Detail předmětu

Diplomový projekt I (M-ADI)

FSI-QDDAk. rok: 2023/2024

Studenti v rámci kurzu zpracovávají projekt na zadané téma. Zadání jsou zaměřena na řešení konkrétních úloh z průmyslu nebo jsou formulována tak, aby se studenti během práce na projektu zapojili do řešení vědecko-výzkumných projektů fakulty. Podle zaměření jejich úkolů je studentům zpravidla přidělen jako další konzultant odborník z praxe nebo z fakulty.

Jazyk výuky

čeština

Počet kreditů

3

Garant předmětu

Vstupní znalosti

Student musí mít znalosti odpovídající předmětům teoretického základu magisterského studia FSI VUT v Brně.

Pravidla hodnocení a ukončení předmětu

Předložení technické zprávy včetně dokumentace. Student musí být schopen obhájit vhodnost výběru a postupu řešení, věcnou správnost výpočtové a dokumentační části zprávy. Hodnocena je i úroveň grafického a formálního zpracování.
Průběžná kontrola úkolů v průběhu semestru. Zameškaná výuka je řešena individuálně s garantem projektu.

Učební cíle

Cílem je procvičení a ověření schopnosti studenta aplikovat teoretické poznatky při realizaci konkrétního technického řešení, naučit studenty získávat informace z literatury a prostřednictvím konzultací s odborníky vypracovat technickou zprávu na požadované úrovni.


Studenti získají dovednosti, které jim pomohou samostatně řešit technické úlohy z praxe a na odpovídající úrovni prezentovat dosažené výsledky.

Základní literatura

Literatura dle zadání tématu diplomové práce
Aktuální směrnice VUT Úprava, odevzdání a zveřejňování závěrečných prací (CS)
ČSN EN ISO 690 (01 0197). Informace a dokumentace - Pravidla pro bibliografické odkazy a citace informačních zdrojů. Praha : Úřad pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví, 2011. 39 s. (CS)
JANÍČEK, Přemysl. Systémové pojetí vybraných oborů pro techniky: hledání souvislostí : učební texty. Brno: Akademické nakladatelství CERM, 2007. ISBN 978-80-7204-554-9. (CS)
GASTEL, Barbara a Robert A. DAY. How to write and publish a scientific paper. Eighth edition. Santa Barbara, California: Greenwood, an imprint of ABC-CLIO, [2016]. ISBN 978-1-4408-4262-7. (EN)

Doporučená literatura

Geršlová, J. Metodologie odborné práce [online].

eLearning

Zařazení předmětu ve studijních plánech

  • Program N-ADI-P magisterský navazující, 2. ročník, zimní semestr, povinný

Typ (způsob) výuky

 

Cvičení

52 hod., povinná

Vyučující / Lektor

Osnova

01. Zadání
02. Stanovení cílů, způsoby řešení zadaného problému a rozsahu práce na základě konzultací
03. Možné přístupy k řešení a zpracování výsledků
04. Odborné konzultace, práce na projektu
05. Odborné konzultace, práce na projektu
06. Odborné konzultace, práce na projektu
07. Průběžná kontrola projektů
08. Odborné konzultace, práce na projektu
09. Odborné konzultace, práce na projektu
10. Odborné konzultace, práce na projektu
11. Závěrečné upřesnění rozsahu práce
12. Odborné konzultace, práce na projektu
13. Kontrola projektů, udělování klasifikovaných zápočtů

eLearning