Detail předmětu

Mechanika letu II

FSI-OML-AAk. rok: 2023/2024

Těžiště kursu spočívá v seznámení studentů s klasickou teorií a metodami řešení stability a řiditelnosti letounu. Odvození pohybových rovnice pro řešení dynamické stability atmosférických letounů. Odchylkové pohybové rovnice, stavové rovnice pohybu letounu. Aerodynamické stabilitní derivace-jejich význam a výpočet. Metody řešení podélné a stranové dynamické stability. Ovladatelnost a obratnost letounu. Vyvažitelnost. Požadavky na letové vlastnosti. Letoun jako dynamický systém.

Jazyk výuky

angličtina

Počet kreditů

5

Garant předmětu

Zajišťuje ústav

Nabízen zahraničním studentům

Pouze domovské fakulty

Vstupní znalosti

Základy vysokoškolské matematiky - diferenciální a integrální počet, obyčejné diferenciální rovnice. Základy obecné mechaniky - silové účinky na tělesa,kinematika, dynamika prostorového pohybu tělesa.

Pravidla hodnocení a ukončení předmětu

Zkouška je písemná a následná ústní, přičemž těžiště prokázání znalostí spočívá na písemné zkoušce, která sestává z části bez pomůcek (všeobecné znalosti teoretické) a části řešení zadaného problému s použitím pomůcek (svých zápisů z přednášek a cvičení). Klasifikace dle Studijního a zkušebního řádu FSI.
Přednášky jsou nepovinné, cvičení je povinné a kontrolovaná účast. Minimálně 80%. Podmínkou k získání zápočtu je zpracování projektu letových vlastností zvoleného letounu . Nutno předložit nejpozději v zápočtovém týdnu.

Učební cíle

Cílem kurzu je objasnit základní úlohy mechaniky letu atmosférických letadel, seznámit studenty s metodami výpočtu parametrů stability a řiditelnosti a naučit studenty posoudit vliv návrhových parametrů letounu na jeho letové vlastnosti.
Základní kritéria hodnocení letových vlastností atmosférického letounu. Kvalitativní i kvantitativní posouzení letových vlastností z hlediska návrhu i optimálního využití letounu.

Základní literatura

Etkin,B.- Reid,L.D. Dynamics of Flight - Stability and Control, 3.vyd., New York: John Wiley & Sons, Inc., 1996. 382 s. ISBN 0-471-03418-5. (EN)
Cook,M.V. Flight Dynamics Principles. London: Arnold, 1997. 397 s. ISBN 0-470-23590-X.
McCormick,B.W. Aerodynamics,Aeronautics and Flight Mechanics. New York: John Wiley & Sons, Inc., 1979. 652 s. ISBN 0-471-03032-5. (EN)
Phillips, Warren F. Mechanics of flight. 2nd ed. Hoboken, N.J.: J. Wiley, c2010. ISBN 0470539755. (EN)

Doporučená literatura

Etkin,B.- Reid,L.D. Dynamics of Flight - Stability and Control, 3.vyd., New York: John Wiley & Sons, Inc., 1996. 382 s. ISBN 0-471-03418-5. (EN)
Cook,M.V. Flight Dynamics Principles. London: Arnold, 1997. 397 s. ISBN 0-470-23590-X. (EN)
Phillips, Warren F. Mechanics of flight. 2nd ed. Hoboken, N.J.: J. Wiley, c2010. ISBN 0470539755. (EN)

eLearning

Zařazení předmětu ve studijních plánech

  • Program N-ENG-Z magisterský navazující, 1. ročník, zimní semestr, doporučený
  • Program N-AST-A magisterský navazující, 2. ročník, zimní semestr, povinný

Typ (způsob) výuky

 

Přednáška

39 hod., nepovinná

Vyučující / Lektor

Osnova

1. Úvod. Základní pojmy a definice.
2. Podélná statická stabilita letounu.
3. Stranová statická stabilita letounu.
4. Podélná ovladatelnost a vyvažitelnost letounu.
5. Podélná obratnost letounu.
6. Stranová ovladatelnost letounu.
7. Lety s asymetrickým tahem. Minimální rychlost řiditelnosti.
8. Stranová obratnost letounu.
9. Obecné rovnice pro řešení úplného pobybu letounu.
10.Linearizované odchylkové pohybové rovnice pro řešení dynamické stability.
11.Podélná dynamická stabilita letounu s pevným řízením - rychlé a fugoidální kmity.
12.Stranová dynamická stabilita - spirálová nestabilita, Dutch roll.
13.Zvláštní případy letu. Pádové vlastnosti. Vývrtka.

Cvičení

13 hod., povinná

Vyučující / Lektor

Osnova

1. Odhad aerodynamických derivací zvoleného letounu.
2. Odhad aerodynamických derivací zvoleného letounu.
3. Výpočet aerodynamických charakteristik v softwaru XFLR5 nebo AVL.
4. Výpočet aerodynamických charakteristik v softwaru XFLR5 nebo AVL.
5. Výpočet vztlakové čáry letounu.
6. Výpočet momentové čáry letounu.
7. Výpočet řídicích sil s ohledem na podélnou ovladatelnost.
8. Výpočet řídicích sil s ohledem na podélnou obratnost.
9. Výpočet stranové ovladatelnosti.
10.Výpočet podélné dynamické stability - rychlé kmity.
11.Výpočet podélné dynamické stability - fugoidální kmity.
12.Výpočet stranové dynamické stability - spirálový pohyb.
13.Výpočet stranové dynamické stability - Dutch roll.

eLearning