Detail předmětu

Seminář k diplomové práci (N-ADI)

FSI-QD6Ak. rok: 2023/2024

Předmět „Seminář  k diplomové práci" je zaměřen na zpracování diplomových prací jak po stránce technické, tak i po stránce prezentační. V rámci předmětu jsou získávány informace o postupu zpracování diplomové práce, vhodnosti použitých metod a způsobu prezentování dosažených výsledků. 

Jazyk výuky

čeština

Počet kreditů

4

Garant předmětu

Vstupní znalosti

Pro účast v diplomovém semináři se předpokládají znalosti v rozsahu předchozího magisterského studia, doplněné studiem literatury podle konkrétního zadání diplomové práce.

Pravidla hodnocení a ukončení předmětu

V předmětu je hodnocena aktivní účast na  seminářích a prezentace vybraných částí diplomové práce před publikem včetně odpovědí na otázky.


Účast ve výuce je povinná, formu nahrazení výuky zameškané ze závažných důvodů řeší individuálně garant předmětu.

Učební cíle

Cílem semináře k diplomové práci je seznámit studenty se způsobem vypracování diplomové práce a s její prezentací před publikem. Velký důraz je kladen na zpracování podkladů pro prezentování, tak aby byly jednoznačné a srozumitelné, v neposlední řadě je kladen důraz na formální náležitosti.


Studentovi jsou předány znalosti potřebné pro optimální věcné i formální zpracování diplomové práce na konkrétní téma včetně prezentování dosažených výsledků v předem definovaném časovém rozmezí před publikem.

Základní literatura

Literatura podle zadání diplomové práce.
Aktuální směrnice VUT Úprava, odevzdání a zveřejňování závěrečných prací
ČSN EN ISO 690 (01 0197). Informace a dokumentace - Pravidla pro bibliografické odkazy a citace informačních zdrojů. Praha : Úřad pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví, 2011. 39 s. (CS)
GASTEL, Barbara a Robert A. DAY. How to write and publish a scientific paper. Eighth edition. Santa Barbara, California: Greenwood, an imprint of ABC-CLIO, [2016]. ISBN 978-1-4408-4262-7. (EN)
JANÍČEK, Přemysl. Systémové pojetí vybraných oborů pro techniky: hledání souvislostí : učební texty. Brno: Akademické nakladatelství CERM, 2007. ISBN 978-80-7204-554-9. (CS)

Doporučená literatura

Geršlová, J. Metodologie odborné práce [online]. (CS)

eLearning

Zařazení předmětu ve studijních plánech

  • Program N-ADI-P magisterský navazující, 2. ročník, letní semestr, povinný

Typ (způsob) výuky

 

Cvičení

26 hod., povinná

Vyučující / Lektor

Osnova

1. - 2. Obecné zásady pro zpracování diplomové práce.
3. - 4. Obsahová a časová optimalizace zpracování diplomové práce.
5. - 6. Rozbor prací jednotlivých diplomantů z hlediska výše uvedených zásad.
7. - 8. Formální a grafická úprava diplomové práce, formulace výsledků, výkresová dokumentace.
9. - 13. Prezentace výsledků řešení. Mluvený projev a prezentace dataprojektorem. Odpovědi na otázky oponenta. Prezentace dílčích výsledků diplomové práce jednotlivými studenty.

eLearning