Detail předmětu

Simultánní inženýrství

FSI-9SINAk. rok: 2023/2024

Týmová spolupráce mezi dodavatelem a odběratelem (strategické propojení,tzn. účast dodavatele už při tvorbě konceptu řešení a dále ve fázi zhotovení prototypů a při zavedení hromadné výroby). Seznámení s možnostmi multimediální komunikace pro efektivní spolupráci dodavatele a odběratele.
Přehled metod Rapid prototyping (rychlé výroby prototypů metodami selektivní sintrace, stereolitografie, laminování atd).
Aplikace simulačních programů používaných při plnění dutiny formy ,tuhnutí a chladnutí odlitku, sloužící k optimalizaci konečného výrobku. Technologičnost konstrukce z hlediska slévárenské technologie.

Jazyk výuky

čeština

Počet kreditů

0

Vstupní znalosti

Základní znalosti ze slévárenské technologie především z hlediska technologičnosti konstrukce odlitku.
Přehled metod rychlého prototypování.Znalosti aplikací metod počítačových simulací při zhotovení odlitků.

Pravidla hodnocení a ukončení předmětu

Účast na přednáškách je doporučena,
Zkouška: písemná a ústní
Docházka na výuce povinná náhrada po kozultaci s učitelem.

Učební cíle

Předmět seznamuje s novou filosofií spolupráce odběratel - dodavatel
založenou na týmové práci od vzniku ideje až po její realizaci. Cílem
kurzu je seznámit posluchače s moderními možnostmi komunikace
odběratel - dodavatel a možnostmi efektivní spolupráce založené na
metodách rapid prototyping, simulaci pochodů na počítači apod.
Znalosti a dovednosti z výše uvedených oblastí, tj. komunikace
prostřednictvím multimédií, rychlé prototypování, využívání výpočetní
techniky pro simulaci pochodů atd.

Základní literatura

New course: Proceedings, conference papers,articles in journals,..

Zařazení předmětu ve studijních plánech

  • Program D-STG-K doktorský, 1. ročník, zimní semestr, doporučený
  • Program D-STG-P doktorský, 1. ročník, zimní semestr, doporučený

Typ (způsob) výuky

 

Přednáška

20 hod., povinná

Vyučující / Lektor

Osnova

1. Obecné zásady týmové spolupráce dodavatel - odběratel
2. Moderní směry multimediální komunikace
3. Souhrn obecných pravidel technologičnosti konstrukce odlitku
4. Rapid prototyping - přehled metod
5. Rapid prototyping - FDM metoda a LOM metoda
6. Rapid prototyping - digital prototyping
7. Možnosti využití simul.programů pro opt.konstr.odlitku
8-10.Konkrétní příklady spolupráce slévárna - odběratel