aplikace
 3. Výměníky tepla se svazkem trubek v plášti
 4. Kompaktní výměníky tepla
 5. Vzduchové chladiče
 6. Dvoufázové proudění v kontextu zařízení na výměnu tepla
 7. Var
 8. Kotle a vařáky
 9. Výparníky a procesní pece
 10. Kondenzátory
 11. Teplonosná média, termoolejový systém
 12. Intenzifikace přenosu tepla
 13. Inovace v oblasti přenosu tepla