Detail předmětu

Vybrané kapitoly z pružnosti a pevnosti

FSI-0PPAk. rok: 2023/2024

Rozšiřuje a prohlubuje problematické pasáže z předmětu Pružnost a pevnost I (4PP) a usnadňuje jejich pochopení. Je doplňkem s přednášce, cvičení a domácí přípravě.
Obsahuje: Určení výsledných vnitřních účinků v prutu. Určení průřezových charakteristik. Jednoduchá namáhání prutu - tah/tlak, krut, ohyb. Kombinovaná namáhání prutů. Vzpěrná stabilita prutů.

Jazyk výuky

čeština

Počet kreditů

2

Vstupní znalosti

Základní znalosti ze statiky a matematiky.
Statika – podmínky statické rovnováhy a ekvivalence, uvolňování tělesa, posuzování statické určitosti, výsledné vnitřní účinky.
Matematika - vektorový a maticový počet, diferenciální a integrální počet, řešení diferenciálních rovnic.

Pravidla hodnocení a ukončení předmětu

Předmět je ukončen neklasifikovaným zápočtem.
Základní rozvrhovou jednotkou je přednáška, přičemž účast na přednáškách je doporučená.

Učební cíle

Cílem předmětu je zopakování, doplnění a prohloubení těch partií z Pružnosti a pevnosti I (4PP), které působí studentům největší potíže.
Předmět umožňuje rozvinout znalosti vyučované v rámci předmětu Pružnost a pevnost I (4PP).

Základní literatura

Janíček P., Ondráček E., Vrbka J., Burša J.: Pružnost a pevnost I, VUT-FSI, Brno, 2004

(CS)

Janíček P., Florian Z.: Úlohy z pružnosti a pevnosti I, 2. vyd., VUT-FSI, Brno, 1995

(CS)
Gere, J.M., Timoshenko, S.P.: Mechanics of Materials, third SI edition, Chapman & Hall, London, Glasgow, New York, 1995 (EN)
Pestel, E., Wittenburg, J.: Technische Mechanik, Band 2: Festigkeitslehre, B I, Wissenschaftsverlag, Mannheim, Leipzig, Wien, Zűrich, 1992 (EN)

Zařazení předmětu ve studijních plánech

  • Program B-FIN-P bakalářský, 2. ročník, letní semestr, volitelný
  • Program B-MAI-P bakalářský, 2. ročník, letní semestr, volitelný
  • Program B-MET-P bakalářský, 2. ročník, letní semestr, volitelný

  • Program B-ZSI-P bakalářský

    specializace STI , 2. ročník, letní semestr, volitelný

  • Program B-VTE-P bakalářský, 3. ročník, letní semestr, volitelný

Typ (způsob) výuky

 

Přednáška

26 hod., nepovinná

Vyučující / Lektor

Osnova

Výuka probíhá přibližně souběžně se cvičením do Pružnosti a pevnosti I (4PP) a časový rozvrh má stejný. Obsah může být modifikován podle zájmů a potřeb studentů.