Detail předmětu

Mechanika letu I

FSI-OMZ-AAk. rok: 2023/2024

Ucelený výklad teoretických základů a metod stanovování letových výkonů atmosférických letadel. Rozebírají se síly působící na letoun a pohybové rovnice, jejichž řešením jsou získávány základní charakteristiky a letové výkony letadel.

Jazyk výuky

angličtina

Počet kreditů

5

Zajišťuje ústav

Nabízen zahraničním studentům

Pouze domovské fakulty

Vstupní znalosti

Základy vysokoškolské matematiky - diferenciální a integrální počet, obyčejné diferenciální rovnice. Základy obecné mechaniky - silové účinky na tělesa, kinematika a dynamika prostorového pohybu tělesa. Základy aerodynamiky.

Pravidla hodnocení a ukončení předmětu

Podmínkou k udělení zápočtu je účast na cvičeních. Získání zápočtu je podmínkou připuštění ke zkoušce. Zkouška je písemná a ústní, přičemž těžiště prokázání znalostí spočívá na písemné zkoušce. Klasifikace dle Studijního a zkušebního řádu FSI.
90% účast na cvičení, dále je třeba předložit všechna zkompletovaná a dopracovaná výpočtová cvičení. Zameškaná výuka je nahrazována řízenou konzultací a samostudiem.

Učební cíle

Objasnit základní úlohy mechaniky letu atmosférických letadel, seznámit studenty s metodami stanovení klasických letových výkonů a posouzení vlivu aerodynamických, inerčních a propulzních charakteristik na letové výkony.
Absolvent získá schopnost početními metodami stanovit klasické letové výkony letounu. Kvalitativně i kvantitativně posoudit souvislosti letových výkonů s návrhem letounu i jeho optimálním využití za provozu.

Základní literatura

Ruijgrok, G.J.J. Elements of Airplane Performance. Delft: Delft University Press, 1990. 452 s. ISBN 90-6275-608-5. (EN)
Brüning,G.- Hafer,X.- Sachs,G. Flugleistungen. 2.ed. Berlin: Springer Verlag, 1986. 404 s. ISBN 3-540-16982-2. (DE)
Daněk,V. Mechanika letu I - Letové výkony. Brno: Akademické nakladatelství CERM, 2009. 293 str., ISBN 978-80-7204-659-1. (CS)
Anderson, J.D. Aircraft performance and design, Boston: McGraw-Hill Comp., Inc., 1999. 580 s. ISBN 0-07-116010-1. (EN)

Doporučená literatura

Daněk,V. Mechanika letu I - Letové výkony. Brno: Akademické nakladatelství CERM, 2009. 293 str., ISBN 978-80-7204-659-1. (CS)
Anderson, J.D. Aircraft performance and design, Boston: McGraw-Hill Comp., Inc., 1999. 580 s. ISBN 0-07-116010-1. (EN)
Ruijgrok, G.J.J. Elements of Airplane Performance. Delft: Delft University Press, 1990. 452 s. ISBN 90-6275-608-5. (EN)
Brüning,G.- Hafer,X.- Sachs,G. Flugleistungen. 2.ed. Berlin: Springer Verlag, 1986. 404 s. ISBN 3-540-16982-2. (DE)

eLearning

Zařazení předmětu ve studijních plánech

  • Program N-AST-A magisterský navazující, 1. ročník, letní semestr, povinný
  • Program N-ENG-Z magisterský navazující, 1. ročník, letní semestr, doporučený

Typ (způsob) výuky

 

Přednáška

26 hod., nepovinná

Vyučující / Lektor

Osnova

1. Úvod. Definice, rozdělení a základní pojmy mechaniky letu.
2. Kinematika pohybu atmosférického letadla. Souřadnicové soustavy.
3. Síly působící na letoun. Násobek zatížení.
4. Základní pohybové rovnice letadla.
5. Horizontální let. Potřebný tah a výkon.
6. Charakteristické režimy v horizontálním letu.
7. Rovnovážné diagramy tahů a výkonů. Obálka režimů letu.
8. Stoupání a dostup letounu. Barogramy a trajektorie letu.
9. Klouzavý let. Rychlostní polára.
10. Letové výkony v zatáčkách. Omezení zatáček.
11. Dolet a vytrvalost letounu.
12. Výkony při vzletu a přistání.
13. Požadavky předpisu CS na letové výkony.

Cvičení

13 hod., povinná

Vyučující / Lektor

Osnova

1. Souřadnicové soustavy. Transformace sil, momentů a kinematických veličin.
2. Výpočet minimálních a maximálních rychlostí letu.
3. Rovnovážné diagramy tahů a výkonů.
4. Ekonomický a optimální režim letu - souvislosti s polárou letounu.
5. Klouzavý let. Výpočet rychlostní poláry.
6. Vliv provozních podmínek na rychlostní poláru. Praktické použití.
7. Určení stoupavosti. Diagram w=f(V). Režimy stoupání.
8. Vliv výšky na stoupavost. Výpočet dostupu.
9. Výpočet barogramů a trajektorií letu.
10. Letové výkony v ustálené horizontální zatáčce.
11. Zatáčkové diagramy.
12. Výpočet délek vzletu.
13. Výpočet délek přistání.

eLearning