Detail předmětu

Letecké právo a předpisy

FSI-OLP-AAk. rok: 2023/2024

Vznik a rozvoj leteckého práva. Základní principy leteckého práva, právní formy. Právní režim vzdušného prostoru. Mezinárodní úmluvy a organizace civilního letectví. Komerční využívání vzdušného prostoru. Právní status letadla, posádky letadla, leteckého podniku a letiště. Odpovědnost za škody. Letecké provozní a stavební předpisy. Státní správa v civilním letectví. Základy kosmického práva.

Jazyk výuky

angličtina

Počet kreditů

2

Zajišťuje ústav

Nabízen zahraničním studentům

Pouze domovské fakulty

Vstupní znalosti

Nejsou žádné zvláštní požadavky.

Pravidla hodnocení a ukončení předmětu

Podmínkou k udělení zápočtu je 80% fyzická účast na přednáškách a úspěšné absolvování písemného testu.
Přednášky i cvičení jsou povinná a účast je kontrolována třídní knihou (min. 80%). Odůvodněná nepřítomnost může být nahrazena konsultacemi a formou individuálně zadaných příkladů a témat k samostatnému zpracování. Nutno předložit nejpozději v zápočtovém týdnu.

Učební cíle

Cílem je objasnit základní postavení práva v civilním letectví, seznámit studenty s podstatou a obsahem mezinárodních úmluv a mezinárodních organizací, jejichž je ČR členem, s podstatou legislativní úpravy civilního letectví v ČR a základních stavebních a provozních předpisů, objasnit principy výkonu státní správy na úseku civilní letectví.
Orientace v základních vnitrostátních a mezinárodních právních normách působících v oboru civilního letectví.

Základní literatura

Čapek,J.,Klíma, R., Zbíralová, J.: Civilní letectví ve světle práva,Praha 2005
ICAO: Convention on International Civil Aviation Doc 7300/7
LIS, předpisy L

Doporučená literatura

Zákon o civilním letectví č.49/1997 Sb.
Prováděcí vyhláška č.108/1997 Sb.
ICAO: Convention on International Civil Aviation Doc 7300/7

eLearning

Zařazení předmětu ve studijních plánech

  • Program N-ENG-Z magisterský navazující, 1. ročník, letní semestr, doporučený
  • Program N-AST-A magisterský navazující, 2. ročník, letní semestr, povinný

Typ (způsob) výuky

 

Přednáška

13 hod., nepovinná

Vyučující / Lektor

Osnova

1. Úvod do práva, právo v civil.letectví, pojmy,normy, členění, platnost.
2. Právní režim vzdušného prostoru, historický vývoj.
3. Mezinár.organiz.v civil.let.ECAC, EUROCONTROL, JAA, IATA, SITA, IFALPA.
4. Mezinár.úml.v civil.let.-ICAO, Varšavská ve znění Hág.protok., Ženevská.
5. Mezinárodní úmluvy - Montrealská, Římská, a UNIDROIT.
6. Boj s protipráv.činy v letectví-Haagská, Tokijská a Montreálská úmluva.
7. Základní předpisy v civilním letectví I: L1,L6,L7,L9.
8. Základní předpisy v civilním letectví II: L12,L13,L16.L17.
9. Zákon o civilním letectví, prováděcí vyhláška.
10. Evidence letadel, Způsobilost letadel a výrobků let. Techniky.
11. Způsobilost létajícího personálu, Letiště, Užívání vzdušného prostoru,
12. Podnikání v civil.letectví. Státní správa v civilním letectví.
13. EU – právní úprava podnikání v civilní letecké dopravě.

eLearning