Detail předmětu

Diplomový projekt (M-MTI)

FSI-WD5Ak. rok: 2023/2024

Předmět je zaměřen jednak na vedení studentů při přípravě a provádění plánovaných experimentů a následně pak na zpracování a vyhodnocování získaných výsledků. Důraz je kladen na jejich rozbor a interpretaci.
Vítána jsou zadání témat projektu z průmyslové praxe.

Jazyk výuky

čeština

Počet kreditů

12

Vstupní znalosti

Při řešení projektu se využívá znalostí ze všech dříve absolvovaných předmětů.

Pravidla hodnocení a ukončení předmětu

Aktivní práce na řešení diplomového projektu, respektování pokynů vedoucího diplomové práce.
Výuka bude kontrolována vedoucím diplomové práce. V případě malé aktivity studenta, bude studentovi uložena práce nad rámec předmětu.

Učební cíle

Předmět zajišťuje minimum soustavné, zejména experimentální práce na diplomové práci tak, aby student během semestru mohl úspěšně dokončit diplomový projekt .

Úspěšným zpracováním diplomového projektu student prokáže schopnost samostatné odborné práce.

Základní literatura

Individuální, podle zadání diplomové práce a podle pokynů jejího vedoucího.

Zařazení předmětu ve studijních plánech

  • Program N-MTI-P magisterský navazující, 2. ročník, letní semestr, povinný