Detail předmětu

Modelování energetických systémů

FSI-9MESAk. rok: 2023/2024

Předmět je zaměřen na oblast výpočtových modelů energetických systémů, případně jednotlivých problémů, jevů a fenoménů vyskytujících se v energetických systémech. Předmět není zaměřen na zvládnutí konkrétních simulačních nástrojů, ale na rozvoj kritického myšlení a dalších schopností a dovedností potřebných při vytváření a použití výpočetních modelů reálných problémů a systémů.

Jazyk výuky

čeština

Počet kreditů

0

Zajišťuje ústav

Vstupní znalosti

Znalosti z oblasti matematiky, fyziky, termomechaniky, přenosu tepla a mechaniky tekutin. Znalost práce s počítačem.

Pravidla hodnocení a ukončení předmětu

Student musí zpracovat projekt odsouhlasený vyučujícím. Téma projektu si student volí sám s ohledem na téma své disertační práce.
Přednášky jsou nepovinné. Povinné je zpracování projektu.

Učební cíle

Rozvoj schopností studentů při samostatném vytváření a použití výpočetních modelů energetických systémů. Hlavni důraz je kladen na schopnost přesně formulovat problém a navrhnout (použít) výpočetní model přiměřený požadovaným výsledkům.
Studenti se naučí kritickému a metodickému přístupu při vytváření a použití modelů energetických systémů.

Základní literatura

Vhodnou literaturu doporučí vyučující s ohledem na konkrétní zadání projektu. Appropriate literature will be recommended by the teacher with regard to the specific project assignment.

Zařazení předmětu ve studijních plánech

  • Program D-ENE-K doktorský, 1. ročník, zimní semestr, doporučený
  • Program D-ENE-P doktorský, 1. ročník, zimní semestr, doporučený

Typ (způsob) výuky

 

Přednáška

20 hod., nepovinná

Vyučující / Lektor

Osnova

Formulace problému. Důvody a účelnost použití výpočtového modelu. Posloupnost vytváření modelu. Přiměřenost (detailnost) modelu s ohledem na požadované výsledky. Výpočetní náročnost modelu. Matematická složitost a náročnost modelu. Implementační způsoby. Integrace modelů s výpočtovými nástroji. Přístupy sestavení modelu. Bilanční metody. Diskretizační a numerické metody. Přímé a iterační řešení. Vstupní a výstupní data. Nejistota vstupních dat. Počáteční a okrajové podmínky. Zpracování a interpretace řešení modelu. Parametrické studie. Tvorba a analýza různých scénářů. Verifikace a validace modelů. Kvantifikace shody simulačních a experimentálních výsledků. Využití výpočetních modelů při optimalizaci energetických systémů.