Detail předmětu

Konstruování

FSI-2KAk. rok: 2023/2024

Předmět poskytuje studentům znalosti z oblasti tvorby konstrukční (převážně výkresové) dokumentace se zaměřením na technologii a sériovost výroby. Výuka je zaměřena především na tvorbu základní dokumentace odlévaných, kovaných, svařovaných a jiných součástí. Doplněny jsou informace o náležitostech výkresů sestavení. Pozornost je věnována výpočtům funkčních rozměrů a jejich tolerovaní. Důraz je kladen na optimalizaci funkčního a technologického kótování při tvorbě úplné výkresové dokumentace montážní jednotky. Studenti získají základní znalosti aktuálních trendů v tvorbě dokumentace. Předmět dále doplňuje základní poznatky o vybraných typech strojních částí.

Jazyk výuky

čeština

Počet kreditů

4

Zajišťuje ústav

Vstupní znalosti

Nezbytné jsou znalosti základů konstruování (základy technického kreslení, výkresové dokumentace, kótování, geometrických tolerancí, základní principy funkčního a technologické kótování) a přehledová znalost materiálových věd (výběr materiálu a jeho normalizace).

Pravidla hodnocení a ukončení předmětu

Podmínkou udělení klasifikovaného zápočtu je účast ve cvičeních, úspěšné vypracování grafických prací (programů), testů a pracovních úloh. Student musí splnit všechny čtyři podmínky. Výsledná klasifikace je podle stupnice ECTS.
Účast ve cvičeních je povinná a kontrolovaná. Tolerují se maximálně 2 omluvené absence bez náhrady.

Učební cíle

Absolventi budou schopni vytvořit základní dokumentaci strojních součástí, jejichž polotovarem je odlitek, výkovek nebo svařenec, dále budou mít znalosti o úplné výkresové dokumentaci montážní jednotky včetně základních rozměrových výpočtů.
• znalost a schopnost zpracování výkresové dokumentace výrobků z odlitých, kovaných a svařovaných polotovarů
• schopnost vytvoření dokumentace montážní jednotky s důrazem na zajištění funkce a zaměnitelnost
• znalost předběžného výpočtu a dokumentace ozubených kol
• základní znalosti o moderních trendech v oblasti tvorby konstrukční dokumentace

Základní literatura

SVOBODA, Pavel a Jan BRANDEJS. Základy konstruování. Vydání desáté, přepracované a doplněné. Brno: Akademické nakladatelství CERM, 2023. ISBN 978-80-7623-111-5.  (CS)
SVOBODA, Pavel a Jan BRANDEJS. Výběry z norem pro konstrukční cvičení. Vydání sedmé, přepracované a doplněné. Brno: Akademické nakladatelství CERM, 2023. ISBN 978-80-7623-112-2.  (CS)
SIMMONS, Colin H.; MAGUIRE, Dennis E.; PHELPS, Neil. (2012). Manual of Engineering Drawing - Technical Product Specification and Documentation to British and International Standards (4th Edition). Elsevier. Retrieved from https://app.knovel.com/hotlink/toc/id:kpMEDTPS03/manual-engineering-drawing/manual-engineering-drawing (EN)
Platné normy ISO, EN, ČSN

Doporučená literatura

GIESECKE, Frederick E et al. Technical drawing with engineering graphics. 14th ed. Boston: Prentice Hall, c2012, 1 sv. ISBN 978-0-13-509049-7. (EN)
JENSEN, Cecil Howard, Jay D HELSEL a Dennis R SHORT. Engineering drawing & design. 7th ed. Boston: McGraw-Hill, 2008, 1 v. ISBN 978-0-07-352151-0. (EN)

eLearning

Zařazení předmětu ve studijních plánech

 • Program B-ENE-P bakalářský, 1. ročník, letní semestr, povinný
 • Program B-FIN-P bakalářský, 1. ročník, letní semestr, povinně volitelný
 • Program B-MET-P bakalářský, 1. ročník, letní semestr, povinný
 • Program B-PRP-P bakalářský, 1. ročník, letní semestr, povinný
 • Program B-PDS-P bakalářský, 1. ročník, letní semestr, povinný

 • Program B-STR-P bakalářský

  specializace STR , 1. ročník, letní semestr, povinný

 • Program B-ZSI-P bakalářský

  specializace MTI , 1. ročník, letní semestr, povinný
  specializace STI , 1. ročník, letní semestr, povinný

Typ (způsob) výuky

 

Přednáška

13 hod., nepovinná

Vyučující / Lektor

Osnova

• Princip výroby odlitků. Výkresová dokumentace odlitých součástí. Výkres součásti, jejímž polotovarem je odlitek a výkres odlitku. Technologičnost konstrukce odlitku.
• Tolerance a úchylky v rozměrových obvodech. Metoda úplné zaměnitelnosti, metoda kompenzační. Informace o dalších metodách (statistická a skupinové zaměnitelnosti).
• Svařované dílce a jejich výkresová dokumentace. Technologické požadavky a technologičnost konstrukce svařovaných součástí. Materiály vhodné pro technologii svařování.
• Přehled výkresové dokumentace objemově tvářených dílců. Technologičnost konstrukce výkovků.
• Výkresová dokumentace plošně tvářených součástí.
• Pájené, lepené a nýtované spoje.
• Požadavky na dokumentaci výrobků z plastů.
• Moderní trendy v konstrukční dokumentaci, bezvýkresová dokumentace, 3D tisk.
• Algoritmus konstrukčního procesu. Přehled požadavků na technickou dokumentaci, výkres sestavení montážní jednotky, seznam položek a technickou zprávu.
• Vybrané kapitoly z částí strojů - pohony a pružiny z hlediska jejich dokumentace, ložiska, mechanické spojky a základní mechanismy.

Cvičení s počítačovou podporou

26 hod., povinná

Vyučující / Lektor

Osnova

• Aplikace geometrických tolerancí.
• Výkresová dokumentace odlitých součástí. Zadání 1. programu - odlitky. Návrh formování odlitku.
• Tolerance a úchylky v rozměrových obvodech - metoda úplné zaměnitelnosti - příklady.
• Tolerance a úchylky v rozměrových obvodech - metoda kompenzační - příklady.
• Kótování a přesnost ozubených kol. Ozubené soukolí. Předběžný výpočet. Zadání programu 2. - ozubené soukolí.
• Výkres svařence pro svařování a obrábění, výkresy dílců svařence. Zadání 2. programu - svařenec.
• Výkres sestavení, seznam položek, technická zpráva – základní pravidla.
• Úvod do dokumentace objemově tvářených součástí.
• Výkresová dokumentace plošně tvářených součástí - příklady.
• Celkové vyhodnocení odevzdaných prací. Kontrola úplnosti programů a úloh.

eLearning