Detail předmětu

Stavba výrobních strojů a robotů

FSI-6SRAk. rok: 2023/2024

Posluchač získá přehled o třídění výrobních strojů, stavbě základních typů obráběcích a tvářecích strojů a jejich typických provedení. Dále se seznámí se základními typy průmyslových robotů a manipulátorů (stacionárními, mobilními i servisními) a jejich začleněním do robotizovaných soustav (buněk, linek).

Jazyk výuky

čeština

Počet kreditů

4

Vstupní znalosti

Základní znalosti z konstrukce strojů.

Pravidla hodnocení a ukončení předmětu

Klasifikovaný zápočet je udělen na základě úspěšně absolvovaného zápočtového testu (zejména z probrané látky na přednáškách) a splnění požadavků, vztahujících se k cvičením.


Přednášky jsou dobrovolné, avšak doporučené. Cvičení jsou povinná, v případě předem omluvené absence na cvičení může student toto cvičení nahradit vypracováním referátu zadaného cvičícím. Klasifikovaný zápočet je udělen na základě absolvování zápočtového testu z probrané látky uvedené zejména na přednáškách a částečně i ze cvičení.

Učební cíle

Cílem je seznámení se základními typy výrobních (obráběcích i tvářecích) strojů a průmyslových robotů, s jejich stavbou, funkcí a základními technickými parametry a technologickými vlastnostmi. Posluchač získá přehled o současné produkci průmyslových robotů, obráběcích a tvářecích strojů v ČR, v Evropě a ve světě.
Tento předmět je zařazen jako povinně volitelný ve 3. ročníku bakalářského studia. Jeho volba je doporučena v případě, že student hodlá volit magisterské obory M-VSR, M-VSY nebo i M-KSB.


Předmět Stavba výrobních strojů a robotů umožňuje studentům osvojit si základní poznatky o stavbě v praxi běžně používaných typů výrobních strojů a průmyslových robotů.

Základní literatura

MAREK, Jiří. Konstrukce CNC obráběcích strojů IV.0. Praha: MM publishing, 2018. MM speciál. ISBN 978-80-906310-8-3. (CS)
RUDOLF, Bedřich a Bedřich RUDOLF. Tvářecí stroje: základy výpočtů a konstrukce : vysokoškolská učebnice. 2., opr. vyd. Praha: Státní nakladatelství technické literatury, 1982. (CS)
TALÁCKO, Jaroslav a Robert MATIČKA. Konstrukce průmyslových robotů a manipulátorů. Praha: České vysoké učení technické, 1995. ISBN 80-010-1291-3. (CS)
ŽENÍŠEK, Josef a Milan JENKUT. Výrobní stroje a zařízení: celostátní vysokoškolská učebnice pro strojní fakulty vysokých škol technických. Praha: Státní nakladatelství technické literatury, 1986. (CS)
HAWCOCK, Claire. Postav si svého robota: seznam se s roboty. Praha: s.n., 2017. ISBN 978-80-256-1972-8. (CS)
BRYCHTA, Josef, Robert ČEP a Jana PETRŮ. Výrobní stroje obráběcí. Ostrava: VŠB - Technická univerzita Ostrava, 2013. ISBN 978-80-248-2941-8. (CS)
TALÁCKO, Jaroslav, Vladimír STEJSKAL a Stanislav STEJSKAL. Průmyslové manipulátory a roboty I. Praha: Dům techniky ČSVTS, 1986. Stavba strojů. (CS)

Doporučená literatura

KIBBE, Richard R. Machine tool practices. 9th ed. Upper Saddle River, N.J.: Prentice Hall, c2010. ISBN 01-350-1508-1. (EN)
JOSHI, P. J.: Machine Tools Handbook - Design and Operation; McGraw-Hill Education 2007; ISBN 9780070617391
Machine Tool Design Handbook, ed. 1; Central Machine Tool Institute, Bangalore 2004; pp 976; ISBN 9780074515648

eLearning

Zařazení předmětu ve studijních plánech

 • Program B-STR-P bakalářský

  specializace KSB , 2. ročník, letní semestr, povinný
  specializace AIŘ , 3. ročník, letní semestr, povinný
  specializace SSZ , 3. ročník, letní semestr, povinný

 • Program B-VTE-P bakalářský, 3. ročník, letní semestr, povinný

 • Program B-ZSI-P bakalářský

  specializace STI , 3. ročník, letní semestr, povinně volitelný

Typ (způsob) výuky

 

Přednáška

26 hod., nepovinná

Vyučující / Lektor

Osnova

1. Obráběcí stroje – rozdělení, konstrukční parametry, technologické možnosti
2. Hlavní části, konstrukční uzly a komponenty obráběcích strojů, obráběcích center a jednoúčelových obráběcích strojů
3. Obráběcí stroje – stavba soustruhů, vrtaček a vyvrtávaček
4. Obráběcí stroje – stavba frézovacích, hoblovacích a protahovacích strojů
5. Obráběcí stroje – stavba obráběcích center
6. Tvářecí stroje – rozdělení, konstrukční parametry, technologické možnosti
7. Tvářecí stroje – stavba lisů
8. Tvářecí stroje – stavba bucharů
9. Průmyslové roboty a manipulátory - definice pojmů, základní problémy robotizace
10. Příklady typických představitelů průmyslových robotů
11. Stavba stacionárních průmyslových robotů
12. Úvod do řízení a programování průmyslových robotů
13. Rozdělení a stavba mobilních robotů

Laboratorní cvičení

26 hod., povinná

Vyučující / Lektor

Osnova

1. Úvodní cvičení. Exkurze v těžkých laboratořích ÚVSSR
2. Školení z bezpečnosti práce, zadání semestrálních prací
3. Praktikum z výrobních strojů
4. Praktikum z výrobních strojů
5. Technologie Virtuální Reality ve stavbě výrobních strojů
6. Technologie Virtuální Reality ve stavbě výrobních strojů
7. Automatizace a senzorika ve stavbě výrobních strojů
8. Automatizace a senzorika ve stavbě výrobních strojů
9. Praktikum z výrobních systémů
10. Praktikum z výrobních systémů
11. Průmyslové roboty – programování on-line
12. Průmyslové roboty – programování off-line, navrhování robotických pracovišť
13. Zápočtový test a udělení klasifikovaného zápočtu

eLearning