Detail předmětu

Marketing a management v designu

FSI-YMMAk. rok: 2023/2024

Student získá základní přehled z oblasti řízení firmy, designérského týmu nebo designérského projektu a marketingu při definování designérského produktu a jeho uvádění na trhy. Důraz je kladen na praktické aplikace poznatků – příklady z reálné praxe. V kontextu celého studia předmět poskytuje důležité kompetence pro efektivní zařazení absolventa do praxe (jak ve strojírenství, tak v oblasti designérské tvorby). Zvláště v prudce rostoucím projektovém přístupu k práci firem (velké rozmanitosti a inovativnosti výstupů (produktů)) i v tvůrčím průmyslu.

Jazyk výuky

čeština

Počet kreditů

4

Zajišťuje ústav

Vstupní znalosti

Znalosti matematiky v rozsahu bakalářského studia, elementární znalosti práce s PC v systému Windows a zvládnutá práce v tabulkovém procesoru.

Pravidla hodnocení a ukončení předmětu

Získání zápočtu je podmíněno účastí ve cvičeních, absolvováním předepsaných konzultací, odevzdáním zadaného projektu (stanovení kariérního plánu na 5 prvních let po skončení studia s úvahou o diverzitě v oblastech designu, kterým se chce student věnovat) v celém rozsahu zadání a v dostatečné kvalitě vypracování a ústní obhajobou projektu (max. 50 bodů).
Písemná forma zkoušky (max. 50 bodů).
Pro úspěšné absolvování předmětu je v obou částech nutno získat vždy minimálně polovinu z maximálního počtu bodů (25+25).
Klasifikace předmětu se řídí stupnicí ECTS.


Účast na přednáškách je doporučená, účast na cvičeních je povinná. Výuka probíhá dle týdenních plánů rozvrhů. Stanovení způsobů náhrady zmeškané výuky je v kompetenci vedoucího cvičení.

Učební cíle

Připravit studenta na práci v tržním prostředí. Ozřejmit mu systémové, chronologické postupy v marketingu designérského díla a organizaci prací. Přiblížit studentovi uvažování a argumenty manažerů – investorů designu. Rozvinout u studenta podnikatelskou gramotnost.


Studenti budou schopni realizovat přípravu na podnikání – nadplánované aktivity. Získají znalost základního marketingu – produkt, trhy, konkurence, konkurenční strategie, marketingová komunikace. Osvojí si znalost základního managementu v oblasti procesů, lidských zdrojů, financí, (i cenotvorba) a informací. Seznámí se s možnostmi ochrany designérského díla před plagiátorstvím nebo finančním podhodnocením. Předmět podpoří studenta při naplňování předepsaného obsahu diplomové práce.

 

Základní literatura

KOTLER, Philip, Kevin Lane KELLER, Tomáš JUPPA a Martin MACHEK. Marketing management. [4. vyd.]. Praha: Grada, 2013, 814 s. ISBN 978-80-247-4150-5. (CS)
CHALUPSKÝ, Vladimír. Marketing. Vyd. 2. Brno: PC-DIR, 1996, 84 s. ISBN 80-214-0840-5. (CS)
POTTER, Ned. Strategic Marketing. Facet Publishing, 2012. ISBN 978-1-85604-806-4. (EN)

Doporučená literatura

HANZELKOVÁ, Alena. Strategický marketing: teorie pro praxi. Praha: C.H. Beck, 2009, 170 s. ISBN 978-80-7400-120-8. (CS)
PORTER, Michael E. Konkurenční strategie: metody pro analýzu odvětví a konkurentů. Praha]: Victoria Publishing, 1994, 403 s. ISBN 80-85605-11-2. (CS)
JELENČÍK, Branislav. Manažment diela architektúry a dizajnu. Bratislava: Nakladateľstvo STU, 2012. Edícia skrípt. ISBN 978-80-227-3846-0. (SK)

Zařazení předmětu ve studijních plánech

  • Program N-PDS-P magisterský navazující, 2. ročník, zimní semestr, povinný

Typ (způsob) výuky

 

Přednáška

26 hod., nepovinná

Vyučující / Lektor

Osnova

- Designér jako podnikatel. Založení firmy a základní předpoklady pro rozvoj.
- Finanční management podnikatele – reálný pohled na vlastní možnosti.
- Strategický pohled podnikatele na produkt.
- Strategický pohled podnikatele na disponibilní trhy.
- Strategický pohled na konkurenci a konkurenční strategie.
- Strategický pohled podnikatele na realizační náklady a tvorbu zisku.
- Strategický pohled podnikatele na marketingovou komunikaci.
- Personální management a problematika toku zaměstnanců ve firmě. Sebeanalýza a osobní kompatibilita s podnikatelskou vizí.
- Management informací, informační bezpečnost a disponování informacemi.
- Autorský zákon a průmyslově právní ochrana před plagiátorstvím.
- Honorář a licence, obchodování s vlastním tvůrčím potenciálem.
- Úvod do projektového managementu.
- Manažerské a vůdčí přístupy k organizaci firmy. Řízení a vedení.

Ateliér

30 hod., povinná

Vyučující / Lektor

Osnova

- Zpracování byznys plánu a nastavení cílů designérského podnikání.
- Zpracování finančního modelu prosperování firmy.
- Definování nosného produktu pro podnikání.
- Přístupy ke zkoumání trhů.
- Zkoumání diferenciačního potenciálu vybraného podnikání v designu.
- Analýza tvorby zisku.
- Příprava komunikačního plánu pro propagaci vlastního designu.
- Zkoumání vhodnosti studenta pro individuální nebo kolektivní podnikání.
- Zpracování programu ochrany vlastních dat ve firmě.
- Přebírání příkladů z praxe o porušování autorských práv.
- Stanovení honoráře a licence za konkrétní designérské dílo.
- Zpracování časového plánu projektu metodou kritické cesty.
- Definování vlastností lídra designerského projektu.