Detail předmětu

Metody a organizace vědecké práce

FSI-9MOPAk. rok: 2023/2024

Předmět připravuje studenty na samostatnou vědeckou činnost vedoucí k úspěšnému vypracování a obhájení disertační práce. Důraz je kladen na zvládnutí metodologie výzkumné práce a na psaní a prezentaci odborného textu. Předmět integruje a dále rozvíjí metodologické znalosti studentů získané během jejich dosavadního vysokoškolského studia.

Jazyk výuky

čeština

Počet kreditů

0

Zajišťuje ústav

Vstupní znalosti

Znalosti metodiky vědecké a odborné práce získané během předchozího vysokoškolského studia.

Pravidla hodnocení a ukončení předmětu

Podmínky získání zákoušky:
- odevzdání pěti úkolů,
- odevzdání a obhájení projektu disertační práce.
Účast je povinná a kontrolovaná vyučujícím.

Učební cíle

Absolventi budou schopni metodologicky správně stanovit cíl výzkumu, vybrat vhodné metody jeho řešení, řešit jej a získané výsledky zformulovat do odborného textu.
- Schopnost zpracovat kritickou rešerši vědeckého tématu.
- Schopnost určit cíl výzkumu, zformulovat vědeckou otázku a stanovit pracovní hypotézu.
- Schopnost vybrat vhodné metody řešení problému.
- Schopnost správně strukturovat rozsáhlejší odborný text.
- Prezentační dovednosti.

Základní literatura

TKADLEC, E. Strategie a metody vědecké práce v přírodních vědách: filozofické názory a komunikační dovednosti. Olomouc: Univerzita Palackého v Olomouci, 2011.
BOOTH, Wayne C., Gregory G. COLOMB a Joseph M. WILLIAMS. The craft of research. 3rd ed. Chicago: University of Chicago Press, c2008. ISBN 02-260-6566-9. (EN)
PETRE, Marian a Gordon RUGG. The unwritten rules of PhD research. 2nd ed. Maidenhead: Open University Press, 2010. Open UP study skills. ISBN 978-0-33-523702-9. (EN)

Doporučená literatura

TKADLEC, E. Strategie a metody vědecké práce v přírodních vědách: filozofické názory a komunikační dovednosti. Olomouc: Univerzita Palackého v Olomouci, 2011.

Zařazení předmětu ve studijních plánech

  • Program D-ENE-P doktorský, 1. ročník, zimní semestr, doporučený
  • Program D-ENE-K doktorský, 1. ročník, zimní semestr, doporučený
  • Program D-IME-K doktorský, 1. ročník, zimní semestr, doporučený
  • Program D-IME-P doktorský, 1. ročník, zimní semestr, doporučený
  • Program D-KPI-K doktorský, 1. ročník, zimní semestr, doporučený
  • Program D-KPI-P doktorský, 1. ročník, zimní semestr, doporučený

Typ (způsob) výuky

 

Přednáška

20 hod., povinná

Vyučující / Lektor

Osnova

- Doktorské studium. Věda a výzkum.
- Filozofické koncepce vědy.
- Vědecká publikace a její styl.
- Práce s informačními zdroji, jejich druhy a relevantnost. Citace.
- Prezentace.
- Vědecký projekt.
- Právní aspekty výzkumu a vývoje.
- Hodnocení vědy.