Detail předmětu

Konstruování a CAD

FSI-4KCAk. rok: 2023/2024

Kurz seznamuje studenty se základy metodiky konstruování v aplikaci na vybraný strojní celek, tj.: zadání úkolu, sběr informací, návrh variant, optimální řešení, návrhová sestava, výkresy součástí, výkres sestavení, seznam položek a technická zpráva. Vše s možností využití CAD programů a jejich výpočetních nástrojů pro návrh rozměrů standardních strojních konstrukčních prvků.

Jazyk výuky

čeština

Počet kreditů

4

Zajišťuje ústav

Vstupní znalosti

Znalost náležitostí výkresu součástí a montážních jednotek. Znalost dostupného CAD systému.

Pravidla hodnocení a ukončení předmětu

Student musí odevzdat vyhovující zpracované řešení daného konstrukčního problému. Výsledná klasifikace se určí podle stupnice ECTS.
Účast ve cvičeních je povinná a kontrolovaná. Tolerují se maximálně 2 omluvené absence bez náhrady.

Učební cíle

Cílem předmětu Konstruování a CAD je syntéza a praktická aplikace dílčích vědomostí získaných v předchozích konstrukčních předmětech do návrhu konstrukčního celku. Studenti zpracovávají po etapách ucelený konstrukční úkol s možností plného využití CAD programů. Absolventi budou schopni navrhnout konstrukci jednoduchého systému, který splňuje základní konstrukční požadavky dle zadání.


Schopnost tvůrčího myšlení v rámci individuálně zadaného konstrukčního úkolu s možností uplatnění vlastního originálního řešení problému.
Schopnost využívat metodiku konstruování při návrhu konstrukčního celku, která zahrnuje zadání úkolu, sběr informací, návrh variant, optimální řešení, návrhovou sestavou, výkresy součástí, výkres sestavení, seznam položek a technickou zprávu.
Znalost práce s CAD podporou v oblasti výpočetních nástrojů pro návrh rozměrů standardních strojních konstrukčních prvků.

Základní literatura

CHILDS, P. R. N. Mechanical design engineering handbook. Amsterdam: Butterworth-Heinemann, 2014. ISBN 978-0-08-097759-1. Available at: https://app.knovel.com/hotlink/toc/id:kpMDEH0002/mechanical-design-engineering/mechanical-design-engineering. (EN)

Doporučená literatura

SVOBODA, Pavel a Jan BRANDEJS. Základy konstruování. Vydání osmé, přepracované a doplněné. Brno: Akademické nakladatelství CERM, 2020. ISBN 978-80-7623-034-7. (CS)
SVOBODA, Pavel a Jan BRANDEJS, 2019. Výběry z norem pro konstrukční cvičení. Vydání šesté, přepracované a doplněné. Brno: CERM, Akademické nakladatelství. ISBN 978-80-7623-010-1. (CS)
FOŘT, Petr a Jaroslav KLETEČKA. Autodesk Inventor: tvorba digitálních prototypů. 3., aktualiz. vyd. Brno: Computer Press, 2012. Učebnice (Computer Press). ISBN 978-80-251-3728-4. (CS)
GREEN, Paul. The geometrical tolerancing desk reference: creating and interpreting ISO standard technical drawings. Amsterdam: Elsevier, 2005. ISBN 07-506-6821-0. (EN)
JENSEN, Cecil Howard, Jay D HELSEL a Dennis R SHORT. Engineering drawing & design. 7th ed. Boston: McGraw-Hill, 2008, 1 v. ISBN 978-0-07-352151-0. (EN)

eLearning

Zařazení předmětu ve studijních plánech

  • Program B-PDS-P bakalářský, 2. ročník, letní semestr, povinný

  • Program B-STR-P bakalářský

    specializace KSB , 2. ročník, letní semestr, povinný
    specializace SSZ , 2. ročník, letní semestr, povinný

  • Program B-ZSI-P bakalářský

    specializace STI , 2. ročník, letní semestr, povinně volitelný

Typ (způsob) výuky

 

Cvičení s počítačovou podporou

26 hod., povinná

Vyučující / Lektor

Osnova

- Základy metodiky konstruování, algoritmus řešení konstrukčního úkolu, zadání konstrukčního úkolu, rozměrový výpočet.
- Design accelerator - návrh rozměrů, kontrolní výpočet.
- Předběžné výpočty, návrhový výkres, konzultace.
- Návrh tolerancí, rozměrové obvody.
- Kontrolní výpočty, návrhový výkres, konzultace.
- Konzultace návrhového výkresu.
- Výkresy součástí I – konzultace.
- Výkresy součástí I - hodnocení.
- Výkres sestavení, seznam položek, technická zpráva.
- Výkresy součástí II – konzultace, výkres sestavení, seznam položek, technická zpráva, konzultace.
- Výkres sestavení, seznam položek, hodnocení, technická zpráva, konzultace.
- Technická zpráva, hodnocení.
- Odevzdání, kontrola oprav a úplnosti konstrukčního úkolu. Klasifikovaný zápočet.

eLearning