Detail předmětu

Vybrané kapitoly z fyziky B

FSI-0FBAk. rok: 2023/2024

V kursu jsou zahrnuty partie středoškolské fyziky na které navazuje vysokoškolský kurs fyziky.

Jazyk výuky

čeština

Počet kreditů

2

Vstupní znalosti

Studenti by měli mít alespoň základní znalosti matematiky: řešení lineárních a kvadratických rovnic.

Pravidla hodnocení a ukončení předmětu

Předmět je ukončen neklasifikovaným zápočtem. Podmínkou jeho získání je více než 60% účast na lekcích.
Základní rozvrhovou jednotkou je přednáška, přičemž účast na přednáškách je doporučená.

Učební cíle

Cílem kursu je pomoci studentům zredukovat obtíže provázející (u velké části studentů) studium vysokoškolského kursu fyziky a základních inženýrských disciplín, nabýt hlubších znalostí o fyzikálních veličinách a získat cvik v řešení jednoduchých i složitějších fyzikálních problémů.
Studenti by si měli osvojit definice fyzikálních veličin, porozumět fyzikálním zákonům včetne podmínek jejich platnosti a naučit se zákony aplikovat. Předmět má rozvíjet schopnost a dovednost rešit fyzikální a technické problémy.

Základní literatura

Halliday – Resnick – Walker: Fyzika. 2. přepracované vydání, VUTIUM Brno, 2013

Doporučená literatura

Kupská, I a kolektiv, FYZIKA - sbírka příkladů, VUTIUM 1999
Svoboda,E. a kol.: Přehled středoškolské fyziky
Feynman,R.P. - Leigton,R.B. - Sands,M.: Feynmanovy přednášky z fyziky, Fragment 2000
Materiály dostupné na http://physics.fme.vutbr.cz/~mcerny/BF

Zařazení předmětu ve studijních plánech

  • Program B-PRP-P bakalářský, 1. ročník, letní semestr, volitelný
  • Program B-PDS-P bakalářský, 1. ročník, letní semestr, volitelný

  • Program B-STR-P bakalářský

    specializace STR , 1. ročník, letní semestr, volitelný

  • Program B-ZSI-P bakalářský

    specializace MTI , 1. ročník, letní semestr, volitelný

Typ (způsob) výuky

 

Přednáška

26 hod., nepovinná

Vyučující / Lektor

Osnova

Výuka probíhá přibližně souběžně se cvičením a přednáškami do fyziky BF a časový rozvrh má shodný. Obsah může být modifikován podle zájmu a potřeb studentů.